ค้นหาหนังสือราชการที่ส่งถึงกองบริการการศึกษาหรือที่ออกจากกองบริการการศึกษา

ค้นหา (เลขที่หนังสือ/ส่งถึง/ส่งมาจาก/เรื่อง) :
จำนวนข้อมูล 940
หน้า : [1][2] [3] ...[20
เลขที่หนังสือ เรื่อง จาก ถึง การปฏิบัติ
กบศ 570/2556 ขอความอนุเคราะห์งบประมาณ นส.สินี กะวิ อธิการบดี มอบอภิชญา7/1/57
สธ 0203.092/1601 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช อธิการบดี
ศธ.04264.18/1749 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อธิการบดี
ศธ 04268.13/1027 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา อธิการบดี
วนช 458/2556 ส่งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษาของ นศ. จีน หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ผอ. วนช. กบศ. มอบนายทะเบียน 7/1/57
คศ 1272/2556 ขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผลกรเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556 อ.ปฐมพงศ์ อยู่จำนงค์ กบศ. ส่งคืน คศ. 7/01/57
กษ 267/2556 ขอส่งรายชื่ออาจารย์เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา รก.คณบดี กษ. กบศ. มอบภมรมาศ 6/01/57
พิเศษ/2556 ขอความอนุเคราะห์ให้เพิ่ม-ถอน รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ นางสาวรัชฎาภรณ์ อังเขียว อธิการบดี
ทอ 624/2556 ขอความอนุเคราะห์เทียบโอนรายวิชา(โสภณ) คณบดี ทอ. กบศ.
วจ/2557 ขอรับรองว่านักศึกษาผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2556 อ.ธิดารัตน์ เหมือนเดชา ผอ. มอบงานบริการ7/1/57
สอ ว 011/2557 ขอเชิญประชุม สอ. ผอ. คืน ผอ. 7/1/57
กบศ. 563/2556 ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงประกาศฯ (ภาระงาน) รองฯระพินทร์ อธิการบดี มอบภมรมาศ7/1/57
กนผ/1/2557 เชิญประชุม (14 มค.57) อาจารย์ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ์ คณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคารเรียนฯ คืน ผอ. 7/1/57
พิเศษ/2557 ขอความอนุเคราะห์ในการชำระค่าเทอมในกรณีพิเศษ นางวรนุช อุทธิยา ผอ. สำเนามอบคุณกฤติยา ปิยาพร สุนารี พนารัตน์ ต้นฉบับเข้าแฟ้มเก็บ 6/1/57
สมต. 251/2556 ขอความอนุเคราะห์จัดทำข้อมูลค่าเฉลี่ยการประเมินการสอนจำแนกตามรายวิชา สมต. ผอ. มอบนิติธร 7/1/57
ศธ 04256.0312/128 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา โรงเรียนวาปีปทุม อธิการบดี มอบนายทะเบียน7/1/57
ศธ 04269.49/545 ขอความร่วมมือตรวจสอบเอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา โรงเรียนลับแลศรีิวิทยา อธิการบดี มอบนายทะเบียน7/1/57
ศธ 04269.43/936 แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อต. อธิการบดี มอบนายทะเบียน7/1/57
ศธ 04116/4554 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิ สพป.แม่ฮ่องสอน อธิการบดี มอบนายทะเบียน7/1/57
ศธ 0210.8901/1103 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ กศน.อุตรดิตถ์ อธิการบดี มอบนายทะเบียน7/1/57
ทค 225/56 ขอความนุเคราะห์ตรวจสอบ และรับรองการศึกษาของบุคลากร รพ.เซ็นทรัลเยนเนอร์ล อธิการบดี มอบนายทะเบียน7/1/57
วทพ 221/2556 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิจิตร ผอ. มอบนายทะเบียน7/1/57
ศธ 0506(4)/19519 ขอมอบหนังสือหลักสูตรครุศาสตร์ฯ สกอ. อธิการบดี มอบงานหลักสูตร7/1/57
นก/6/2557 ให้บุคลากรในสังกัดมาดำเนินการต่อสัญญาจ้าง นายชุตินันท์ จันทร์ยวง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มอบธนสร7/1/57
สนภ/ว1/2557 การเสนอเรื่องเพื่อนำเข้าวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2557 รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ สำเนาแจ้งเลขา,นายทะเบียน,งานหลักสูตร ต้นฉบับเข้าแฟ้มเก็บ8/1/57
สนภ/2/2557 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทราบ,เข้าแฟ้มเก็บ8/1/57
สอข 002/2557 ขอเชิญร่วมงานกีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ สักใหญ่เกมส์ สโมสรอาจารย์และข้าราชการ ผอ. มอบคุณสุกัญญา8/1/57
กนผ/2/2557 การจัดทำกิจกรรมระหว่างเลื่อนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 (ส่ง 20มค.57) อาจารย์ ดร.ภาณุ สิทธิวงศ์ หัวหน้าส่วนราชการ คืน ผอ. 8/1/57
กง 0004/2557 ขอแก้ไขใบเสร็จรับเงินค่าสถานภาพ นศ. จากปรัศนีพร เป็น ยุทธนา งานคลัง ผอ. มอบนิติธร8/1/57
ลข/10/2557 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทราบ,เข้าแฟ้มเก็บ8/1/57
ศธ 5102.1/4542 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา(หลักสูตร 5 ปี) สนง.คุรุสภา อธิการบดี สำเนาให้ คศ.,เข้าแฟ้มเก็บ,ต้นฉบับบมอบภมรมาศ 8/1/57
ศธ 6392(4)/09309 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณวุฒิ ม.เชียงใหม่ อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
ศธ 210.3209/968 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ กศน.อำเภออุ้มผาง ผอ. มอบนายทะเบียน 8/1/57
ทนว 0966/56 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
ศธ 04267/756 ส่งเอกสารตรวจสอบวุฒิการศึกษา โรงเรียนบ่อเกลือ น่าน อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
พช 51006.3/999 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) ผอ.
ศธ 04231.54/753 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ โรงเรียนวัดพุทธบูชา อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
ศธ 0210.65/2259 แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิ สนง.กศน.จ.ราชบุรี อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
ผพ 96/2556 การตรวจสอบวุฒิ โรงเรียนผะดุงศิษย์พิทยา อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
ศธ 0210.4110/1510 การตรวจสอบวุฒิ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา อธิการบดี
ศธ 0210.4101/2096 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิการศึกษา ศูนย์ กศน. เมืองน่าน อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
ศธ 04267.43/402 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคี อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
ศธ0210.9101/1080 แจ้งผลการตรวจสอบวุฒิ ศูนย์การศึกษานอกระบบ จ.อุบลราชธานี อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
วนม.ว.038/2556 ขอตรวจสอบวุฒิ วิทยาลัยนครราชสีมา อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
ทภน 262/2556 แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา วิทยาเทคโนโลยีภาคเหนือ อธิการบดี มอบนายทะเบียน 8/1/57
วนน 698/2556 ใบเสนอภาระงาน วนน ผอ
วนน 706/2556 ใบเสนอภาระงาน วนน ผอ.
วนน 707/2556 ใบเสนอภาระงาน วนน ผอ.
นก ว 008/2557 ขอเชิญประชุม(9 ม.ค. 57) รองฯวิวรรธน์ ผอ. คืน ผอ. 10/1/57
กบศ. ว 015/2557 ขอส่งรายชื่อบุคลากรร่วมประชุม งานคลัง ผอ. มอบภมรมาศ 10/1/57