• คณาจารย์ นักศึกษาร่วมกิจกรรม big cleaning day
 • LGE on Site งานออกบูทคณะของหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • สหกิจศึกษาและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการออกแบบ
 • การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) ภาคเรียนที่ 2/2560
 • LGE Goodbye Senior ประจำปีการศึกษา 2560
 • ศึกษาดูงานตามรอยเท้าพ่อ โครงการชั่งหัวมัน และโครงการแหลมผักเบี้ย
 • อบรมการสอนครูอุตสหกรรมศิลป์
 • การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวัฒนธรรม หลักสูตร ของใช้ ของที่ระลึก/ผ้า
 • ศึกษาดูงานโรงงานเซรามิค จังหวัดลำปาง
 • กิจกรรมวันเด็ก นักศึกษาอุตสาหกรรมศิลป์ร่วมออกบู๊ชจัดกิจกรรม
 • โครงการสองล้อเพื่อน้องได้ปั่นสานสัมพันธ์จากพี่สู่น้อง
 • Good Bye Senior Vintage Party 17/12/2017