งานหลักสูตร

ข้อมูลหลักสูตร ปี 2554 - 2558
หลักสูตร เอกสาร
หลักสูตร

การเห็นชอบ

หลักสูตร (มคอ.2)

ก.พ. สกอ. กคศ.

สภา

วิชาชีพ

หนังสือ

รับรอง

ปริญญา

สมอ.

08

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) -
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) - -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) - -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) - -
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) - -
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) - - -
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ) - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) - - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
นิติศาสตรบัณฑิต - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ) - - - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) - - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) - -
เศรษฐศาสตรบัณฑิต - -
บัญชีบัณฑิต - -
นิเทศศาสตรบัณฑิต - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) - -
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) - -
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) - -