งานหลักสูตร

  นางสุกัญญา มาประกอบ
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและแผนการเรียน
 

  นางสาววัชรี เหมดี
นักวิชาการศึกษา