บุคลากร งานบริหารงานทั่วไป

/
ค้นหา (ชื่อบุคลากร)  
ปีงบ
ลำดับ ประเภทการลา จำนวนวันลา เหลือ
1 ลาป่วย - 35
2 ลากิจ - 10
3 ลาพักผ่อน - 10
4 ลาคลอดบุตร - 90
5 ลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร - 15
6 ลาไปต่างประเทศ - 0
7 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย - 0
8 ลาอุปสมบท - 120
9 ไปราชการ - 0