ลำดับ

รายการ

ภาคเรียน

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด

1
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)
1/2564
5 กรกฏาคม พ.ศ.2564
5 กรกฏาคม พ.ศ.2564
2
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)
1/2564
5 กรกฏาคม พ.ศ.2564
16 กรกฏาคม พ.ศ.2564
3
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)
1/2564
5 กรกฏาคม พ.ศ.2564
16 กรกฏาคม พ.ศ.2564
4
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
1/2564
5 กรกฏาคม พ.ศ.2564
9 กรกฏาคม พ.ศ.2564
5
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
1/2564
20 กรกฏาคม พ.ศ.2564
20 กรกฏาคม พ.ศ.2564
6
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)
1/2564
17 กรกฏาคม พ.ศ.2564
23 กรกฏาคม พ.ศ.2564
7
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
1/2564
5 กรกฏาคม พ.ศ.2564
6 กันยายน พ.ศ.2564
8
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)
1/2564
28 กรกฏาคม พ.ศ.2564
4 สิงหาคม พ.ศ.2564
9
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)
1/2564
5 สิงหาคม พ.ศ.2564
20 สิงหาคม พ.ศ.2564
10
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)
1/2564
21 สิงหาคม พ.ศ.2564
4 กันยายน พ.ศ.2564
11
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)
1/2564
4 กันยายน พ.ศ.2564
4 กันยายน พ.ศ.2564
12
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)
1/2564
21 สิงหาคม พ.ศ.2564
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
13
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)
1/2564
4 สิงหาคม พ.ศ.2564
4 สิงหาคม พ.ศ.2564
14
ยื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64(ภาคปกติ)
1/2564
1 กันยายน พ.ศ.2564
30 กันยายน พ.ศ.2564
15
รับทราบผลขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64(ภาคปกติ)
1/2564
15 ตุลาคม พ.ศ.2564
15 ตุลาคม พ.ศ.2564
16
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)
1/2564
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
17
หยุดเรียนวันไหว้ครูให้ผู้สอนชดเชยเวลาตามความเหมาะสม(ภาคปกติ)
1/2564
9 กันยายน พ.ศ.2564
9 กันยายน พ.ศ.2564
18
หยุดเรียนชดเชยวันอาสาหบูชา(ภาคปกติ)
1/2564
26 กรกฏาคม พ.ศ.2564
26 กรกฏาคม พ.ศ.2564
19
หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10(ภาคปกติ)
1/2564
28 กรกฏาคม พ.ศ.2564
28 กรกฏาคม พ.ศ.2564
20
หยุดเรียนวันแม่(ภาคปกติ)
1/2564
12 สิงหาคม พ.ศ.2564
12 สิงหาคม พ.ศ.2564
21
หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9(ภาคปกติ)
1/2564
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
22
หยุดเรียนชดเชยวันปิยมหาราช(ภาคปกติ)
1/2564
25 ตุลาคม พ.ศ.2564
25 ตุลาคม พ.ศ.2564
23
เรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาใช้ตารางวันจันทร์(ภาคปกติ)
1/2564
23 สิงหาคม พ.ศ.2564
23 สิงหาคม พ.ศ.2564
24
เรียนชดเชยวันแม่ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี(ภาคปกติ)
1/2564
24 สิงหาคม พ.ศ.2564
24 สิงหาคม พ.ศ.2564
25
เรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)
1/2564
25 สิงหาคม พ.ศ.2564
25 สิงหาคม พ.ศ.2564
26
เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)
1/2564
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
27
เรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9ใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)
1/2564
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
28
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)
1/2564
26 สิงหาคม พ.ศ.2564
3 กันยายน พ.ศ.2564
29
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)
1/2564
3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
30
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
1/2564
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
31
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
1/2564
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
32
จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส60-63(ภาคปกติ)
2/2564
4 ตุลาคม พ.ศ.2564
6 ตุลาคม พ.ศ.2564
33
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 61-62ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)
2/2564
7 ตุลาคม พ.ศ.2564
9 มิถุนายน พ.ศ.2564
34
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)
2/2564
10 ตุลาคม พ.ศ.2564
12 ตุลาคม พ.ศ.2564
35
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส64ทุกคณะ(ภาคปกติ)
2/2564
13 ตุลาคม พ.ศ.2564
15 ตุลาคม พ.ศ.2564
36
จองวิชาเลือกเสรีหรือนักศึกษาค้างชั้นหรือต้องการเรียนนอกเหนือแผน(ภาคปกติ)
2/2564
16 ตุลาคม พ.ศ.2564
20 ตุลาคม พ.ศ.2564
37
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)
2/2564
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
12 ธันวาคม พ.ศ.2564
38
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)
2/2564
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
39
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)
2/2564
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
12 ธันวาคม พ.ศ.2564
40
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
2/2564
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
3 ธันวาคม พ.ศ.2564
41
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
2/2564
14 ธันวาคม พ.ศ.2564
14 ธันวาคม พ.ศ.2564
42
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)
2/2564
13 ธันวาคม พ.ศ.2564
17 ธันวาคม พ.ศ.2564
43
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
2/2564
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
30 มกราคม พ.ศ.2565
44
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)
2/2564
18 ธันวาคม พ.ศ.2564
28 ธันวาคม พ.ศ.2564
45
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)
2/2564
29 ธันวาคม พ.ศ.2564
11 มกราคม พ.ศ.2565
46
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)
2/2564
12 มกราคม พ.ศ.2565
28 มกราคม พ.ศ.2565
47
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)
2/2564
28 มกราคม พ.ศ.2565
28 มกราคม พ.ศ.2565
48
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)
2/2564
12 มกราคม พ.ศ.2565
29 มีนาคม พ.ศ.2565
49
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)
2/2564
28 ธันวาคม พ.ศ.2564
28 ธันวาคม พ.ศ.2564
50
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)
2/2564
29 มีนาคม พ.ศ.2565
29 มีนาคม พ.ศ.2565
51
หยุดเรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติ(ภาคปกติ)
2/2564
6 ธันวาคม พ.ศ.2564
6 ธันวาคม พ.ศ.2564
52
หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ(ภาคปกติ)
2/2564
10 ธันวาคม พ.ศ.2564
10 ธันวาคม พ.ศ.2564
53
หยุดเรียนวันสิ้นปี(ภาคปกติ)
2/2564
31 ธันวาคม พ.ศ.2564
31 ธันวาคม พ.ศ.2564
54
หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่(ภาคปกติ)
2/2564
3 มกราคม พ.ศ.2565
3 มกราคม พ.ศ.2565
55
หยุดเรียนวันมาฆบูชา(ภาคปกติ)
2/2564
16 มกราคม พ.ศ.2565
16 มกราคม พ.ศ.2565
56
เรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)
2/2564
17 มกราคม พ.ศ.2565
17 มกราคม พ.ศ.2565
57
เรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)
2/2564
18 มกราคม พ.ศ.2565
18 มกราคม พ.ศ.2565
58
เรียนชดเชยวันสิ้นปีใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)
2/2564
19 มกราคม พ.ศ.2565
19 มกราคม พ.ศ.2565
59
เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)
2/2564
20 มกราคม พ.ศ.2565
20 มกราคม พ.ศ.2565
60
เรียนชดเชยวันมาฆบูชาใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)
2/2564
29 มีนาคม พ.ศ.2565
29 มีนาคม พ.ศ.2565
61
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)
2/2564
21 มกราคม พ.ศ.2565
31 มกราคม พ.ศ.2565
62
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)
2/2564
30 มีนาคม พ.ศ.2565
8 เมษายน พ.ศ.2565
63
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
2/2564
19 เมษายน พ.ศ.2565
19 เมษายน พ.ศ.2565
64
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
2/2564
27 เมษายน พ.ศ.2565
27 เมษายน พ.ศ.2565
65
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)
2/2564
1 เมษายน พ.ศ.2565
9 เมษายน พ.ศ.2565
66
จองวิชาเรียนนักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคฤดูร้อน(ภาคปกติ)
3/2564
18 เมษายน พ.ศ.2565
20 เมษายน พ.ศ.2565
67
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)
3/2564
18 เมษายน พ.ศ.2565
18 เมษายน พ.ศ.2565
68
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)
3/2564
18 เมษายน พ.ศ.2565
24 เมษายน พ.ศ.2565
69
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)
3/2564
18 เมษายน พ.ศ.2565
24 เมษายน พ.ศ.2565
70
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
3/2564
15 เมษายน พ.ศ.2565
17 เมษายน พ.ศ.2565
71
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
3/2564
24 เมษายน พ.ศ.2565
24 เมษายน พ.ศ.2565
72
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)
3/2564
25 เมษายน พ.ศ.2565
26 เมษายน พ.ศ.2565
73
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
3/2564
18 เมษายน พ.ศ.2565
17 พฤษภาคม พ.ศ.2565
74
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)
3/2564
30 เมษายน พ.ศ.2565
6 พฤษภาคม พ.ศ.2565
75
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)
3/2564
7 พฤษภาคม พ.ศ.2565
13 พฤษภาคม พ.ศ.2565
76
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)
3/2564
14 พฤษภาคม พ.ศ.2565
1 มิถุนายน พ.ศ.2565
77
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)
3/2564
14 พฤษภาคม พ.ศ.2565
2 มิถุนายน พ.ศ.2565
78
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)
3/2564
2 มิถุนายน พ.ศ.2565
2 มิถุนายน พ.ศ.2565
79
สอบปลายภาคให้ผู้สอนกำหนดเอง(ภาคปกติ)
3/2564
6 มิถุนายน พ.ศ.2565
8 มิถุนายน พ.ศ.2565
80
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
3/2564
15 มิถุนายน พ.ศ.2565
15 มิถุนายน พ.ศ.2565
81
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
3/2564
22 มิถุนายน พ.ศ.2565
22 มิถุนายน พ.ศ.2565
82
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)
1/2564
12 มิถุนายน พ.ศ.2564
13 มิถุนายน พ.ศ.2564
83
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
1/2564
19 มิถุนายน พ.ศ.2564
19 มิถุนายน พ.ศ.2564
84
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพิเศษ)
1/2564
19 มิถุนายน พ.ศ.2564
2 กรกฏาคม พ.ศ.2564
85
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)
1/2564
19 มิถุนายน พ.ศ.2564
2 กรกฏาคม พ.ศ.2564
86
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
1/2564
19 มิถุนายน พ.ศ.2564
25 มิถุนายน พ.ศ.2564
87
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
1/2564
3 กรกฏาคม พ.ศ.2564
3 กรกฏาคม พ.ศ.2564
88
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)
1/2564
3 กรกฏาคม พ.ศ.2564
9 กรกฏาคม พ.ศ.2564
89
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
1/2564
19 มิถุนายน พ.ศ.2564
18 กรกฏาคม พ.ศ.2564
90
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)
1/2564
11 กรกฏาคม พ.ศ.2564
20 กรกฏาคม พ.ศ.2564
91
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)
1/2564
21 กรกฏาคม พ.ศ.2564
3 สิงหาคม พ.ศ.2564
92
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)
1/2564
4 สิงหาคม พ.ศ.2564
19 สิงหาคม พ.ศ.2564
93
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)
1/2564
19 สิงหาคม พ.ศ.2564
19 สิงหาคม พ.ศ.2564
94
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)
1/2564
20 สิงหาคม พ.ศ.2564
3 ตุลาคม พ.ศ.2564
95
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)
1/2564
18 กรกฏาคม พ.ศ.2564
18 กรกฏาคม พ.ศ.2564
96
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)
1/2564
3 ตุลาคม พ.ศ.2564
3 ตุลาคม พ.ศ.2564
97
หยุดเรียนวันอาสาหบูชา(ภาคพิเศษ)
1/2564
24 กรกฏาคม พ.ศ.2564
24 กรกฏาคม พ.ศ.2564
98
หยุดเรียนวันเข้าพรรษา(ภาคพิเศษ)
1/2564
25 กรกฏาคม พ.ศ.2564
25 กรกฏาคม พ.ศ.2564
99
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
1/2564
16 ตุลาคม พ.ศ.2564
17 ตุลาคม พ.ศ.2564
100
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
1/2564
23 ตุลาคม พ.ศ.2564
24 ตุลาคม พ.ศ.2564
101
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)
1/2564
9 ตุลาคม พ.ศ.2564
10 ตุลาคม พ.ศ.2564
102
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
1/2564
17 ตุลาคม พ.ศ.2564
17 ตุลาคม พ.ศ.2564
103
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
1/2564
24 ตุลาคม พ.ศ.2564
24 ตุลาคม พ.ศ.2564
104
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)
2/2564
16 ตุลาคม พ.ศ.2564
17 ตุลาคม พ.ศ.2564
105
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
2/2564
30 ตุลาคม พ.ศ.2564
30 ตุลาคม พ.ศ.2564
106
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพิเศษ)
2/2564
30 ตุลาคม พ.ศ.2564
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
107
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)
2/2564
30 ตุลาคม พ.ศ.2564
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
108
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
2/2564
30 ตุลาคม พ.ศ.2564
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
109
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
2/2564
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
110
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)
2/2564
13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
111
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
2/2564
30 ตุลาคม พ.ศ.2564
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
112
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)
2/2564
22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
113
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)
2/2564
1 ธันวาคม พ.ศ.2564
15 ธันวาคม พ.ศ.2564
114
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)
2/2564
16 ธันวาคม พ.ศ.2564
29 ธันวาคม พ.ศ.2564
115
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)
2/2564
29 ธันวาคม พ.ศ.2564
29 ธันวาคม พ.ศ.2564
116
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)
2/2564
30 ธันวาคม พ.ศ.2564
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
117
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)
2/2564
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
118
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)
2/2564
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
119
หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่(ภาคพิเศษ)
2/2564
1 มกราคม พ.ศ.2565
2 มกราคม พ.ศ.2565
120
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
2/2564
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
121
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
2/2564
5 มีนาคม พ.ศ.2565
6 มีนาคม พ.ศ.2565
122
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)
2/2564
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
123
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
2/2564
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
124
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
2/2564
6 มีนาคม พ.ศ.2565
6 มีนาคม พ.ศ.2565
125
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)
3/2564
26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
126
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
3/2564
12 มีนาคม พ.ศ.2565
12 มีนาคม พ.ศ.2565
127
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)
3/2564
12 มีนาคม พ.ศ.2565
18 มีนาคม พ.ศ.2565
128
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)
3/2564
12 มีนาคม พ.ศ.2565
18 มีนาคม พ.ศ.2565
129
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
3/2564
12 มีนาคม พ.ศ.2565
13 มีนาคม พ.ศ.2565
130
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)
3/2564
19 มีนาคม พ.ศ.2565
20 มีนาคม พ.ศ.2565
131
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
3/2564
12 มีนาคม พ.ศ.2565
10 เมษายน พ.ศ.2565
132
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)
3/2564
21 มีนาคม พ.ศ.2565
27 มีนาคม พ.ศ.2565
133
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)
3/2564
28 มีนาคม พ.ศ.2565
2 เมษายน พ.ศ.2565
134
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)
3/2564
3 เมษายน พ.ศ.2565
10 เมษายน พ.ศ.2565
135
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)
3/2564
10 เมษายน พ.ศ.2565
10 เมษายน พ.ศ.2565
136
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)
3/2564
12 เมษายน พ.ศ.2565
7 พฤษภาคม พ.ศ.2565
137
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)
3/2564
10 เมษายน พ.ศ.2565
10 เมษายน พ.ศ.2565
138
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)
3/2564
7 พฤษภาคม พ.ศ.2565
7 พฤษภาคม พ.ศ.2565
139
หยุดเรียนวันสงกรานต์(ภาคพิเศษ)
3/2564
16 เมษายน พ.ศ.2565
17 เมษายน พ.ศ.2565
140
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)
3/2564
14 พฤษภาคม พ.ศ.2565
15 พฤษภาคม พ.ศ.2565
141
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
3/2564
22 พฤษภาคม พ.ศ.2565
22 พฤษภาคม พ.ศ.2565
142
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
3/2564
29 พฤษภาคม พ.ศ.2565
29 พฤษภาคม พ.ศ.2565
143
รับทราบผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)
2/2564
2 พฤษภาคม พ.ศ.2565
2 พฤษภาคม พ.ศ.2565
144
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
3/2564
19 มีนาคม พ.ศ.2565
19 มีนาคม พ.ศ.2565
145
จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส61-65(ภาคปกติ)
1/2565
25 พฤษภาคม พ.ศ.2565
29 พฤษภาคม พ.ศ.2565
146
จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส61-65(ภาคปกติ)
2/2565
24 ตุลาคม พ.ศ.2565
26 ตุลาคม พ.ศ.2565
147
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 62-63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)
1/2565
30 พฤษภาคม พ.ศ.2565
1 มิถุนายน พ.ศ.2565
148
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 62-63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)
2/2565
27 ตุลาคม พ.ศ.2565
29 ตุลาคม พ.ศ.2565
149
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64 ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)
1/2565
2 มิถุนายน พ.ศ.2565
4 มิถุนายน พ.ศ.2565
150
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64 ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)
2/2565
30 ตุลาคม พ.ศ.2565
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
151
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65 ทุกคณะ(ภาคปกติ)
2/2565
2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
152
จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน/(ภาคปกติ)
1/2565
6 มิถุนายน พ.ศ.2565
8 มิถุนายน พ.ศ.2565
153
จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน/(ภาคปกติ)
2/2565
5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
154
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)
1/2565
13 มิถุนายน พ.ศ.2565
13 มิถุนายน พ.ศ.2565
155
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)
2/2565
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
156
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)
1/2565
14 มิถุนายน พ.ศ.2565
26 มิถุนายน พ.ศ.2565
157
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)
2/2565
24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
158
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)
1/2565
14 มิถุนายน พ.ศ.2565
26 มิถุนายน พ.ศ.2565
159
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)
2/2565
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
160
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
1/2565
6 มิถุนายน พ.ศ.2565
14 มิถุนายน พ.ศ.2565
161
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
2/2565
7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
162
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
1/2565
24 มิถุนายน พ.ศ.2565
24 มิถุนายน พ.ศ.2565
163
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
2/2565
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
164
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)
1/2565
27 มิถุนายน พ.ศ.2565
1 กรกฏาคม พ.ศ.2565
165
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)
2/2565
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
2 ธันวาคม พ.ศ.2565
166
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
1/2565
13 มิถุนายน พ.ศ.2565
12 กรกฏาคม พ.ศ.2565
167
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
2/2565
14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
13 ธันวาคม พ.ศ.2565
168
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)
1/2565
4 กรกฏาคม พ.ศ.2565
11 กรกฏาคม พ.ศ.2565
169
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)
2/2565
5 ธันวาคม พ.ศ.2565
12 ธันวาคม พ.ศ.2565
170
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)
1/2565
12 กรกฏาคม พ.ศ.2565
29 กรกฏาคม พ.ศ.2565
171
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)
2/2565
13 ธันวาคม พ.ศ.2565
26 ธันวาคม พ.ศ.2565
172
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)
1/2565
30 กรกฏาคม พ.ศ.2565
15 สิงหาคม พ.ศ.2565
173
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)
2/2565
27 ธันวาคม พ.ศ.2565
23 มกราคม พ.ศ.2566
174
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)
1/2565
15 สิงหาคม พ.ศ.2565
15 สิงหาคม พ.ศ.2565
175
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)
2/2565
16 มกราคม พ.ศ.2566
16 มกราคม พ.ศ.2566
176
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)
1/2565
30 กรกฏาคม พ.ศ.2565
17 ตุลาคม พ.ศ.2565
177
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)
2/2565
5 มกราคม พ.ศ.2566
8 มีนาคม พ.ศ.2566
178
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)
1/2565
11 กรกฏาคม พ.ศ.2565
11 กรกฏาคม พ.ศ.2565
179
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)
2/2565
13 ธันวาคม พ.ศ.2565
13 ธันวาคม พ.ศ.2565
180
ยื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65(ภาคปกติ)
1/2565
1 สิงหาคม พ.ศ.2565
31 สิงหาคม พ.ศ.2565
181
รับทราบผลขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65(ภาคปกติ)
1/2565
15 กันยายน พ.ศ.2565
15 กันยายน พ.ศ.2565
182
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)
1/2565
17 ตุลาคม พ.ศ.2565
17 ตุลาคม พ.ศ.2565
183
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)
2/2565
8 มีนาคม พ.ศ.2566
8 มีนาคม พ.ศ.2566
184
หยุดเรียนวันอาสาหบูชา(ภาคปกติ)
1/2565
13 กรกฏาคม พ.ศ.2565
13 กรกฏาคม พ.ศ.2565
185
หยุดเรียนวันเข้าพรรษา(ภาคปกติ)
1/2565
14 กรกฏาคม พ.ศ.2565
14 กรกฏาคม พ.ศ.2565
186
หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10(ภาคปกติ)
1/2565
28 กรกฏาคม พ.ศ.2565
28 กรกฏาคม พ.ศ.2565
187
หยุดเรียนวันแม่(ภาคปกติ)
1/2565
12 สิงหาคม พ.ศ.2565
12 สิงหาคม พ.ศ.2565
188
หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9(ภาคปกติ)
1/2565
13 ตุลาคม พ.ศ.2565
13 ตุลาคม พ.ศ.2565
189
หยุดเรียนชดเชยวันปิยมหาราช(ภาคปกติ)
1/2565
24 ตุลาคม พ.ศ.2565
24 ตุลาคม พ.ศ.2565
190
รียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาใช้ตารางวันพุธ(ภาคปกติ)
1/2565
2 สิงหาคม พ.ศ.2565
2 สิงหาคม พ.ศ.2565
191
เรียนชดเชยวันเข้าพรรษาใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)
1/2565
3 สิงหาคม พ.ศ.2565
3 สิงหาคม พ.ศ.2565
192
เรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)
1/2565
4 สิงหาคม พ.ศ.2565
4 สิงหาคม พ.ศ.2565
193
เรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9ใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)
1/2565
17 ตุลาคม พ.ศ.2565
17 ตุลาคม พ.ศ.2565
194
หยุดเรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติ(ภาคปกติ)
2/2565
5 ธันวาคม พ.ศ.2565
5 ธันวาคม พ.ศ.2565
195
หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ(ภาคปกติ)
2/2565
12 ธันวาคม พ.ศ.2565
12 ธันวาคม พ.ศ.2565
196
หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่(ภาคปกติ)
2/2565
2 มกราคม พ.ศ.2566
2 มกราคม พ.ศ.2566
197
หยุดเรียนวันมาฆบูชา(ภาคปกติ)
2/2565
6 มีนาคม พ.ศ.2566
6 มีนาคม พ.ศ.2566
198
เรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)
2/2565
3 มกราคม พ.ศ.2566
3 มกราคม พ.ศ.2566
199
เรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)
2/2565
4 มกราคม พ.ศ.2566
4 มกราคม พ.ศ.2566
200
เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)
2/2565
5 มกราคม พ.ศ.2566
5 มกราคม พ.ศ.2566
201
เรียนชดเชยวันมาฆบูชาใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)
2/2565
29 มีนาคม พ.ศ.2566
29 มีนาคม พ.ศ.2566
202
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)
1/2565
5 สิงหาคม พ.ศ.2565
17 สิงหาคม พ.ศ.2565
203
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)
2/2565
5 มกราคม พ.ศ.2566
16 มกราคม พ.ศ.2566
204
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)
1/2565
18 ตุลาคม พ.ศ.2565
28 ตุลาคม พ.ศ.2565
205
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)
2/2565
9 มีนาคม พ.ศ.2566
20 มีนาคม พ.ศ.2566
206
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
1/2565
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
207
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
2/2565
27 มีนาคม พ.ศ.2566
27 มีนาคม พ.ศ.2566
208
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
1/2565
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
209
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
2/2565
3 เมษายน พ.ศ.2566
3 เมษายน พ.ศ.2566
210
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)
2/2565
1 เมษายน พ.ศ.2566
10 เมษายน พ.ศ.2566
211
รับทราบผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)
2/2565
2 พฤษภาคม พ.ศ.2566
2 พฤษภาคม พ.ศ.2566
212
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคปกติ)
3/2565
27 มีนาคม พ.ศ.2566
29 มีนาคม พ.ศ.2566
213
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)
3/2565
3 เมษายน พ.ศ.2566
3 เมษายน พ.ศ.2566
214
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)
3/2565
27 มีนาคม พ.ศ.2566
31 มีนาคม พ.ศ.2566
215
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)
3/2565
27 มีนาคม พ.ศ.2566
31 มีนาคม พ.ศ.2566
216
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
3/2565
27 มีนาคม พ.ศ.2566
31 มีนาคม พ.ศ.2566
217
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)
3/2565
7 เมษายน พ.ศ.2566
7 เมษายน พ.ศ.2566
218
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)
3/2565
8 เมษายน พ.ศ.2566
10 เมษายน พ.ศ.2566
219
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
3/2565
3 เมษายน พ.ศ.2566
2 พฤษภาคม พ.ศ.2566
220
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)
3/2565
12 เมษายน พ.ศ.2566
18 เมษายน พ.ศ.2566
221
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)
3/2565
19 เมษายน พ.ศ.2566
25 เมษายน พ.ศ.2566
222
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)
3/2565
26 เมษายน พ.ศ.2566
15 พฤษภาคม พ.ศ.2566
223
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)
3/2565
23 พฤษภาคม พ.ศ.2566
23 พฤษภาคม พ.ศ.2566
224
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)
3/2565
23 พฤษภาคม พ.ศ.2566
23 พฤษภาคม พ.ศ.2566
225
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)
3/2565
24 พฤษภาคม พ.ศ.2566
26 พฤษภาคม พ.ศ.2566
226
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
3/2565
2 มิถุนายน พ.ศ.2566
2 มิถุนายน พ.ศ.2566
227
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)
3/2565
9 มิถุนายน พ.ศ.2566
9 มิถุนายน พ.ศ.2566
228
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)
1/2565
15 มิถุนายน พ.ศ.2565
17 มิถุนายน พ.ศ.2565
229
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)
2/2565
26 ตุลาคม พ.ศ.2565
29 ตุลาคม พ.ศ.2565
230
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)
3/2565
8 มีนาคม พ.ศ.2566
10 มีนาคม พ.ศ.2566
231
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
1/2565
18 มิถุนายน พ.ศ.2565
18 มิถุนายน พ.ศ.2565
232
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
2/2565
29 ตุลาคม พ.ศ.2565
29 ตุลาคม พ.ศ.2565
233
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)
3/2565
11 มีนาคม พ.ศ.2566
11 มีนาคม พ.ศ.2566
234
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)
1/2565
18 มิถุนายน พ.ศ.2565
1 กรกฏาคม พ.ศ.2565
235
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)
2/2565
29 ตุลาคม พ.ศ.2565
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
236
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)
3/2565
11 มีนาคม พ.ศ.2566
17 มีนาคม พ.ศ.2566
237
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)
1/2565
18 มิถุนายน พ.ศ.2565
1 กรกฏาคม พ.ศ.2565
238
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)
2/2565
29 ตุลาคม พ.ศ.2565
11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
239
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)
3/2565
11 มีนาคม พ.ศ.2566
17 มีนาคม พ.ศ.2566
240
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
1/2565
18 มิถุนายน พ.ศ.2565
19 มิถุนายน พ.ศ.2565
241
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
2/2565
29 ตุลาคม พ.ศ.2565
30 ตุลาคม พ.ศ.2565
242
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
3/2565
11 มีนาคม พ.ศ.2566
12 มีนาคม พ.ศ.2566
243
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
1/2565
2 กรกฏาคม พ.ศ.2565
2 กรกฏาคม พ.ศ.2565
244
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
2/2565
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
245
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)
3/2565
18 มีนาคม พ.ศ.2566
18 มีนาคม พ.ศ.2566
246
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)
1/2565
2 กรกฏาคม พ.ศ.2565
8 กรกฏาคม พ.ศ.2565
247
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)
2/2565
12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
248
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)
3/2565
18 มีนาคม พ.ศ.2566
19 มีนาคม พ.ศ.2566
249
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
1/2565
18 มิถุนายน พ.ศ.2565
17 มิถุนายน พ.ศ.2565
250
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
2/2565
29 ตุลาคม พ.ศ.2565
28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
251
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
3/2565
11 มีนาคม พ.ศ.2566
9 เมษายน พ.ศ.2566
252
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)
1/2565
11 กรกฏาคม พ.ศ.2565
19 กรกฏาคม พ.ศ.2565
253
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)
2/2565
21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
254
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)
3/2565
20 มีนาคม พ.ศ.2566
26 มีนาคม พ.ศ.2566
255
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)
1/2565
20 กรกฏาคม พ.ศ.2565
2 สิงหาคม พ.ศ.2565
256
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)
2/2565
30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
15 ธันวาคม พ.ศ.2565
257
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)
3/2565
27 มีนาคม พ.ศ.2566
2 เมษายน พ.ศ.2566
258
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)
1/2565
3 สิงหาคม พ.ศ.2565
18 สิงหาคม พ.ศ.2565
259
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)
2/2565
16 ธันวาคม พ.ศ.2565
28 ธันวาคม พ.ศ.2565
260
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)
3/2565
3 เมษายน พ.ศ.2566
9 เมษายน พ.ศ.2566
261
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)
1/2565
18 สิงหาคม พ.ศ.2565
18 สิงหาคม พ.ศ.2565
262
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)
2/2565
28 ธันวาคม พ.ศ.2565
28 ธันวาคม พ.ศ.2565
263
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)
3/2565
9 เมษายน พ.ศ.2566
9 เมษายน พ.ศ.2566
264
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)
1/2565
19 สิงหาคม พ.ศ.2565
2 ตุลาคม พ.ศ.2565
265
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)
2/2565
29 ธันวาคม พ.ศ.2565
12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
266
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)
3/2565
11 เมษายน พ.ศ.2566
6 พฤษภาคม พ.ศ.2566
267
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)
1/2565
17 กรกฏาคม พ.ศ.2565
17 กรกฏาคม พ.ศ.2565
268
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)
2/2565
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
269
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)
3/2565
9 เมษายน พ.ศ.2566
9 เมษายน พ.ศ.2566
270
หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่(ภาคพิเศษ)
2/2565
31 ธันวาคม พ.ศ.2565
1 มกราคม พ.ศ.2566
271
หยุดเรียนวันสงกรานต์(ภาคพิเศษ)
3/2565
15 เมษายน พ.ศ.2566
16 เมษายน พ.ศ.2566
272
สอบกลางภาค(ภาคพิเศษ)
1/2565
6 สิงหาคม พ.ศ.2565
7 สิงหาคม พ.ศ.2565
273
สอบกลางภาค(ภาคพิเศษ)
2/2565
18 ธันวาคม พ.ศ.2565
19 ธันวาคม พ.ศ.2565
274
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)
1/2565
8 ตุลาคม พ.ศ.2565
9 ตุลาคม พ.ศ.2565
275
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)
2/2565
18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
276
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)
3/2565
13 พฤษภาคม พ.ศ.2566
14 พฤษภาคม พ.ศ.2566
277
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
1/2565
17 ตุลาคม พ.ศ.2565
17 ตุลาคม พ.ศ.2565
278
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
2/2565
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
279
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
3/2565
22 พฤษภาคม พ.ศ.2566
22 พฤษภาคม พ.ศ.2566
280
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
1/2565
25 ตุลาคม พ.ศ.2565
25 ตุลาคม พ.ศ.2565
281
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
2/2565
6 มีนาคม พ.ศ.2566
6 มีนาคม พ.ศ.2566
282
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)
3/2565
29 พฤษภาคม พ.ศ.2566
29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

ลำดับ

รายการ

ภาคเรียน

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด
ลำดับ

ปฏิทินการศึกษา น่าน

1
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทำงานในชุมชน (กศ.บช.) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (เฉพาะรุ่นเข้าศึกษาปี 2565)
2
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (CP All) ประจำปีการศึกษา 2565
3
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (CP All) ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะ รหัส 64,63,62)
4
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (CP All) ประจำปีการศึกษา 2564 (เฉพาะ รหัส 61 และนักศึกษาค้างชั้น)
5
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (CP All) ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นเข้าศึกษา ปี 2559)
6
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาบูรณาการกับการทำงานในชุมชน (กศ.บช.) ประจำปีการศึกษา 2563
7
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (CP All) ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นเข้าศึกษา ปี 2562 และ ปี 2563)
8
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (CP All) ประจำปีการศึกษา 2563 (รุ่นเข้าศึกษา ปี 2560 และ ปี 2561)