งานหลักสูตร


ปี พ.ศ. 2560
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 แบบฟอร์มรายงาน มคอ 3 และ มคอ 4 ปีการศึกษา 2560

ปี พ.ศ. 2559
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 การขอเปิดรายวิชาใหม่ ปรับปรุงคำอธิบรายวิชา
2 แบบฟอร์ม สมอ.08 การแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร
3 แบบรายงาน มคอ5 มคอ6
4 บันทึกข้อความส่งหลักสูตรไป สกอ
5 template มคอ. 2
6 แบบฟอร์มการนำเสนอการพัฒนาหลักสูตร
7 แบบฟอร์มแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
8 แบบบันทึกนำเสนอพิจารณาหลักสูตร
9 รายละเอียด มคอ.2
10 แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
11 แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร