พรบ./ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

Keyword
พบข้อมูลทั้งสิ้น 291
หน้า : [1][2] [3] ...[7
ลำดับ เรื่อง ดาวน์โหลด
1 คู่มือ การเสนอหลักสูตรระดับปริญญาตรี
2 มาตรฐานการและแนวทางการนำเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุรดิตถ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ
4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนนที่ 3 ปีการศึกษา 2556
5 ตารางสรุปการกำหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตรที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)
6 ตารางสรุปการกำหนดสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)
7 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ
8 บันทึกข้อความ สกอ. เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
9 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552
11 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกา พ.ศ. 2548
12 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรือง ภาพถ่ายชุดครุยบัณฑิต สำหรับการออกหลักฐานแสดงผลการศึกษา
13 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรือง มาตรการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
14 หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องขอแก้ไขร่าง พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขา ครุยวิทยะฐานะ เข็มวิทยะฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2552
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องการบริหารส่วนงานในคณะ/วิทยาลัย
17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรการกำกับการส่งผลการเรียน
18 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการจัดตั้งภาควิชาในคณะ พ.ศ. 2552
19 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
20 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
21 หนังสือจาก สกอ. เรื่องการกำหนดจำนนอาจารย์ประจำหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
22 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
23 ประกาศ สกอ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
24 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
25 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2549
26 บันทึกข้อความจาก สกอ. เรื่อง การกำหนดชื่อปริญญาวิชาชีพ หรือกึ่งวิชาชีพ (เพิ่มเติม)
27 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 2
28 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2551 ฉบับที่ 3
29 ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552
30 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนรักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
31 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2553
32 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการพิจารณายกเว้นการเรียนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)
33 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจ่ายค่าตอบแทนการดำเนินการจัดการศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม)
34 ประกาศสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับบุคคลภายนอกลงทะเบียนเรียนร่วมและการรับจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนร่วม
35 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารภาควิชา
36 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
37 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
38 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
39 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
40 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การโอนผลการเรียนและการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
41 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
42 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
43 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดจำนวนหน่วยกิตรายวิชา หลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
44 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ระบบรหัสรายวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
45 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
46 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องปฏิทินการบริหารหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556
47 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2559
48 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขอเปิดรายวิชาใหม่ และขอปรับปรุงรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
49 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวปฏิบัติและการเปิดสอนรายวิชากรณีพิเศษและการเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 3
50 แบบรายงานผลการจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6