วิสัยทัศน์

การบริการการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป็นหัวใจของการจัดการศึกษาพันธกิจ

1. ประสานการพัฒนาหลักสูตร


2. ประสานการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน


3. บริการและจัดทำระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา


4. ประสานการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษาวัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรได้สำเร็จตามเป้าหมาย และได้การรับรองตามมาตรฐานการศึกษา


2. เพื่อให้การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดำเนินการได้ถูกต้องตามมาตรฐานทุกขั้นตอน


3. เพื่อให้ระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษามีคุณภาพ บริการข้อมูลการศึกาาได้รวดเร็ว ถูกต้อง และสอบทานได้


4. เพื่อให้บริการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ครบถ้วนกลยุทฑ์

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตร


2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน


3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษา


4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศเป้าหมาย

1. หลักสูตรที่เปิดสอนมีคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหลักสูตร


2. ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง ตามมาตรฐานการจัดการศึกษาทุกขั้นตอน


3. ระบบงานทะเบียนและประมวลผล ที่มีคุณภาพ สามารถบริการข้อมูลการศึกษาได้รวดเร็ว ถูกต้องและสอบทานได้


4. ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพ บริการข้อมูลได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตามความต้องการนางสาวสินี กะวิ

ผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษา


งานบริหารงานทั่วไปงานหลักสูตรและแผนการเรียนงานทะเบียนและวัดผลงานสารสนเทศเพื่อบริการ
การศึกษางานบริการการศึกษา
นางสาวภมรมาศ เรือนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

- งานประชุมคณะกรรมการ กบ.วช

- งานประชุมคณะกรรมการสภา
  วิชาการ

- งานประชุมคณะกรรมการที่
  เกี่ยวข้อง

- งานประชุมคณะกรรมการ
  กลั่นกรอง

นางสาววัชรี เหมดี

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

- งานแผนการเรียน

- งานจัดตารางเรียนตารางสอน

- งานพิจารณาอาจารย์ผู้สอน

- งานจัดการจำนวนรับจอง
  วิชาเรียน

- งานจัดตารางสอบ

นางสาวปิยธิดา ถมยา

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

- งานสำเร็จการศึกษา

- งานออกเอกสารสำเร็จการศึกษา

- งานจ่ายเอกสารสำเร็จการศึกษา

- งานจัดเก็บข้อมูลและสถิติ
  ทางการศึกษา

- งานปริญญาบัตรสำหรับพิธีฯ

นายนิติธร อุ่นคำปา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

- งานพัฒนาระบบการเรียน
  การสอน

- งานประมวลผลข้อมูล

- งานบริหารและจัดการระบบ
  คอมพิวเตอร์
นางสาวณัฐณิช อิ่มทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

- งานประชาสัมพันธ์เพื่อบริการ
  การศึกษา

- งานบริการแนะนำและ
  ให้คำปรึกษา

- งานเตรียมข้อมูลสำหรับ
  บริการคำร้อง

- งานบริการตามคำร้องขอ

นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

- งานเอกสารและระเบียบแบบแผน
นางพนารัตน หาญสมบัติ

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

- งานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

- งานปรับปรุงหลักสูตร(สมอ.08)

- งานรับรองหลักสูตร

- งานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน
  ของหลักสูตร

- งานบริการและเผยแพร่ข้อมูล
  หลักสูตร

- งานบริการจัดการศึกษา

นางปิยาภร คำเที่ยง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ

- งานรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่

- งานขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

- งานทะเบียนของนักศึกษา
  บัณฑิตศึกษา

- งานทะเบียนบุคคลภายนอก
  เรียนร่วม

- งานออกบัตรประจำตัวนักศึกษา

- งานปรับปรุงสถานภาพนักศึกษา

- งานตรวจสอบคุณวุฒิของ
  ผู้เข้าศึกษา

- งานบริการตรวจสอบสถานภาพ
  และวุฒิการศึกษา

- งานลงทะเบียนเรียนนายอุเทน ทองสาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

- งานพัฒนาระบบการเรียน
  การสอน

- งานประมวลผลข้อมูล

- งานบริหารและจัดการระบบ
  คอมพิวเตอร์


นางสาวยุวดี จันคำหล้า

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ

- งานบริการแนะนำและ
  ให้คำปรึกษา

- งานบริการตามคำร้องขอ

- งานข้อมูลสถิติทางการบริการ
  การศึกษา


นายกชกร เขียวอรุณ

นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

- งานประชาสัมพันธ์รับสมัคร
  นักศึกษานางสุนารี แก้วม่วง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน

- งานออกบัตรประจำตัวนักศึกษา

- งานบันทึกผลการเรียน

- งานประมวลผลการศึกษา

นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  เพื่อบริการฯ

- งานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์

- งานบริหารจัดการระบบคอมพิว
  เตอร์นางสาวนลินี เมืองจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ

- งานรับ-ส่งหนังสือ

- งานร่าง-พิมพ์หนังสือภายใน/
  ภายนอก

- งานเอกสาร

- งานทะเบียนจัดเก็บหนังสือ

- งานธุรการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ

- งานผ่อนผันการเข้ารับราชการ
  ทหาร

- งานเทียบโอนรายวิชา

- งานออกเอกสารการสำเร็จ
  การศึกษา

- งานจ่ายเอกสารการสำเร็จ
  การศึกษา

- งานออกเอกสารตามการร้องขอ

- งานสำเร็จการศึกษา

- งานออกรหัสวิชาบุคลากรผู้รับผิดชอบงานรอง

(นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม)

- งานแผนงานและงบประมาณ

- งานพัสดุ

- งานการเงินกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

  27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

  academic.uru@hotmail.com             

  เพจ : www.facebook.com/academic.uru.ac.th

  เว็บไซต์ : https://academic.uru.ac.th              

  055-416601 ต่อ 1613,1614,1624 และ 081-280-7997                           


นางสาวสินี กะวิ

ผู้อำนวยการ
กองบริการการศึกษา

กรอบภาระงาน

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565


งานบริหารงานทั่วไปงานหลักสูตรและแผนการเรียนงานทะเบียนและวัดผลงานสารสนเทศเพื่อบริการ
การศึกษางานบริการการศึกษา
นางสาวภมรมาศ เรือนทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางสาววัชรี เหมดี

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางสาวปิยธิดา ถมยา

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นายนิติธร อุ่นคำปา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางสาวณัฐณิช อิ่มทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางพนารัตน์ หาญสมบัติ

นักวิชาการศึกษา
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565นางปิยาภร คำเที่ยง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นายอุเทน ทองสาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางสาวยุวดี จันคำหล้า

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นายกชกร เขียวอรุณ

นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2566

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางสุนารี แก้วม่วง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ชำนาญงาน

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566นางสาวนลินี เมืองจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

  - ปี 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ปฏิบัติการ

แบบบรรยายลักษณะงาน

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

แผนการปฏิบัติงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565บุคลากรผู้รับผิดชอบงานรอง

(นางสาวนลินี เมืองจันทร์)

กรอบภาระงาน

  - ปี 2565

  - ปี 2566

รายงานผลการปฏิบัติงาน

  - ปี 2564

  - ปี 2565

  - ปี 2566