คู่มือการปฏิบัติงานบุคลากรกองบริการการศึกษา


ลำดับ

ชื่อเรื่อง

บุคลากร

ดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่

ปี พ.ศ.

1
- คู่มือการปฏิบัติงาน การออกคำสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตร และการบันทึกฐานข้อมูลประธานหลักสูตรกองบริการการศึกษา
นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน
11 มีนาคม พ.ศ. 2567
2567
2
- คู่มือการปฏิบัติงาน การรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
นางสาวยุวดี จันคำหล้า
7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
2566
3
- คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา
นางปิยาภร คำเที่ยง
16 ตุลาคม พ.ศ. 2566
2566
4
- คู่มือการใช้งานระบบจัดแผนการเรียน
นางสาววัชรี เหมดี
16 มีนาคม พ.ศ. 2566
2566
5
- คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง การรับเอกสารประกอบการบันทึกผลการเรียนและการใช้งานโปรแกรมประกอบการปฏิบัติงานบันทึกผลการเรียน
นางสุนารี แก้วม่วง
7 มีนาคม พ.ศ. 2566
2566
6
- คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการประชุมและการแจ้งมติการประชุม
นางสาวพิณภัคธิมา ใจเงิน
27 ตุลาคม พ.ศ. 2565
2565
7
- คู่มือปฏิบัติงานการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารและการถอนการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
นางสาวปิยธิดา ถมยา
22 กันยายน พ.ศ. 2565
2565
8
- คู่มือปฏิบัติงาน การประยุกต์ทะเบียนหนังสือรับ โดยใช้ Google Sheets
นางสาวนลินี เมืองจันทร์
22 สิงหาคม พ.ศ. 2565
2565
9
- คู่มือปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม
17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
2565
10
- คู่มือปฏิบัติงาน งานการบันทึกผลการเรียน
นางสุนารี แก้วม่วง
17 สิงหาคม พ.ศ. 2565
2565
11
- คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศสำหรับอาจารย์
นางสาวอภิชญา อินทร์หม่อม
2 กันยายน พ.ศ. 2565
2565

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

บุคลากร

ดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่

ปี พ.ศ.