งานหลักสูตร

การแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ.08
ลำดับ หลักสูตร/รายการแก้ไข ครั้งที่ ไฟล์
1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาไม่ระบุสาขา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1
3 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1
4 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 1
5 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 1
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 1
7 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
8 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
9 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
10 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1
11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1
12 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1