งานหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร ปี 2554 - 2558
หลักสูตร เอกสาร
หลักสูตร

การเห็นชอบ

หลักสูตร (มคอ.2)

ก.พ. สกอ. กคศ.

สภา

วิชาชีพ

หนังสือ

รับรอง

ปริญญา

สมอ.

08

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - - - - - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - - - - - -
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - - - - - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) - - - - - - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) - - - - - - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
บัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
นิเทศศาสตรบัณฑิต - - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) - - - - - - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) - - - - - - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) - - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2559) - - -