บุคลากร งานบริหารงานทั่วไป

 

  นางสาวภมรมาศ เรือนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 
  นางสาวนลินี เมืองจันทร์
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร