งานหลักสูตร

การแก้ไขอาจารย์ประจำหลักสูตร สมอ.08
ลำดับ หลักสูตร/รายการแก้ไข ครั้งที่ ไฟล์
1 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาไม่ระบุสาขา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1
2 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาไม่ระบุสาขา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 2
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 1
6 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 1
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 1
8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554) 1
9 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 1
10 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
11 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
12 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
13 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 2
14 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเกาหลี (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
15 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
16 ครุศาสตรบัณฑิต สาขานาฏศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
17 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
18 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิลป์ (5 ปี) (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557) 1
19 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1
20 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1
21 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1
22 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1
23 ครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) 1
24 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 1
25 รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) 1