• การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ
 • การสอบปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา
 • บรรยากาศการสัมภาษณ์งานของนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลังกลับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เทอม 1/2560
 • กิจกรรมงานบายเนียร์สาขาเทคโนโลยีสำรวจ 2560
 • ศิษย์เก่าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กับอาชีพในบริษัทผลิตและจำหน่ายเครื่องช่วยฝึกบินจำลองสำหรับโรงเรียนการบิน
 • ถวายรายงานผลงานงานวิจัย เสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 • นิเทศนักศึกษา บ.น้ำตาลไทยเอกลักษณ์และ บ.ส.อรุณ คอนกรีต
 • การสอบประเมินผลปริญญานิพนธ์
 • ตลอดปีการศึกษา มีการเรียนรู้ข้อกำหนดงานบดอัดถมดิน คู่กับ การบริการทดสอบดิน ณ โครงการก่อสร้าง
 • 15 พ.ย. 2560 การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณ ณ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด จ. ระยอง
 • 14 พ.ย. / 21 พ.ย. 2560 ใบงานวิชาควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้าง หมวดงานโครงสร้างไม้ ร่วมกับการทำโครงสร้างบ้านไม้จำลอง