ประกาศรับสมัครนักศึกษา
ลำดับ รายการ
1
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
3
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
4
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3
5
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
6
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 เพิ่มเติม
7
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
8
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 คณะพยาบาลศาสตร์
9
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
10
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
11
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2
12
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1
ลำดับ รายการลำดับ รายการ
1
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Walk In
2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ Walk In
3
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ Walk In)
4
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เพิ่มเติม
5
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม
6
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อบัญชีสำรองผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 5
7
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 5
8
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบ Walk In)
9
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รอบ Walk In)
10
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อบัญชีสำรองผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 4
11
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 4
12
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อบัญชีสำรองผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3
13
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3
14
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อบัญชีสำรองผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
15
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสมัครด้วยตนเอง (Walk In) เพิ่มเติม
16
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566
17
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2
18
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อบัญชีสำรองผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
19
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเรียกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
20
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566
21
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
22
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบสมัครด้วยตนเอง (Walk In)
23
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบที่ 4 (Walk In)
24
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
25
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
26
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
27
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกและ มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
28
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
29
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
30
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
31
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
32
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3
33
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
34
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
35
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
36
ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
37
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1
ลำดับ รายการลำดับ รายการ
1
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาสำหรับผู้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565
2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4
3
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2565 รอบที่ 4
4
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 5
5
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4
6
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติบัญชีสำรอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
7
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
8
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 4
9
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
10
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
11
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
12
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
13
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกและ มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
14
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3
15
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ
16
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
17
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เพิ่มเติม
18
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
19
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้ผ่านการคัดเลือกและ มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
20
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติบัญชีสำรอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
21
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 เพิ่มเติม
22
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
23
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
24
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
25
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
26
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
27
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 เพิ่มเติม
28
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
29
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
ลำดับ รายการลำดับ รายการ
1
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองลำดับที่ 2 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564
2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบพิเศษเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา
3
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
4
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
5
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ประเภท Admission 1
6
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตา เพิ่มเติม
7
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตา
8
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
9
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3 ประเภท Admission 1
10
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตา
11
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตา เพิ่มเติม
12
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสำรองโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564
13
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตา
14
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพิ่มเติม
15
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตา เพิ่มเติม
16
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564
17
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 (ทักท้วง)
18
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ประจำปีการศึษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย ความหวังของแผ่นดิน ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม พ.ศ. 2564
20
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรง สำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือ สูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
21
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอน
22
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย ความหวังของแผ่นดิน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม
23
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 ประเภทโควตา
24
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
25
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
26
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(เพิ่มเติม)
27
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
28
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ครูปฐมวัย ความหวังของแผ่นดิน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2564
29
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอขยายกำหนดการและพื้นที่การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
30
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเพิ่มเติมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3
31
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอขยายกำหนดการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการสร้างโอกาส ทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
32
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
33
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเพิ่มเติมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2
34
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเพิ่มเติมการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio) และประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
35
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนการศึกษา ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
36
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทรับตรงสำหรับผู้ศึกษาจากการศึกษานอกระบบ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรืออื่นๆ ที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
37
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio)
ลำดับ รายการลำดับ รายการ
1
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
3
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม เนื่องจากการประสบปัญหาการเข้าถึงระบบยืนยันสิทธิ์ และกรณีอื่นๆ
4
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงโดยอิสระเพิ่มเติม ครั้งที่ 2
5
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ.
6
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ของผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2
7
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงโดยอิสระเพิ่มเติม
8
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
9
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของผู้มีสิทธิ์เข้ารายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
10
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และรอบที่ 2 ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน
11
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา
12
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
13
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ.
14
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษารอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
15
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา หลักสูตรเทียบโอน
16
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภทโควตา และประเภทรับตรงตามนโยบายเชื่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา
17
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
18
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภทโควตา
19
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 ประเภทโควตา
20
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
21
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) หลักสูตรเทียบโอน
22
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
23
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเพิ่มเติมการรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงตามนโยบายเชี่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา
24
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 ประเภทรับตรงตามนโยบายเชี่อมโยงการศึกษาอาชีวศึกษา การศึกษานอกระบบ และการอุดมศึกษา
25
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน(Portfolio)
26
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการรับชำระค่าธรรมเนียมการสมัครของผู้สมัคร ปีการศึกษา ๒๕๖๓
27
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน (Portfolio)
ลำดับ รายการลำดับ รายการ
1
ประกาศเรื่อง นักศึกษาที่ผ่านรายวิชา 0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานการเรียนรู้
2
ประกาศเรื่อง นักศึกษาที่ต้องเรียนรายวิชา 0000101 ภาษาอังกฤษพื้นฐานการเรียนรู้
3
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม)
4
ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม)
5
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ (เพิ่มเติม)
6
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงโดยอิสระ
7
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน
8
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 รับตรงร่วมกันกับ ทปอ.
9
ประกาศเรื่อง การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบ 3 ประเภทรับตรงร่วมกับ ทปอ.
10
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ประเภทโควตา
11
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
12
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ 2 ประเภทโควตา
13
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทโควตา
14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทียบโอน
15
รายชื่อผู้ผ่านการสมัครและการคัดเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ รอบ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
16
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบ 2 ประเภทโควตา
17
การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 ประเภทรับตรงหลักสูตรเทียบโอน
18
ประกาศเพิ่มเติมข้อมูลรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน
19
ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
20
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรเทียบโอน
21
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2562 รอบที 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน
22
ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติปีการศึกษา 2562 หลักสูตรเทียบโอน
23
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2562
ลำดับ รายการลำดับ รายการ
1
ประกาศ รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3
ประกาศ รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต รอบรับตรงอิสระ
4
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 2
5
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงอิสระ
6
ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561
7
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
8
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง (รอบ 3.5) เพิ่มเติม
9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง (รอบ 3.5 และหลักสูตรเทียบโอน)
10
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง (รอบ 3.5) เพิ่มเติม
11
ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดอุตรดิตถ์
12
กำหนดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาภาคปกติ รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
13
รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง (รอบ 3.5)
14
รายชื่อและห้องสอบคัดเลือกเพื่อการเข้าศึกษา ภาคปกติ ประเภทโควตา
15
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรง (รอบ 3.5)
16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักศึกษาพิการ
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
18
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเทียบโอน ปีการศึกษา 2561
19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561
20
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบรับตรงร่วมกัน ปีการศึกษา 2561
21
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561
22
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา โครงการผลิตครู ปีการศึกษา 2561
23
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2561
24
ประกาศรายชื่อและห้องสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา รอบโควตา ปีการศึกษา 2561
25
ประกาศรายชื่อและห้องสอบเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา รอบโควตา(เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2561
26
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ โครงการส่งเสริมวิชาชีพครูเพื่อท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561
27
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2561
28
ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประเภทโควตา ปีการศึกษา 2561
29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน (folio 1/2) ปีการศึกษา 2561
30
ประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน (folio 1/2) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
31
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา (folio 1/1) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
32
ประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา 2561
33
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา รอบแฟ้มสะสมงาน (folio 1/1) ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
34
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2561
36
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
38
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาคปกติ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
39
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ (ขยายโอกาสทางการศึกษา)
40
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ (ขยายเวลา)
41
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ (ขยายเวลา)
42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ภาคปกติ (เพิ่มเติ่ม)
44
รายชื่อและห้องสอบสัมภาษณ์ ปี 60
45
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปี 60
46
กำหนดการรายงานตัว
47
ประกาศรับสมัครนักศึกษา 60 ความสามารถและบกพร่อง
47
ประกาศรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 60 (เพิ่มเติม)
ลำดับ รายการลำดับ รายการ ปี พ.ศ.

1

สภาการพยาบาลแจ้งผลการพิจารณาการประเมินความพร้อมเพื่อการขอเปิดสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์

2566


2

คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาฯ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับเผยแพร่)

2566


3

หลักการในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาหรือสาขาวิชา

2566


4

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน นักศึกษา ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G

2564


5

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

2564


6

คู่มือการปฏบัติงานระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา(CHECO)

2563


7

แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

2563


8

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

2563


9

ประกาศกระทรวงฯ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562

2562


10

ชี้แจงแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ในกรณีของอาจารย์พิเศษ

2562


11

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560

2560


12

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบใหม่

2560


13

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา

2559


14

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

2559


15

หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง การกำหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

2558


16

บันทึกข้อความ สกอ. เรื่อง ระยะเวลาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสภาการพยาบาล

2553


17

หนังสือจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แจ้งมติยกเลิกการให้การรับรองประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อการประกอบวิชาชีพ

2553


18

หนังสือ สกอ. เรื่องขอ สอบถามรายละเอียดอาจารย์ประจำหลักสูตร

2553


19

บันทึกข้อความ สกอ. เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

2553

ลำดับ รายการ ปี พ.ศ.ลำดับ รายการ ปี พ.ศ.

1

หลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏ หลักสูตรก่อนปี 2548 กค รับรอง

2566


2

คู่มือการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาและการตรวจสอบการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการรับรองมาตรฐาน

2566


3

รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2565

2565


4

ก พ รับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรกลาง ก่อนปี 2548

2565


5

กพ รับรองปริญญา สาขา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2565


6

รวมเล่มหลักสูตรนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 (3)

2565


7

รวมเล่มหลักสูตรนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 (2)

2565


8

รวมเล่มหลักสูตรนักศึกษาเข้าใหม่ปีการศึกษา 2565 (1)

2565


9

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


10

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


11

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


12

หลักสูตรรัฐประศาสนสตรบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


13

หลักสูตรศิลปบัณฑิต นักศึกษาใหม่เข้าปีการศึกษา 2565

2565


14

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


15

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


16

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


17

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


18

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


19

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2563

2563


20

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2564

2564


21

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี นักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2565

2565


22

รายชื่อหลักสูตรที่อยู่ในระบบ checo

2565


23

แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

2565


24

รหัสหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

2565


25

ประกาศรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2563

2563


26

ปฏิทินการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563

2563


27

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563

2563


28

กคศ รับรอง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สภาสถาบันราชภัฏ

2562


29

เลขที่หนังสือที่ กคศ รับรองหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตร 2548

2562


30

กคศ รับรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หลักสูตร 2548

2562


31

รวมเล่ม กคศ รับรอง เพิ่มเติม 2548

2562


32

รามเล่ม กค รับรองหลักสูตรเดือนกันยายน 2541

2562


33

รวมเล่ม กค รับรองหลักสูตรเดือนกรกฏาคม 2536

2562


34

อักษรย่อสำหรับห้องเรียนที่ระบุไว้ในตารางเรียน/เวลาเรียน

2563


35

หลักสูตรที่เปิดสอน 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยน่าน

2563


36

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยน่าน

2563


37

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

2563


38

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน

2563


39

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

2563


40

หลักสูตรที่เปิดสอน 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

2563


41

หลักสูตรที่เปิดสอน 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2563


42

หลักสูตรที่เปิดสอน 2563 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง

2563


43

หลักสูตรที่เปิดสอน 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์

2563


44

หลักสูตรที่เปิดสอน 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ

2563


45

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า

2563


46

หลักสูตรที่เปิดสอน 2563 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ

2563


47

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจึนธุรกิจ

2563


48

หลักสูตรที่เปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ)

2563


49

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

2563


50

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

2563


51

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (วิชาเอกภาษาไทย , วิชาเอกภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ)

2563


52

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (วิชาเอกภาษาอังกฤษ , วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการแปล)

2563


53

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (วืชาเอกดนตรีไทย , วิชาเอกดนตรีสากล)

2563


54

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

2563


55

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

2563


56

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม

2563


57

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

2563


58

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

2563


59

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

2563


60

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

2563


61

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่

2563


62

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2563


63

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

2563


64

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาตลาดดิจิทัล

2563


65

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2563


66

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

2563


67

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรวืทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

2563


68

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2563


69

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

2563


70

หลักสูตรเปิดสอน 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

2563


71

สมอ 08 ที่อนุมัติ การแก้ไขหลักสูตร ปี 2558 - 2559

2559


72

ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรปี 2562

2562


73

ISCED2013

2561


74

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

2561


75

ก พ รับรองหลักสูตรสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

2561


76

หลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับความเห็นชอบจาก กคศ.

2560


77

ก พ รับรองหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

2560


78

หลักสูตร TQF ที่เปิดสอน 2554 -2558 วันอนุมัติ และปีการศึกษาที่เริ่มเรียน

2559


79

ประกาศ มาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการเรียนสอน

2559


80

ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.4

2559


81

ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.3

2559


82

ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.2

2559


83

ก.ค.ศ.รับรอง 2555-2558.1

2559


84

ก.ค.ศ.รับรอง 2548-2554.3

2559


85

ก.ค.ศ.รับรอง 2554-2558 .2

2559


86

ก.ค.ศ.รับรอง 2548-2554.1

2559


87

ก.พ.รับรองหลักสูตร มรอ. 2

2559


88

ก.พ.รับรองหลักสูตร มรอ. 1

2559


89

กคศ.รับรองหลักสูตร 2548

2559


90

คำอธิบายรายวิชา เล่มที่ 2 หลักสูตร 2553 - 2558

2559


91

คำอธิบายรายวิชา เล่มที่ 1 หลักสูตร 2553 - 2558

2559


92

เอกสารรหัสและคำอธิบายรายวิชา

2557


93

การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 8 คุณวุฒิ(อัตราเงินเดือน)

2552


94

มคอ2

2557


95

มาตรฐานการและแนวทางการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

2552

ลำดับ รายการ ปี พ.ศ.ลำดับ รายการ ปี พ.ศ.

1

แบบฟอร์มสรุปผลสัมฤทธิ์ภาคเรียน OBE (เริ่มใช้ 2567)

2567


2

แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์รายวิชา OBE (เริ่มใช้ 2567)

2567


3

แบบฟอร์มรายละเอียดรายวิชา OBE (เริ่มใช้ 2567)

2567


4

แบบฟอร์มรายละเอียดหลักสูตร OBE (เฉพาะหลักสูตรที่ไม่ใช่ของคณะครุศาสตร์)

2566


5

แบบฟอร์มกรอบแนวคิดปรับปรุงหลักสูตร (OBE) (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2568)

2566


6

สมอ.08 (ปรับแก้ไขตาม สปอว.)

2566


7

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงตารางเรียน หลังกำหนด (หลักสูตร 002)

2566


8

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงตารางเรียน (หลักสูตร 001)

2566


9

แบบฟอร์ม_หนังสือมอบอำนาจ_สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (POWER OF ATTORNEY)

2566


10

แบบฟอร์ม_ใบมอบฉันทะ

2566


11

สมอ 08 การแก้ไขรายละเอียดหลักสุตร ไม่กระทบโครงสร้าง

2566


12

แบบฟอร์มการยืนยันผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน

2566


13

แบบเสนอแผนพัฒนาหลักสูตร

2566


14

แบบฟอร์มการขอเปิดรายวิชาใหม่

2566


15

แบบฟอร์ม สมอ 08 การขอแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

2566


16

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงตารางสอน

2565


17

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม กรณีการขอตรวจสอบคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก

2565


18

แบบฟอร์มหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม กรณีนักศึกษาเข้าใหม่

2565


19

บันทึกข้อความยืนยันผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสำเร็จการศึกษา แนบ สมอ 08

2565


20

แบบฟอร์มขอแก้ไขตารางสอน และคำสั่งผู้สอนหลังกำหนด

2565


21

แบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566

2565


22

แบบฟอร์มการขอเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

2565


23

แบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2566

2565


24

แบบฟอร์มการนำเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนา ปรับปรุงหลักสูตร

2564


25

แบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565

2564


26

แบบเสนอขอเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

2564


27

แบบฟอร์ม การขอปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา ใช้กับหลักสูตรปรับปรุง 2564 เป็นต้นไป

2564


28

แบบฟอร์ม การขอเปิดรายวิชาใหม่ ใช้กับหลักสูตรปรับปรุง 2564 เป็นต้นไป

2564


29

สมอ 08 การแก้ไขคำอธิบายรายวิชา

2564


30

บันทึกข้อความตรวจสอบสถานภาพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กับหน่วยงาน กบบ

2564


31

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาตามอัธยาศัย (เรียนรู้ด้วยตนเอง) เพื่อยกเว้นการเรียนในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา

2563


32

คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ (การฝึกอบรม) เพื่อยกเว้นการเรียนในระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษา

2563


33

แบบเสนอขอเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

2563


34

แบบบันทึกข้อความ เรื่อง การพิจารณารายวิชาเทียบโอน (สำหรับหลักสูตรเสนอชื่อคณะกรรมการและรายวิชาเทียบโอน)

2563


35

แบบขออนุญาตผู้ปกครองให้นักศึกษาเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแบบชั้นเรียนปกติ

2563


36

แบบขออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ ภาคเรียนทื่ 1 ปีการศึกษา 2563 กรณีที่มีจำนวนนักศึกษาในห้องเรียนไม่เกิน 20 คน

2563


37

บันทึกข้อความขออนุญาตจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียนปกติ

2563


38

แบบฟอร์ม การเสนอกรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร เริ่มใช้ 2562

2562


39

มคอ 5

2562


40

มคอ 3

2562


41

แบบฟอร์ม การรายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร ระดับคณะ

2560


42

แบบฟอร์ม การรายงาน มคอ 3 และ มคอ 4

2561


43

แบบฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้องหลักสูตร มคอ.2 ระดับคณะ

2561


44

แบบฟอร์ม การขอปรับปรุงรายวิชาในการจัดทำหลักสูตร

2561


45

แบบฟอร์ม การขอเสนอการเปิดรายวิชาใหม่

2561


46

แบบฟอร์ม การตรวจสอบความถูกต้อง มคอ 2

2562


47

แบบฟอร์ม การเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ 2562

2562


48

แบบฟอร์มขอเสนอแผนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2563

2562


49

รูปแบบการจัดพิมพ์หลักสูตร (มคอ.2)

2562


50

แบบฟอร์ม สมอ.08 แก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เริ่มใช้ปี 2562

2562


51

แบบฟอร์มเสนอขอรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

2561


52

แบบฟอร์ม สมอ.08 แก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร เริ่มใช้ปี 2561

2561


53

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Key performance Indicators) สำหรับหลักสูตร PDF

2560


54

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร(Key Performance Indicators) สำหรับคณะ PDF

2560


55

สรุปการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร(Key Performance Indicators) สำหรับคณะ WORD

2560


56

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Key performance Indicators) สำหรับหลักสูตร WORD

2560


57

แบบฟอร์ม มคอ.5 และ มคอ.6 ปี 2560

2560


58

แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงข้อมูลตารางเรียน

2559


59

ใบรายงานภาระงานของคณะ

2559


60

แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ

2559


61

ใบรายงานภาระงานของคณาจารย์ รอบ 2

2559


62

ใบรายงานภาระงานของคณาจารย์ รอบ 1

2559


63

แบบรายงานผลการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6

2559


64

แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่

2558


65

แบบเสนอขอปิดหลักสูตรหรืองดรับนักศึกษา

2558


66

แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร

2558


67

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน

2558


68

แบบฟอร์มการขอเปลี่ยนแปลงผลการเรียน

2558


69

ใบลงเวลาปฏิบัติงานนักศึกษาช่วยงาน(TA)

2558


70

ใบสมัครนักศึกษาช่วยงาน(TA)

2558


71

แบบฟอร์มการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการ

2558

ลำดับ รายการ ปี พ.ศ.ลำดับ รายการ ปี พ.ศ.

1

แผนการเรียนนักศึกษา เข้าปีการศึกษา 2566

2566


2

แผนการเรียนนักศึกษา เข้าปีการศึกษา 2565

2565


3

แผนการเรียนนักศึกษา เข้าปีการศึกษา 2564

2564


4

แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปี 2563

2563


5

แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปี 2562

2562


6

แผนการเรียนนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกาา 2561

2562


7

แผนการเรียนนักศึกษา ภาคพิเศษ เข้าปี 2559- 2561

2561


8

แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2560

2561


9

แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2559

2561


10

แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2558

2561


11

แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2557

2561


12

แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2556

2561


13

แผนการเรียนนักศึกษาเข้าปีการศึกษา 2554

2561

ลำดับ รายการ ปี พ.ศ.