งานหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร ปี 2554 - 2558
หลักสูตร เอกสาร
หลักสูตร

การเห็นชอบ

หลักสูตร (มคอ.2)

ก.พ. สกอ. กคศ.

สภา

วิชาชีพ

หนังสือ

รับรอง

เงินเดือน

สมอ.

08

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) - - - -
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - - - - - -
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - - - - - -
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - - - - - -