บุคลากร งานบริหารงานทั่วไป

ค้นหา (ชื่อบุคลากร)  
ปีงบ
ลำดับ ประเภทการลา จำนวนวันลา เหลือ วันลาสะสม
1 ลาป่วย - 35 -
2 ลากิจ - 10 -
3 ลาพักผ่อน - 10
4 ลาคลอดบุตร - 90 -
5 ลาเพื่อช่วยเหลือภรรยาคลอดบุตร - 15 -
6 ลาไปต่างประเทศ - 0 -
7 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย - 0 -
8 ลาอุปสมบท - 120 -
9 ไปราชการ - 0 -