Cinque Terre


 • แผ่นพับ2
 • แผ่นพับ1
 • นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นำงานวิจัยของ อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กันยะมี เข้าร่วมประกวดแผนธุรกิจ Research to Market (R2M) ผ่านเข้ารอบ
 • นักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านเกณฑ์การแข่งขันระดับประเทศ Startup Thailand League 2017
 • กิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ ปี 2560
 • กิจกรรม เทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2560
 • ค่าย ตชด. รอพี่ก่อน
 • หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนกับกิจกรรมการรับน้องใหม่ 2560 เรียนรู้สู่ฐานคิดตามวิถีของชีวิตจริง
 • กิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2558
 • หลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมภาคสนาม "การจัดบริการนักท่องเที่ยวในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย" ณ อุทยานแห่งชาติถ้ำพระยานคร จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำด้านประชาธิปไตยและความเป็นพลเมือง เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 • Envi Alumni # วิดแวด 09 # นราทิป สว่างวงษ์