ลำดับ

ประเภทนักศึกษา

รายการ

ภาคเรียน

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด


1
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

3/2566

20 พฤษภาคม พ.ศ.2567 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567

2
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา

3/2566

13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567

3
ภาคพิเศษ สอบปลายภาคเรียน

3/2566

4 พฤษภาคม พ.ศ.2567 5 พฤษภาคม พ.ศ.2567

4
ภาคพิเศษ งดการเรียนการสอน เนื่องจากเรียนครบ 15 ครั้ง

3/2566

28 เมษายน พ.ศ.2567 28 เมษายน พ.ศ.2567

5
ภาคพิเศษ งดการเรียนการสอน วันสงกรานต์

3/2566

13 เมษายน พ.ศ.2567 14 เมษายน พ.ศ.2567

6
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

3/2566

27 เมษายน พ.ศ.2567 27 เมษายน พ.ศ.2567

7
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายส่งผลการแก้ไขเกรด I

3/2566

1 เมษายน พ.ศ.2567 1 เมษายน พ.ศ.2567

8
ภาคพิเศษ การขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

3/2566

13 เมษายน พ.ศ.2567 29 เมษายน พ.ศ.2567

9
ภาคพิเศษ ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

3/2566

1 เมษายน พ.ศ.2567 1 เมษายน พ.ศ.2567

10
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา

3/2566

31 มีนาคม พ.ศ.2567 31 มีนาคม พ.ศ.2567

11
ภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

3/2566

25 มีนาคม พ.ศ.2567 31 มีนาคม พ.ศ.2567

12
ภาคพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท

3/2566

18 มีนาคม พ.ศ.2567 24 มีนาคม พ.ศ.2567

13
ภาคพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1

3/2566

11 มีนาคม พ.ศ.2567 17 มีนาคม พ.ศ.2567

14
ภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

3/2566

2 มีนาคม พ.ศ.2567 1 เมษายน พ.ศ.2567

15
ภาคพิเศษ รับทราบผลจองวิชาเรียนหลังกำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน(เพิ่ม-ถอนช่วงที่2) เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

3/2566

10 มีนาคม พ.ศ.2567 10 มีนาคม พ.ศ.2567

16
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียนหลังกำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน(เพิ่ม-ถอนช่วงที่2) เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

3/2566

9 มีนาคม พ.ศ.2567 10 มีนาคม พ.ศ.2567

17
ภาคพิเศษ รับทราบผลการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

3/2566

9 มีนาคม พ.ศ.2567 9 มีนาคม พ.ศ.2567

18
ภาคพิเศษ การยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

3/2566

2 มีนาคม พ.ศ.2567 3 มีนาคม พ.ศ.2567

19
ภาคพิเศษ รับทราบคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3/2566

8 มีนาคม พ.ศ.2567 8 มีนาคม พ.ศ.2567

20
ภาคพิเศษ การยื่นคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3/2566

2 มีนาคม พ.ศ.2567 8 มีนาคม พ.ศ.2567

21
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียนล่าช้ากว่ากำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน (เพิ่ม-ถอนช่วงที่ 1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3/2566

2 มีนาคม พ.ศ.2567 8 มีนาคม พ.ศ.2567

22
ภาคพิเศษ วันเปิดภาคเรียน

3/2566

2 มีนาคม พ.ศ.2567 2 มีนาคม พ.ศ.2567

23
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียน 63 - 66 รวมทั้งนักศึกษาค้างชั้น

3/2566

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.567

24
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

3/2566

18 พฤษภาคม พ.ศ.2567 18 พฤษภาคม พ.ศ.2567

25
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา

3/2566

11 มิถุนายน พ.ศ.2567 11 มิถุนายน พ.ศ.2567

26
ภาคปกติ สอบปลายภาคเรียน

3/2566

31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 4 มิถุนายน พ.ศ.2567

27
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

3/2566

29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

28
ภาคปกติ การขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

3/2566

29 พฤษภาคม พ.ศ.2567 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

29
ภาคปกติ การรับใบยืนยันการจองวิชาเรียน

3/2566

3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567

30
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

3/2566

14 พฤษภาคม พ.ศ.2567 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567

31
ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท

3/2566

7 พฤษภาคม พ.ศ.2567 13 พฤษภาคม พ.ศ.2567

32
ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1

3/2566

30 เมษายน พ.ศ.2567 6 พฤษภาคม พ.ศ.2567

33
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

3/2566

17 เมษายน พ.ศ.2567 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567

34
ภาคปกติ รับทราบผลจองวิชาเรียนหลังกำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน(เพิ่ม-ถอนช่วงที่2) เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

3/2566

26 เมษายน พ.ศ.2567 26 เมษายน พ.ศ.2567

35
ภาคปกติ จองวิชาเรียนหลังกำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน(เพิ่ม-ถอนช่วงที่2) เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

3/2566

24 เมษายน พ.ศ.2567 25 เมษายน พ.ศ.2567

36
ภาคปกติ รับทราบผลการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

3/2566

18 เมษายน พ.ศ.2567 18 เมษายน พ.ศ.2567

37
ภาคปกติ การยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

3/2566

1 เมษายน พ.ศ.2567 5 เมษายน พ.ศ.2567

38
ภาคปกติ รับทราบคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3/2566

23 เมษายน พ.ศ.2567 23 เมษายน พ.ศ.2567

39
ภาคปกติ การยื่นคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

3/2566

17 เมษายน พ.ศ.2567 23 เมษายน พ.ศ.2567

40
ภาคปกติ การเพิ่ม - ถอนรายวิชา เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน/จองวิชาเรียนล่าช้ากว่ากำหนด (เพิ่ม-ถอนช่วงที่ 1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

3/2566

17 เมษายน พ.ศ.2567 23 เมษายน พ.ศ.2567

41
ภาคปกติ วันเปิดภาคเรียน

3/2566

17 เมษายน พ.ศ.2567 17 เมษายน พ.ศ.2567

42
ภาคปกติ จองรายวิชาเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

3/2566

18 มีนาคม พ.ศ.2567 21 มีนาคม พ.ศ.2567

43
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 - 2564 (วันรับจริง)

16 ธันวาคม พ.ศ.2566 16 ธันวาคม พ.ศ.2566

44
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 - 2564 (ซ้อมใหญ่)

13 ธันวาคม พ.ศ.2566 13 ธันวาคม พ.ศ.2566

45
การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 - 2564 (ซ้อมย่อย)

11 ธันวาคม พ.ศ.2566 12 ธันวาคม พ.ศ.2566

46
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

2/2566

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

47
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา

2/2566

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

48
ภาคพิเศษ สอบปลายภาคเรียน

2/2566

10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

49
ภาคพิเศษ สอบกลางภาคเรียน

2/2566

9 ธันวาคม พ.ศ.2566 10 ธันวาคม พ.ศ.2566

50
ภาคพิเศษ งดการเรียนการสอน วันสิ้นปี

2/2566

30 ธันวาคม พ.ศ.2566 31 ธันวาคม พ.ศ.2566

51
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

2/2566

11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

52
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายส่งผลการแก้ไขเกรด I

2/2566

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

53
ภาคพิเศษ การขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

2/2566

22 ธันวาคม พ.ศ.2566 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

54
ภาคพิเศษ ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

2/2566

21 ธันวาคม พ.ศ.2566 21 ธันวาคม พ.ศ.2566

55
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา

2/2566

20 ธันวาคม พ.ศ.2566 20 ธันวาคม พ.ศ.2566

56
ภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2/2566

7 ธันวาคม พ.ศ.2566 20 ธันวาคม พ.ศ.2566

57
ภาคพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท

2/2566

22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 6 ธันวาคม พ.ศ.2566

58
ภาคพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1

2/2566

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

59
ภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

2/2566

21 ตุลาคม พ.ศ.2566 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

60
ภาคพิเศษ รับทราบผลจองวิชาเรียนหลังกำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน(เพิ่ม-ถอนช่วงที่2) เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

2/2566

10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

61
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียนหลังกำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน(เพิ่ม-ถอนช่วงที่2) เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

2/2566

4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

62
ภาคพิเศษ รับทราบผลการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

2/2566

4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

63
ภาคพิเศษ การยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

2/2566

21 ตุลาคม พ.ศ.2566 22 ตุลาคม พ.ศ.2566

64
ภาคพิเศษ รับทราบคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2/2566

3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

65
ภาคพิเศษ การยื่นคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2/2566

21 ตุลาคม พ.ศ.2566 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

66
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียนล่าช้ากว่ากำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน (เพิ่ม-ถอนช่วงที่ 1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2/2566

21 ตุลาคม พ.ศ.2566 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

67
ภาคพิเศษ วันเปิดภาคเรียน

2/2566

21 ตุลาคม พ.ศ.2566 21 ตุลาคม พ.ศ.2566

68
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียน รหัส 66

2/2566

15 ตุลาคม พ.ศ.2566 18 ตุลาคม พ.ศ.2566

69
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียน รหัส 63 - 65 รวมทั้งนักศึกษาค้างชั้น

2/2566

15 ตุลาคม พ.ศ.2566 18 ตุลาคม พ.ศ.2566

70
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

2/2566

9 เมษายน พ.ศ.2567 9 เมษายน พ.ศ.2567

71
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา

2/2566

1 เมษายน พ.ศ.2567 1 เมษายน พ.ศ.2567

72
ภาคปกติ วันปิดภาคเรียน

2/2566

26 มีนาคม พ.ศ.2567 26 มีนาคม พ.ศ.2567

73
ภาคปกติ สอบปลายภาคเรียน

2/2566

14 มีนาคม พ.ศ.2567 25 มีนาคม พ.ศ.2567

74
ภาคปกติ นักศึกษาแจ้งวัน/เวลาสอบปลายภาคเรียนตรงกัน (ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน)

2/2566

22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 8 มีนาคม พ.ศ.2567

75
ภาคปกติ ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน

2/2566

21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

76
ภาคปกติ สอบกลางภาคเรียน

2/2566

4 มกราคม พ.ศ.2567 15 มกราคม พ.ศ.2567

77
ภาคปกติ นักศึกษาแจ้งวัน/เวลาสอบกลางภาคเรียนตรงกัน (ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน)

2/2566

8 ธันวาคม พ.ศ.2566 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

78
ภาคปกติ ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียน

2/2566

7 ธันวาคม พ.ศ.2566 7 ธันวาคม พ.ศ.2566

79
ภาคปกติ วันเรียนชดเชย ก่อนสอบปลายภาค/นักศึกษาเตรียมสอบ (อาจารย์ชดเชยนักศึกษาให้ครบ 15 สัปดาห์)

2/2566

13 มีนาคม พ.ศ.2567 13 มีนาคม พ.ศ.2567

80
ภาคปกติ วันเรียนชดเชย วันมาฆบูชา

2/2566

12 มีนาคม พ.ศ.2567 12 มีนาคม พ.ศ.2567

81
ภาคปกติ วันเรียนชดเชย ตามนัดของอาจารย์ผู้สอน (เพื่อให้เวลาเรียนครบ 7 สัปดาห์)

2/2566

5 มกราคม พ.ศ.2567 5 มกราคม พ.ศ.2567

82
ภาคปกติ วันเรียนชดเชย วันรัฐธรรมนูญ

2/2566

4 มกราคม พ.ศ.2567 4 มกราคม พ.ศ.2567

83
ภาคปกติ วันเรียนชดเชย วันพ่อแห่งชาติ

2/2566

3 มกราคม พ.ศ.2567 3 มกราคม พ.ศ.2567

84
ภาคปกติ งดการเรียนการสอน หยุดชดเชยวันมาฆบูชา

2/2566

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

85
ภาคปกติ งดการเรียนการสอน หยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่

2/2566

1 มกราคม พ.ศ.2567 2 มกราคม พ.ศ.2567

86
ภาคปกติ งดการเรียนการสอน หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

2/2566

11 ธันวาคม พ.ศ.2566 11 ธันวาคม พ.ศ.2566

87
ภาคปกติ งดการเรียนการสอน (วันพ่อแห่งชาติ)

2/2566

5 ธันวาคม พ.ศ.2566 5 ธันวาคม พ.ศ.2566

88
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

2/2566

13 มีนาคม พ.ศ.2567 13 มีนาคม พ.ศ.2567

89
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I

2/2566

28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

90
ภาคปกติ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

2/2566

20 ธันวาคม พ.ศ.2566 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

91
ภาคปกติ ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

2/2566

15 มกราคม พ.ศ.2567 15 มกราคม พ.ศ.2567

92
ภาคปกติ การยื่นคำร้องขอลาพักการศึกษา

2/2566

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 12 มกราคม พ.ศ.2567

93
ภาคปกติ การรับใบยืนยันการจองวิชาเรียน

2/2566

25 ธันวาคม พ.ศ.2566 25 ธันวาคม พ.ศ.2566

94
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

2/2566

28 ธันวาคม พ.ศ.2566 10 มกราคม พ.ศ.2567

95
ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท

2/2566

14 ธันวาคม พ.ศ.2566 27 ธันวาคม พ.ศ.2566

96
ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1

2/2566

7 ธันวาคม พ.ศ.2566 13 ธันวาคม พ.ศ.2566

97
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

2/2566

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 12 มกราคม พ.ศ.2567

98
ภาคปกติ รับทราบผลจองวิชาเรียนหลังกำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน(เพิ่ม-ถอนช่วงที่2) เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

2/2566

6 ธันวาคม พ.ศ.2566 6 ธันวาคม พ.ศ.2566

99
ภาคปกติ จองวิชาเรียนหลังกำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน(เพิ่ม-ถอนช่วงที่2) เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

2/2566

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 6 ธันวาคม พ.ศ.2566

100
ภาคปกติ รับทราบผลการยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

2/2566

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

101
ภาคปกติ การยื่นคำร้องขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

2/2566

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

102
ภาคปกติ รับทราบคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2/2566

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

103
ภาคปกติ การยื่นคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2/2566

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

104
ภาคปกติ วันเปิดภาคเรียน

2/2566

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

105
ภาคปกติ จองวิชาเรียนล่าช้ากว่ากำหนด/เปลี่ยนแปลงหมู่เรียน (เพิ่ม-ถอนช่วงที่ 1) ไม่เสียค่าธรรมเนียม

2/2566

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

106
ภาคปกติ จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน (ทุกชั้นปี)

2/2566

10 ตุลาคม พ.ศ.2566 14 ตุลาคม พ.ศ.2566

107
ภาคปกติ จองวิชาเรียน รหัส 66

2/2566

5 ตุลาคม พ.ศ.2566 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

108
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นคณะครุศาสตร์ รหัส 63 - 65

2/2566

30 กันยายน พ.ศ.2566 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

109
ภาคปกติ จองรายวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 63 - 65

2/2566

25 กันยายน พ.ศ.2566 29 กันยายน พ.ศ.2566

110
ภาคปกติ รับทราบผลขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร/สาขาวิชา

2/2566

2 พฤษภาคม พ.ศ.2567 2 พฤษภาคม พ.ศ.2567

111
ภาคปกติ ขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร/สาขาวิชา

2/2566

1 เมษายน พ.ศ.2567 10 เมษายน พ.ศ.2567

112
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

2/2566

3 มกราคม พ.ศ.2567 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

113
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

1/2566

2 ตุลาคม พ.ศ.2566 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

114
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

1/2566

2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

115
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา

1/2566

16 ตุลาคม พ.ศ.2566 16 ตุลาคม พ.ศ.2566

116
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา

1/2566

9 ตุลาคม พ.ศ.2566 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

117
ภาคพิเศษ สอบปลายภาคเรียน

1/2566

30 กันยายน พ.ศ.2566 1 ตุลาคม พ.ศ.2566

118
ภาคพิเศษ สอบกลางภาคเรียน

1/2566

29 กรกฏาคม พ.ศ.2566 30 กรกฏาคม พ.ศ.2566

119
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

1/2566

22 ตุลาคม พ.ศ.2566 22 ตุลาคม พ.ศ.2566

120
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I

1/2566

10 กรกฏาคม พ.ศ.2566 10 กรกฏาคม พ.ศ.2566

121
ภาคพิเศษ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

1/2566

1 สิงหาคม พ.ศ.2566 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

122
ภาคพิเศษ ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

1/2566

8 สิงหาคม พ.ศ.2566 8 สิงหาคม พ.ศ.2566

123
ภาคพิเศษ การขอลาพักการศึกษา

1/2566

10 มิถุนายน พ.ศ.2566 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

124
ภาคพิเศษ ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

1/2566

24 กรกฏาคม พ.ศ.2566 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

125
ภาคพิเศษ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท

1/2566

10 กรกฏาคม พ.ศ.2566 23 กรกฏาคม พ.ศ.2566

126
ภาคพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1

1/2566

3 กรกฏาคม พ.ศ.2566 9 กรกฏาคม พ.ศ.2566

127
ภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

1/2566

10 มิถุนายน พ.ศ.2566 9 กรกฏาคม พ.ศ.2566

128
ภาคพิเศษ รับทราบผลเพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

1/2566

30 มิถุนายน พ.ศ.2566 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

129
ภาคพิเศษ รับทราบผลการขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

1/2566

24 มิถุนายน พ.ศ.2566 24 มิถุนายน พ.ศ.2566

130
ภาคพิเศษ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

1/2566

10 มิถุนายน พ.ศ.2566 11 มิถุนายน พ.ศ.2566

131
ภาคพิเศษ รับทราบผลคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1/2566

23 มิถุนายน พ.ศ.2566 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

132
ภาคพิเศษ เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1/2566

10 มิถุนายน พ.ศ.2566 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

133
ภาคพิเศษ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

1/2566

24 มิถุนายน พ.ศ.2566 30 มิถุนายน พ.ศ.2566

134
ภาคพิเศษ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม

1/2566

10 มิถุนายน พ.ศ.2566 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

135
ภาคพิเศษ วันเปิดภาคเรียน

1/2566

10 มิถุนายน พ.ศ.2566 10 มิถุนายน พ.ศ.2566

136
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียน รหัส 63 - 65

1/2566

27 พฤษภาคม พ.ศ.2566 30 พฤษภาคม พ.ศ.2566

137
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา

1/2566

26 ตุลาคม พ.ศ.2566 26 ตุลาคม พ.ศ.2566

138
ภาคปกติ วันปิดภาคเรียน

1/2566

20 ตุลาคม พ.ศ.2566 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

139
ภาคปกติ สอบปลายภาคเรียน

1/2566

10 ตุลาคม พ.ศ.2566 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

140
ภาคปกติ นักศึกษาแจ้งวัน/เวลาสอบปลายภาคเรียนตรงกัน (ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน)

1/2566

21 กันยายน พ.ศ.2566 29 กันยายน พ.ศ.2566

141
ภาคปกติ ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน

1/2566

20 กันยายน พ.ศ.2566 20 กันยายน พ.ศ.2566

142
ภาคปกติ สอบกลางภาคเรียน

1/2566

25 กรกฏาคม พ.ศ.2566 9 สิงหาคม พ.ศ.2566

143
ภาคปกติ นักศึกษาแจ้งวัน/เวลาสอบกลางภาคเรียนตรงกัน (ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน)

1/2566

6 กรกฏาคม พ.ศ.2566 14 กรกฏาคม พ.ศ.2566

144
ภาคปกติ ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียน

1/2566

5 กรกฏาคม พ.ศ.2566 5 กรกฏาคม พ.ศ.2566

145
ภาคปกติ หยุดเรียนวันปิยมหาราช

1/2566

23 ตุลาคม พ.ศ.2566 23 ตุลาคม พ.ศ.2566

146
ภาคปกติ หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9

1/2566

13 ตุลาคม พ.ศ.2566 13 ตุลาคม พ.ศ.2566

147
ภาคปกติ หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

1/2566

2 สิงหาคม พ.ศ.2566 2 สิงหาคม พ.ศ.2566

148
ภาคปกติ หยุดเรียนวันอาสาหบูชา

1/2566

1 สิงหาคม พ.ศ.2566 1 สิงหาคม พ.ศ.2566

149
ภาคปกติ งดการสอบสำหรับอ่านหนังสือเตรียมสอบ

1/2566

31 กรกฏาคม พ.ศ.2566 31 กรกฏาคม พ.ศ.2566

150
ภาคปกติ หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

1/2566

28 กรกฏาคม พ.ศ.2566 28 กรกฏาคม พ.ศ.2566

151
ภาคปกติ หยุดเรียนวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

1/2566

14 สิงหาคม พ.ศ.2566 14 สิงหาคม พ.ศ.2566

152
ภาคปกติ เรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ใช้ตารางเรียนวันจันทร์

1/2566

4 ตุลาคม พ.ศ.2566 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

153
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

1/2566

9 ตุลาคม พ.ศ.2566 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

154
ภาคปกติ รับทราบผลขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 66

1/2566

15 สิงหาคม พ.ศ.2566 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

155
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 66

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 5 กรกฏาคม พ.ศ.2566

156
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I

1/2566

5 กรกฏาคม พ.ศ.2566 5 กรกฏาคม พ.ศ.2566

157
ภาคปกติ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

1/2566

18 กรกฏาคม พ.ศ.2566 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

158
ภาคปกติ ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

1/2566

7 สิงหาคม พ.ศ.2566 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

159
ภาคปกติ วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา

1/2566

4 สิงหาคม พ.ศ.2566 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

160
ภาคปกติ การขอลาพักการศึกษา

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

161
ภาคปกติ ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

1/2566

18 กรกฏาคม พ.ศ.2566 31 กรกฏาคม พ.ศ.2566

162
ภาคปกติ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท

1/2566

4 กรกฏาคม พ.ศ.2566 17 กรกฏาคม พ.ศ.2566

163
ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1

1/2566

27 มิถุนายน พ.ศ.2566 3 กรกฏาคม พ.ศ.2566

164
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

165
ภาคปกติ รับทราบผลคำร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

1/2566

26 มิถุนายน พ.ศ.2566 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

166
ภาคปกติ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

1/2566

20 มิถุนายน พ.ศ.2566 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

167
ภาคปกติ รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

1/2566

19 มิถุนายน พ.ศ.2566 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

168
ภาคปกติ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

1/2566

29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 7 มิถุนายน พ.ศ.2566

169
ภาคปกติ เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

170
ภาคปกติ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

171
ภาคปกติ วันเปิดภาคเรียน

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 6 มิถุนายน พ.ศ.2566

172
ภาคปกติ จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน (ทุกชั้นปี)

1/2566

20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

173
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นคณะครุศาสตร์ รหัส 63 - 65

1/2566

15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

174
ภาคปกติ จองรายวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 63 - 65

1/2566

10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566

175
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2565

29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

176
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2565

6 มีนาคม พ.ศ.2566 6 มีนาคม พ.ศ.2566

177
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2565

25 ตุลาคม พ.ศ.2565 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

178
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2565

22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

179
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2565

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

180
ภาคพิเศษ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2565

17 ตุลาคม พ.ศ.2565 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

181
ภาคพิเศษ สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

3/2565

13 พฤษภาคม พ.ศ.2566 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566

182
ภาคพิเศษ สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

2/2565

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

183
ภาคพิเศษ สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

1/2565

8 ตุลาคม พ.ศ.2565 9 ตุลาคม พ.ศ.2565

184
ภาคพิเศษ สอบกลางภาค(ภาคพิเศษ)

2/2565

18 ธันวาคม พ.ศ.2565 19 ธันวาคม พ.ศ.2565

185
ภาคพิเศษ สอบกลางภาค(ภาคพิเศษ)

1/2565

6 สิงหาคม พ.ศ.2565 7 สิงหาคม พ.ศ.2565

186
ภาคพิเศษ หยุดเรียนวันสงกรานต์(ภาคพิเศษ)

3/2565

15 เมษายน พ.ศ.2566 16 เมษายน พ.ศ.2566

187
ภาคพิเศษ หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่(ภาคพิเศษ)

2/2565

31 ธันวาคม พ.ศ.2565 1 มกราคม พ.ศ.2566

188
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

3/2565

9 เมษายน พ.ศ.2566 9 เมษายน พ.ศ.2566

189
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

190
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

1/2565

17 กรกฏาคม พ.ศ.2565 17 กรกฏาคม พ.ศ.2565

191
ภาคพิเศษ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 เมษายน พ.ศ.2566 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566

192
ภาคพิเศษ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ธันวาคม พ.ศ.2565 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

193
ภาคพิเศษ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2565

19 สิงหาคม พ.ศ.2565 2 ตุลาคม พ.ศ.2565

194
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2565

9 เมษายน พ.ศ.2566 9 เมษายน พ.ศ.2566

195
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2565

28 ธันวาคม พ.ศ.2565 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

196
ภาคพิเศษ วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 สิงหาคม พ.ศ.2565 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

197
ภาคพิเศษ ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

3/2565

3 เมษายน พ.ศ.2566 9 เมษายน พ.ศ.2566

198
ภาคพิเศษ ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

2/2565

16 ธันวาคม พ.ศ.2565 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

199
ภาคพิเศษ ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

1/2565

3 สิงหาคม พ.ศ.2565 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

200
ภาคพิเศษ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 2 เมษายน พ.ศ.2566

201
ภาคพิเศษ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

2/2565

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15 ธันวาคม พ.ศ.2565

202
ภาคพิเศษ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

1/2565

20 กรกฏาคม พ.ศ.2565 2 สิงหาคม พ.ศ.2565

203
ภาคพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

3/2565

20 มีนาคม พ.ศ.2566 26 มีนาคม พ.ศ.2566

204
ภาคพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

2/2565

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

205
ภาคพิเศษ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

1/2565

11 กรกฏาคม พ.ศ.2565 19 กรกฏาคม พ.ศ.2565

206
ภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 9 เมษายน พ.ศ.2566

207
ภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

208
ภาคพิเศษ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 17 มิถุนายน พ.ศ.2565

209
ภาคพิเศษ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

3/2565

18 มีนาคม พ.ศ.2566 19 มีนาคม พ.ศ.2566

210
ภาคพิเศษ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

2/2565

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

211
ภาคพิเศษ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

1/2565

2 กรกฏาคม พ.ศ.2565 8 กรกฏาคม พ.ศ.2565

212
ภาคพิเศษ รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

3/2565

18 มีนาคม พ.ศ.2566 18 มีนาคม พ.ศ.2566

213
ภาคพิเศษ รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

2/2565

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

214
ภาคพิเศษ รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

1/2565

2 กรกฏาคม พ.ศ.2565 2 กรกฏาคม พ.ศ.2565

215
ภาคพิเศษ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 12 มีนาคม พ.ศ.2566

216
ภาคพิเศษ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 30 ตุลาคม พ.ศ.2565

217
ภาคพิเศษ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 19 มิถุนายน พ.ศ.2565

218
ภาคพิเศษ เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 17 มีนาคม พ.ศ.2566

219
ภาคพิเศษ เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

220
ภาคพิเศษ เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565

221
ภาคพิเศษ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 17 มีนาคม พ.ศ.2566

222
ภาคพิเศษ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

223
ภาคพิเศษ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565

224
ภาคพิเศษ เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 11 มีนาคม พ.ศ.2566

225
ภาคพิเศษ เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

226
ภาคพิเศษ เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 18 มิถุนายน พ.ศ.2565

227
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

3/2565

8 มีนาคม พ.ศ.2566 10 มีนาคม พ.ศ.2566

228
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

2/2565

26 ตุลาคม พ.ศ.2565 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

229
ภาคพิเศษ จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

1/2565

15 มิถุนายน พ.ศ.2565 17 มิถุนายน พ.ศ.2565

230
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2565

9 มิถุนายน พ.ศ.2566 9 มิถุนายน พ.ศ.2566

231
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2565

2 มิถุนายน พ.ศ.2566 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

232
ภาคปกติ สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

3/2565

24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

233
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

3/2565

23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

234
ภาคปกติ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

3/2565

23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

235
ภาคปกติ ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

3/2565

26 เมษายน พ.ศ.2566 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

236
ภาคปกติ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

3/2565

19 เมษายน พ.ศ.2566 25 เมษายน พ.ศ.2566

237
ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

3/2565

12 เมษายน พ.ศ.2566 18 เมษายน พ.ศ.2566

238
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2565

3 เมษายน พ.ศ.2566 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566

239
ภาคปกติ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

3/2565

8 เมษายน พ.ศ.2566 10 เมษายน พ.ศ.2566

240
ภาคปกติ รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

3/2565

7 เมษายน พ.ศ.2566 7 เมษายน พ.ศ.2566

241
ภาคปกติ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 31 มีนาคม พ.ศ.2566

242
ภาคปกติ เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 31 มีนาคม พ.ศ.2566

243
ภาคปกติ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 31 มีนาคม พ.ศ.2566

244
ภาคปกติ เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

3/2565

3 เมษายน พ.ศ.2566 3 เมษายน พ.ศ.2566

245
ภาคปกติ จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคปกติ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 29 มีนาคม พ.ศ.2566

246
ภาคปกติ รับทราบผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)

2/2565

2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566

247
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)

2/2565

1 เมษายน พ.ศ.2566 10 เมษายน พ.ศ.2566

248
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2565

3 เมษายน พ.ศ.2566 3 เมษายน พ.ศ.2566

249
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2565

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

250
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 27 มีนาคม พ.ศ.2566

251
ภาคปกติ ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2565

4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

252
ภาคปกติ สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

2/2565

9 มีนาคม พ.ศ.2566 20 มีนาคม พ.ศ.2566

253
ภาคปกติ สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

1/2565

18 ตุลาคม พ.ศ.2565 28 ตุลาคม พ.ศ.2565

254
ภาคปกติ สอบกลางภาค(ภาคปกติ)

2/2565

5 มกราคม พ.ศ.2566 16 มกราคม พ.ศ.2566

255
ภาคปกติ สอบกลางภาค(ภาคปกติ)

1/2565

5 สิงหาคม พ.ศ.2565 17 สิงหาคม พ.ศ.2565

256
ภาคปกติ เรียนชดเชยวันมาฆบูชาใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)

2/2565

29 มีนาคม พ.ศ.2566 29 มีนาคม พ.ศ.2566

257
ภาคปกติ เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)

2/2565

5 มกราคม พ.ศ.2566 5 มกราคม พ.ศ.2566

258
ภาคปกติ เรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

2/2565

4 มกราคม พ.ศ.2566 4 มกราคม พ.ศ.2566

259
เรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

2/2565

3 มกราคม พ.ศ.2566 3 มกราคม พ.ศ.2566

260
ภาคปกติ หยุดเรียนวันมาฆบูชา(ภาคปกติ)

2/2565

6 มีนาคม พ.ศ.2566 6 มีนาคม พ.ศ.2566

261
ภาคปกติ หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่(ภาคปกติ)

2/2565

2 มกราคม พ.ศ.2566 2 มกราคม พ.ศ.2566

262
ภาคปกติ หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ(ภาคปกติ)

2/2565

12 ธันวาคม พ.ศ.2565 12 ธันวาคม พ.ศ.2565

263
ภาคปกติ หยุดเรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติ(ภาคปกติ)

2/2565

5 ธันวาคม พ.ศ.2565 5 ธันวาคม พ.ศ.2565

264
ภาคปกติ เรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9ใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)

1/2565

17 ตุลาคม พ.ศ.2565 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

265
ภาคปกติ เรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)

1/2565

4 สิงหาคม พ.ศ.2565 4 สิงหาคม พ.ศ.2565

266
ภาคปกติ เรียนชดเชยวันเข้าพรรษาใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)

1/2565

3 สิงหาคม พ.ศ.2565 3 สิงหาคม พ.ศ.2565

267
ภาคปกติ รียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาใช้ตารางวันพุธ(ภาคปกติ)

1/2565

2 สิงหาคม พ.ศ.2565 2 สิงหาคม พ.ศ.2565

268
ภาคปกติ หยุดเรียนชดเชยวันปิยมหาราช(ภาคปกติ)

1/2565

24 ตุลาคม พ.ศ.2565 24 ตุลาคม พ.ศ.2565

269
ภาคปกติ หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9(ภาคปกติ)

1/2565

13 ตุลาคม พ.ศ.2565 13 ตุลาคม พ.ศ.2565

270
ภาคปกติ หยุดเรียนวันแม่(ภาคปกติ)

1/2565

12 สิงหาคม พ.ศ.2565 12 สิงหาคม พ.ศ.2565

271
ภาคปกติ หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10(ภาคปกติ)

1/2565

28 กรกฏาคม พ.ศ.2565 28 กรกฏาคม พ.ศ.2565

272
ภาคปกติ หยุดเรียนวันเข้าพรรษา(ภาคปกติ)

1/2565

14 กรกฏาคม พ.ศ.2565 14 กรกฏาคม พ.ศ.2565

273
ภาคปกติ หยุดเรียนวันอาสาหบูชา(ภาคปกติ)

1/2565

13 กรกฏาคม พ.ศ.2565 13 กรกฏาคม พ.ศ.2565

274
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

2/2565

8 มีนาคม พ.ศ.2566 8 มีนาคม พ.ศ.2566

275
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

1/2565

17 ตุลาคม พ.ศ.2565 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

276
ภาคปกติ รับทราบผลขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65(ภาคปกติ)

1/2565

15 กันยายน พ.ศ.2565 15 กันยายน พ.ศ.2565

277
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65(ภาคปกติ)

1/2565

1 สิงหาคม พ.ศ.2565 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

278
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)

2/2565

13 ธันวาคม พ.ศ.2565 13 ธันวาคม พ.ศ.2565

279
ภาคปกติ วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)

1/2565

11 กรกฏาคม พ.ศ.2565 11 กรกฏาคม พ.ศ.2565

280
ภาคปกติ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

2/2565

5 มกราคม พ.ศ.2566 8 มีนาคม พ.ศ.2566

281
ภาคปกติ ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

1/2565

30 กรกฏาคม พ.ศ.2565 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

282
ภาคปกติ วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2565

16 มกราคม พ.ศ.2566 16 มกราคม พ.ศ.2566

283
ภาคปกติ วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2565

15 สิงหาคม พ.ศ.2565 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

284
ภาคปกติ ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

2/2565

27 ธันวาคม พ.ศ.2565 23 มกราคม พ.ศ.2566

285
ภาคปกติ ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

1/2565

30 กรกฏาคม พ.ศ.2565 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

286
ภาคปกติ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

2/2565

13 ธันวาคม พ.ศ.2565 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

287
ภาคปกติ ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

1/2565

12 กรกฏาคม พ.ศ.2565 29 กรกฏาคม พ.ศ.2565

288
ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

2/2565

5 ธันวาคม พ.ศ.2565 12 ธันวาคม พ.ศ.2565

289
ภาคปกติ ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

1/2565

4 กรกฏาคม พ.ศ.2565 11 กรกฏาคม พ.ศ.2565

290
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2565

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 13 ธันวาคม พ.ศ.2565

291
ภาคปกติ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2565

13 มิถุนายน พ.ศ.2565 12 กรกฏาคม พ.ศ.2565

292
ภาคปกติ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

2/2565

28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 2 ธันวาคม พ.ศ.2565

293
ภาคปกติ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

1/2565

27 มิถุนายน พ.ศ.2565 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565

294
ภาคปกติ รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

2/2565

25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

295
ภาคปกติ รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

1/2565

24 มิถุนายน พ.ศ.2565 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

296
ภาคปกติ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

2/2565

7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

297
ภาคปกติ ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

1/2565

6 มิถุนายน พ.ศ.2565 14 มิถุนายน พ.ศ.2565

298
ภาคปกติ เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

2/2565

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

299
ภาคปกติ เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

1/2565

14 มิถุนายน พ.ศ.2565 26 มิถุนายน พ.ศ.2565

300
ภาคปกติ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

2/2565

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

301
ภาคปกติ เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

1/2565

14 มิถุนายน พ.ศ.2565 26 มิถุนายน พ.ศ.2565

302
ภาคปกติ เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

2/2565

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

303
ภาคปกติ เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

1/2565

13 มิถุนายน พ.ศ.2565 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

304
ภาคปกติ จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน/(ภาคปกติ)

2/2565

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

305
ภาคปกติ จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน/(ภาคปกติ)

1/2565

6 มิถุนายน พ.ศ.2565 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

306
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65 ทุกคณะ(ภาคปกติ)

2/2565

2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

307
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64 ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

2/2565

30 ตุลาคม พ.ศ.2565 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

308
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64 ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

1/2565

2 มิถุนายน พ.ศ.2565 4 มิถุนายน พ.ศ.2565

309
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 62-63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

2/2565

27 ตุลาคม พ.ศ.2565 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

310
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 62-63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

1/2565

30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

311
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส61-65(ภาคปกติ)

2/2565

24 ตุลาคม พ.ศ.2565 26 ตุลาคม พ.ศ.2565

312
ภาคปกติ จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส61-65(ภาคปกติ)

1/2565

25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565

313
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

3/2564

19 มีนาคม พ.ศ.2565 19 มีนาคม พ.ศ.2565

314
รับทราบผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)

2/2564

2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565

315
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2564

29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565

316
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2564

22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565

317
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

3/2564

14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565

318
หยุดเรียนวันสงกรานต์(ภาคพิเศษ)

3/2564

16 เมษายน พ.ศ.2565 17 เมษายน พ.ศ.2565

319
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)

3/2564

7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565

320
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

3/2564

10 เมษายน พ.ศ.2565 10 เมษายน พ.ศ.2565

321
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 เมษายน พ.ศ.2565 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565

322
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2564

10 เมษายน พ.ศ.2565 10 เมษายน พ.ศ.2565

323
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

3/2564

3 เมษายน พ.ศ.2565 10 เมษายน พ.ศ.2565

324
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

3/2564

28 มีนาคม พ.ศ.2565 2 เมษายน พ.ศ.2565

325
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

3/2564

21 มีนาคม พ.ศ.2565 27 มีนาคม พ.ศ.2565

326
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 10 เมษายน พ.ศ.2565

327
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

3/2564

19 มีนาคม พ.ศ.2565 20 มีนาคม พ.ศ.2565

328
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 13 มีนาคม พ.ศ.2565

329
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 18 มีนาคม พ.ศ.2565

330
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 18 มีนาคม พ.ศ.2565

331
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 12 มีนาคม พ.ศ.2565

332
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

3/2564

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

333
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2564

6 มีนาคม พ.ศ.2565 6 มีนาคม พ.ศ.2565

334
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2564

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

335
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

2/2564

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

336
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2564

5 มีนาคม พ.ศ.2565 6 มีนาคม พ.ศ.2565

337
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2564

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

338
หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่(ภาคพิเศษ)

2/2564

1 มกราคม พ.ศ.2565 2 มกราคม พ.ศ.2565

339
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)

2/2564

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

340
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

341
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ธันวาคม พ.ศ.2564 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

342
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2564

29 ธันวาคม พ.ศ.2564 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

343
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

2/2564

16 ธันวาคม พ.ศ.2564 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

344
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

2/2564

1 ธันวาคม พ.ศ.2564 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

345
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

2/2564

22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

346
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

347
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

2/2564

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

348
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

2/2564

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

349
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

350
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

351
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

352
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 30 ตุลาคม พ.ศ.2564

353
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

2/2564

16 ตุลาคม พ.ศ.2564 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

354
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

24 ตุลาคม พ.ศ.2564 24 ตุลาคม พ.ศ.2564

355
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

17 ตุลาคม พ.ศ.2564 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

356
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

1/2564

9 ตุลาคม พ.ศ.2564 10 ตุลาคม พ.ศ.2564

357
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2564

23 ตุลาคม พ.ศ.2564 24 ตุลาคม พ.ศ.2564

358
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2564

16 ตุลาคม พ.ศ.2564 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

359
หยุดเรียนวันเข้าพรรษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

25 กรกฏาคม พ.ศ.2564 25 กรกฏาคม พ.ศ.2564

360
หยุดเรียนวันอาสาหบูชา(ภาคพิเศษ)

1/2564

24 กรกฏาคม พ.ศ.2564 24 กรกฏาคม พ.ศ.2564

361
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)

1/2564

3 ตุลาคม พ.ศ.2564 3 ตุลาคม พ.ศ.2564

362
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

1/2564

18 กรกฏาคม พ.ศ.2564 18 กรกฏาคม พ.ศ.2564

363
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2564

20 สิงหาคม พ.ศ.2564 3 ตุลาคม พ.ศ.2564

364
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 สิงหาคม พ.ศ.2564 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

365
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

1/2564

4 สิงหาคม พ.ศ.2564 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

366
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

1/2564

21 กรกฏาคม พ.ศ.2564 3 สิงหาคม พ.ศ.2564

367
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

1/2564

11 กรกฏาคม พ.ศ.2564 20 กรกฏาคม พ.ศ.2564

368
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 18 กรกฏาคม พ.ศ.2564

369
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

1/2564

3 กรกฏาคม พ.ศ.2564 9 กรกฏาคม พ.ศ.2564

370
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

1/2564

3 กรกฏาคม พ.ศ.2564 3 กรกฏาคม พ.ศ.2564

371
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

372
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 2 กรกฏาคม พ.ศ.2564

373
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 2 กรกฏาคม พ.ศ.2564

374
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 19 มิถุนายน พ.ศ.2564

375
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

1/2564

12 มิถุนายน พ.ศ.2564 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

376
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2564

22 มิถุนายน พ.ศ.2565 22 มิถุนายน พ.ศ.2565

377
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2564

15 มิถุนายน พ.ศ.2565 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

378
สอบปลายภาคให้ผู้สอนกำหนดเอง(ภาคปกติ)

3/2564

6 มิถุนายน พ.ศ.2565 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

379
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

3/2564

2 มิถุนายน พ.ศ.2565 2 มิถุนายน พ.ศ.2565

380
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

3/2564

14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 2 มิถุนายน พ.ศ.2565

381
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

3/2564

14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

382
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

3/2564

7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565

383
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

3/2564

30 เมษายน พ.ศ.2565 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

384
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

385
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

3/2564

25 เมษายน พ.ศ.2565 26 เมษายน พ.ศ.2565

386
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

3/2564

24 เมษายน พ.ศ.2565 24 เมษายน พ.ศ.2565

387
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

3/2564

15 เมษายน พ.ศ.2565 17 เมษายน พ.ศ.2565

388
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 24 เมษายน พ.ศ.2565

389
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 24 เมษายน พ.ศ.2565

390
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 18 เมษายน พ.ศ.2565

391
จองวิชาเรียนนักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคฤดูร้อน(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 20 เมษายน พ.ศ.2565

392
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)

2/2564

1 เมษายน พ.ศ.2565 9 เมษายน พ.ศ.2565

393
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2564

27 เมษายน พ.ศ.2565 27 เมษายน พ.ศ.2565

394
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2564

19 เมษายน พ.ศ.2565 19 เมษายน พ.ศ.2565

395
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

2/2564

30 มีนาคม พ.ศ.2565 8 เมษายน พ.ศ.2565

396
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)

2/2564

21 มกราคม พ.ศ.2565 31 มกราคม พ.ศ.2565

397
เรียนชดเชยวันมาฆบูชาใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)

2/2564

29 มีนาคม พ.ศ.2565 29 มีนาคม พ.ศ.2565

398
เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

2/2564

20 มกราคม พ.ศ.2565 20 มกราคม พ.ศ.2565

399
เรียนชดเชยวันสิ้นปีใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)

2/2564

19 มกราคม พ.ศ.2565 19 มกราคม พ.ศ.2565

400
เรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)

2/2564

18 มกราคม พ.ศ.2565 18 มกราคม พ.ศ.2565

401
เรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

2/2564

17 มกราคม พ.ศ.2565 17 มกราคม พ.ศ.2565

402
หยุดเรียนวันมาฆบูชา(ภาคปกติ)

2/2564

16 มกราคม พ.ศ.2565 16 มกราคม พ.ศ.2565

403
หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่(ภาคปกติ)

2/2564

3 มกราคม พ.ศ.2565 3 มกราคม พ.ศ.2565

404
หยุดเรียนวันสิ้นปี(ภาคปกติ)

2/2564

31 ธันวาคม พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

405
หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ(ภาคปกติ)

2/2564

10 ธันวาคม พ.ศ.2564 10 ธันวาคม พ.ศ.2564

406
หยุดเรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติ(ภาคปกติ)

2/2564

6 ธันวาคม พ.ศ.2564 6 ธันวาคม พ.ศ.2564

407
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

2/2564

29 มีนาคม พ.ศ.2565 29 มีนาคม พ.ศ.2565

408
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)

2/2564

28 ธันวาคม พ.ศ.2564 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

409
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

2/2564

12 มกราคม พ.ศ.2565 29 มีนาคม พ.ศ.2565

410
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2564

28 มกราคม พ.ศ.2565 28 มกราคม พ.ศ.2565

411
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

2/2564

12 มกราคม พ.ศ.2565 28 มกราคม พ.ศ.2565

412
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

2/2564

29 ธันวาคม พ.ศ.2564 11 มกราคม พ.ศ.2565

413
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

2/2564

18 ธันวาคม พ.ศ.2564 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

414
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 30 มกราคม พ.ศ.2565

415
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

2/2564

13 ธันวาคม พ.ศ.2564 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

416
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

2/2564

14 ธันวาคม พ.ศ.2564 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

417
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 3 ธันวาคม พ.ศ.2564

418
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

419
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

420
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

421
จองวิชาเลือกเสรีหรือนักศึกษาค้างชั้นหรือต้องการเรียนนอกเหนือแผน(ภาคปกติ)

2/2564

16 ตุลาคม พ.ศ.2564 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

422
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส64ทุกคณะ(ภาคปกติ)

2/2564

13 ตุลาคม พ.ศ.2564 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

423
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

2/2564

10 ตุลาคม พ.ศ.2564 12 ตุลาคม พ.ศ.2564

424
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 61-62ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

2/2564

7 ตุลาคม พ.ศ.2564 9 มิถุนายน พ.ศ.2564

425
จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส60-63(ภาคปกติ)

2/2564

4 ตุลาคม พ.ศ.2564 6 ตุลาคม พ.ศ.2564

426
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2564

26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

427
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2564

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

428
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

1/2564

3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

429
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)

1/2564

26 สิงหาคม พ.ศ.2564 3 กันยายน พ.ศ.2564

430
เรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9ใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)

1/2564

2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

431
เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

1/2564

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

432
เรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)

1/2564

25 สิงหาคม พ.ศ.2564 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

433
เรียนชดเชยวันแม่ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี(ภาคปกติ)

1/2564

24 สิงหาคม พ.ศ.2564 24 สิงหาคม พ.ศ.2564

434
เรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาใช้ตารางวันจันทร์(ภาคปกติ)

1/2564

23 สิงหาคม พ.ศ.2564 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

435
หยุดเรียนชดเชยวันปิยมหาราช(ภาคปกติ)

1/2564

25 ตุลาคม พ.ศ.2564 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

436
หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9(ภาคปกติ)

1/2564

13 ตุลาคม พ.ศ.2564 13 ตุลาคม พ.ศ.2564

437
หยุดเรียนวันแม่(ภาคปกติ)

1/2564

12 สิงหาคม พ.ศ.2564 12 สิงหาคม พ.ศ.2564

438
หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10(ภาคปกติ)

1/2564

28 กรกฏาคม พ.ศ.2564 28 กรกฏาคม พ.ศ.2564

439
หยุดเรียนชดเชยวันอาสาหบูชา(ภาคปกติ)

1/2564

26 กรกฏาคม พ.ศ.2564 26 กรกฏาคม พ.ศ.2564

440
หยุดเรียนวันไหว้ครูให้ผู้สอนชดเชยเวลาตามความเหมาะสม(ภาคปกติ)

1/2564

9 กันยายน พ.ศ.2564 9 กันยายน พ.ศ.2564

441
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

1/2564

2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

442
รับทราบผลขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64(ภาคปกติ)

1/2564

15 ตุลาคม พ.ศ.2564 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

443
ยื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64(ภาคปกติ)

1/2564

1 กันยายน พ.ศ.2564 30 กันยายน พ.ศ.2564

444
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)

1/2564

4 สิงหาคม พ.ศ.2564 4 สิงหาคม พ.ศ.2564

445
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

1/2564

21 สิงหาคม พ.ศ.2564 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

446
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2564

4 กันยายน พ.ศ.2564 4 กันยายน พ.ศ.2564

447
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

1/2564

21 สิงหาคม พ.ศ.2564 4 กันยายน พ.ศ.2564

448
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

1/2564

5 สิงหาคม พ.ศ.2564 20 สิงหาคม พ.ศ.2564

449
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

1/2564

28 กรกฏาคม พ.ศ.2564 4 สิงหาคม พ.ศ.2564

450
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 6 กันยายน พ.ศ.2564

451
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

1/2564

17 กรกฏาคม พ.ศ.2564 23 กรกฏาคม พ.ศ.2564

452
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

1/2564

20 กรกฏาคม พ.ศ.2564 20 กรกฏาคม พ.ศ.2564

453
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 9 กรกฏาคม พ.ศ.2564

454
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 16 กรกฏาคม พ.ศ.2564

455
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 16 กรกฏาคม พ.ศ.2564

456
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 5 กรกฏาคม พ.ศ.2564
ลำดับ

ประเภทนักศึกษา

รายการ

ภาคเรียน

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด