ลำดับ

รายการ

ภาคเรียน

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด


1
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 5 กรกฏาคม พ.ศ.2564

2
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 16 กรกฏาคม พ.ศ.2564

3
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 16 กรกฏาคม พ.ศ.2564

4
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 9 กรกฏาคม พ.ศ.2564

5
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

1/2564

20 กรกฏาคม พ.ศ.2564 20 กรกฏาคม พ.ศ.2564

6
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

1/2564

17 กรกฏาคม พ.ศ.2564 23 กรกฏาคม พ.ศ.2564

7
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2564

5 กรกฏาคม พ.ศ.2564 6 กันยายน พ.ศ.2564

8
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

1/2564

28 กรกฏาคม พ.ศ.2564 4 สิงหาคม พ.ศ.2564

9
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

1/2564

5 สิงหาคม พ.ศ.2564 20 สิงหาคม พ.ศ.2564

10
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

1/2564

21 สิงหาคม พ.ศ.2564 4 กันยายน พ.ศ.2564

11
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2564

4 กันยายน พ.ศ.2564 4 กันยายน พ.ศ.2564

12
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

1/2564

21 สิงหาคม พ.ศ.2564 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

13
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)

1/2564

4 สิงหาคม พ.ศ.2564 4 สิงหาคม พ.ศ.2564

14
ยื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64(ภาคปกติ)

1/2564

1 กันยายน พ.ศ.2564 30 กันยายน พ.ศ.2564

15
รับทราบผลขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64(ภาคปกติ)

1/2564

15 ตุลาคม พ.ศ.2564 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

16
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

1/2564

2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

17
หยุดเรียนวันไหว้ครูให้ผู้สอนชดเชยเวลาตามความเหมาะสม(ภาคปกติ)

1/2564

9 กันยายน พ.ศ.2564 9 กันยายน พ.ศ.2564

18
หยุดเรียนชดเชยวันอาสาหบูชา(ภาคปกติ)

1/2564

26 กรกฏาคม พ.ศ.2564 26 กรกฏาคม พ.ศ.2564

19
หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10(ภาคปกติ)

1/2564

28 กรกฏาคม พ.ศ.2564 28 กรกฏาคม พ.ศ.2564

20
หยุดเรียนวันแม่(ภาคปกติ)

1/2564

12 สิงหาคม พ.ศ.2564 12 สิงหาคม พ.ศ.2564

21
หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9(ภาคปกติ)

1/2564

13 ตุลาคม พ.ศ.2564 13 ตุลาคม พ.ศ.2564

22
หยุดเรียนชดเชยวันปิยมหาราช(ภาคปกติ)

1/2564

25 ตุลาคม พ.ศ.2564 25 ตุลาคม พ.ศ.2564

23
เรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาใช้ตารางวันจันทร์(ภาคปกติ)

1/2564

23 สิงหาคม พ.ศ.2564 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

24
เรียนชดเชยวันแม่ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี(ภาคปกติ)

1/2564

24 สิงหาคม พ.ศ.2564 24 สิงหาคม พ.ศ.2564

25
เรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)

1/2564

25 สิงหาคม พ.ศ.2564 25 สิงหาคม พ.ศ.2564

26
เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

1/2564

1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

27
เรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9ใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)

1/2564

2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

28
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)

1/2564

26 สิงหาคม พ.ศ.2564 3 กันยายน พ.ศ.2564

29
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

1/2564

3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

30
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2564

19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

31
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2564

26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

32
จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส60-63(ภาคปกติ)

2/2564

4 ตุลาคม พ.ศ.2564 6 ตุลาคม พ.ศ.2564

33
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 61-62ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

2/2564

7 ตุลาคม พ.ศ.2564 9 มิถุนายน พ.ศ.2564

34
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

2/2564

10 ตุลาคม พ.ศ.2564 12 ตุลาคม พ.ศ.2564

35
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส64ทุกคณะ(ภาคปกติ)

2/2564

13 ตุลาคม พ.ศ.2564 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

36
จองวิชาเลือกเสรีหรือนักศึกษาค้างชั้นหรือต้องการเรียนนอกเหนือแผน(ภาคปกติ)

2/2564

16 ตุลาคม พ.ศ.2564 20 ตุลาคม พ.ศ.2564

37
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

38
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

39
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

40
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 3 ธันวาคม พ.ศ.2564

41
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

2/2564

14 ธันวาคม พ.ศ.2564 14 ธันวาคม พ.ศ.2564

42
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

2/2564

13 ธันวาคม พ.ศ.2564 17 ธันวาคม พ.ศ.2564

43
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2564

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 30 มกราคม พ.ศ.2565

44
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

2/2564

18 ธันวาคม พ.ศ.2564 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

45
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

2/2564

29 ธันวาคม พ.ศ.2564 11 มกราคม พ.ศ.2565

46
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

2/2564

12 มกราคม พ.ศ.2565 28 มกราคม พ.ศ.2565

47
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2564

28 มกราคม พ.ศ.2565 28 มกราคม พ.ศ.2565

48
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

2/2564

12 มกราคม พ.ศ.2565 29 มีนาคม พ.ศ.2565

49
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)

2/2564

28 ธันวาคม พ.ศ.2564 28 ธันวาคม พ.ศ.2564

50
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

2/2564

29 มีนาคม พ.ศ.2565 29 มีนาคม พ.ศ.2565

51
หยุดเรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติ(ภาคปกติ)

2/2564

6 ธันวาคม พ.ศ.2564 6 ธันวาคม พ.ศ.2564

52
หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ(ภาคปกติ)

2/2564

10 ธันวาคม พ.ศ.2564 10 ธันวาคม พ.ศ.2564

53
หยุดเรียนวันสิ้นปี(ภาคปกติ)

2/2564

31 ธันวาคม พ.ศ.2564 31 ธันวาคม พ.ศ.2564

54
หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่(ภาคปกติ)

2/2564

3 มกราคม พ.ศ.2565 3 มกราคม พ.ศ.2565

55
หยุดเรียนวันมาฆบูชา(ภาคปกติ)

2/2564

16 มกราคม พ.ศ.2565 16 มกราคม พ.ศ.2565

56
เรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

2/2564

17 มกราคม พ.ศ.2565 17 มกราคม พ.ศ.2565

57
เรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)

2/2564

18 มกราคม พ.ศ.2565 18 มกราคม พ.ศ.2565

58
เรียนชดเชยวันสิ้นปีใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)

2/2564

19 มกราคม พ.ศ.2565 19 มกราคม พ.ศ.2565

59
เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

2/2564

20 มกราคม พ.ศ.2565 20 มกราคม พ.ศ.2565

60
เรียนชดเชยวันมาฆบูชาใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)

2/2564

29 มีนาคม พ.ศ.2565 29 มีนาคม พ.ศ.2565

61
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)

2/2564

21 มกราคม พ.ศ.2565 31 มกราคม พ.ศ.2565

62
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

2/2564

30 มีนาคม พ.ศ.2565 8 เมษายน พ.ศ.2565

63
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2564

19 เมษายน พ.ศ.2565 19 เมษายน พ.ศ.2565

64
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2564

27 เมษายน พ.ศ.2565 27 เมษายน พ.ศ.2565

65
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)

2/2564

1 เมษายน พ.ศ.2565 9 เมษายน พ.ศ.2565

66
จองวิชาเรียนนักศึกษาที่มีแผนการเรียนภาคฤดูร้อน(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 20 เมษายน พ.ศ.2565

67
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 18 เมษายน พ.ศ.2565

68
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 24 เมษายน พ.ศ.2565

69
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 24 เมษายน พ.ศ.2565

70
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

3/2564

15 เมษายน พ.ศ.2565 17 เมษายน พ.ศ.2565

71
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

3/2564

24 เมษายน พ.ศ.2565 24 เมษายน พ.ศ.2565

72
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

3/2564

25 เมษายน พ.ศ.2565 26 เมษายน พ.ศ.2565

73
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2564

18 เมษายน พ.ศ.2565 17 พฤษภาคม พ.ศ.2565

74
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

3/2564

30 เมษายน พ.ศ.2565 6 พฤษภาคม พ.ศ.2565

75
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

3/2564

7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 13 พฤษภาคม พ.ศ.2565

76
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

3/2564

14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

77
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

3/2564

14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 2 มิถุนายน พ.ศ.2565

78
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

3/2564

2 มิถุนายน พ.ศ.2565 2 มิถุนายน พ.ศ.2565

79
สอบปลายภาคให้ผู้สอนกำหนดเอง(ภาคปกติ)

3/2564

6 มิถุนายน พ.ศ.2565 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

80
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2564

15 มิถุนายน พ.ศ.2565 15 มิถุนายน พ.ศ.2565

81
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2564

22 มิถุนายน พ.ศ.2565 22 มิถุนายน พ.ศ.2565

82
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

1/2564

12 มิถุนายน พ.ศ.2564 13 มิถุนายน พ.ศ.2564

83
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 19 มิถุนายน พ.ศ.2564

84
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 2 กรกฏาคม พ.ศ.2564

85
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 2 กรกฏาคม พ.ศ.2564

86
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 25 มิถุนายน พ.ศ.2564

87
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

1/2564

3 กรกฏาคม พ.ศ.2564 3 กรกฏาคม พ.ศ.2564

88
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

1/2564

3 กรกฏาคม พ.ศ.2564 9 กรกฏาคม พ.ศ.2564

89
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 มิถุนายน พ.ศ.2564 18 กรกฏาคม พ.ศ.2564

90
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

1/2564

11 กรกฏาคม พ.ศ.2564 20 กรกฏาคม พ.ศ.2564

91
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

1/2564

21 กรกฏาคม พ.ศ.2564 3 สิงหาคม พ.ศ.2564

92
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

1/2564

4 สิงหาคม พ.ศ.2564 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

93
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

19 สิงหาคม พ.ศ.2564 19 สิงหาคม พ.ศ.2564

94
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2564

20 สิงหาคม พ.ศ.2564 3 ตุลาคม พ.ศ.2564

95
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

1/2564

18 กรกฏาคม พ.ศ.2564 18 กรกฏาคม พ.ศ.2564

96
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)

1/2564

3 ตุลาคม พ.ศ.2564 3 ตุลาคม พ.ศ.2564

97
หยุดเรียนวันอาสาหบูชา(ภาคพิเศษ)

1/2564

24 กรกฏาคม พ.ศ.2564 24 กรกฏาคม พ.ศ.2564

98
หยุดเรียนวันเข้าพรรษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

25 กรกฏาคม พ.ศ.2564 25 กรกฏาคม พ.ศ.2564

99
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2564

16 ตุลาคม พ.ศ.2564 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

100
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2564

23 ตุลาคม พ.ศ.2564 24 ตุลาคม พ.ศ.2564

101
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

1/2564

9 ตุลาคม พ.ศ.2564 10 ตุลาคม พ.ศ.2564

102
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

17 ตุลาคม พ.ศ.2564 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

103
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2564

24 ตุลาคม พ.ศ.2564 24 ตุลาคม พ.ศ.2564

104
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

2/2564

16 ตุลาคม พ.ศ.2564 17 ตุลาคม พ.ศ.2564

105
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 30 ตุลาคม พ.ศ.2564

106
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

107
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

108
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

109
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

2/2564

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

110
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

2/2564

13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

111
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ตุลาคม พ.ศ.2564 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

112
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

2/2564

22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

113
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

2/2564

1 ธันวาคม พ.ศ.2564 15 ธันวาคม พ.ศ.2564

114
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

2/2564

16 ธันวาคม พ.ศ.2564 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

115
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2564

29 ธันวาคม พ.ศ.2564 29 ธันวาคม พ.ศ.2564

116
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 ธันวาคม พ.ศ.2564 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

117
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

2/2564

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

118
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)

2/2564

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

119
หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่(ภาคพิเศษ)

2/2564

1 มกราคม พ.ศ.2565 2 มกราคม พ.ศ.2565

120
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2564

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

121
หยุดปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2564

5 มีนาคม พ.ศ.2565 6 มีนาคม พ.ศ.2565

122
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

2/2564

19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

123
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2564

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

124
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2564

6 มีนาคม พ.ศ.2565 6 มีนาคม พ.ศ.2565

125
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

3/2564

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

126
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 12 มีนาคม พ.ศ.2565

127
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 18 มีนาคม พ.ศ.2565

128
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 18 มีนาคม พ.ศ.2565

129
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 13 มีนาคม พ.ศ.2565

130
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

3/2564

19 มีนาคม พ.ศ.2565 20 มีนาคม พ.ศ.2565

131
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 มีนาคม พ.ศ.2565 10 เมษายน พ.ศ.2565

132
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

3/2564

21 มีนาคม พ.ศ.2565 27 มีนาคม พ.ศ.2565

133
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

3/2564

28 มีนาคม พ.ศ.2565 2 เมษายน พ.ศ.2565

134
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

3/2564

3 เมษายน พ.ศ.2565 10 เมษายน พ.ศ.2565

135
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2564

10 เมษายน พ.ศ.2565 10 เมษายน พ.ศ.2565

136
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

3/2564

12 เมษายน พ.ศ.2565 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565

137
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

3/2564

10 เมษายน พ.ศ.2565 10 เมษายน พ.ศ.2565

138
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคพิเศษ)

3/2564

7 พฤษภาคม พ.ศ.2565 7 พฤษภาคม พ.ศ.2565

139
หยุดเรียนวันสงกรานต์(ภาคพิเศษ)

3/2564

16 เมษายน พ.ศ.2565 17 เมษายน พ.ศ.2565

140
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

3/2564

14 พฤษภาคม พ.ศ.2565 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565

141
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2564

22 พฤษภาคม พ.ศ.2565 22 พฤษภาคม พ.ศ.2565

142
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2564

29 พฤษภาคม พ.ศ.2565 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565

143
รับทราบผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)

2/2564

2 พฤษภาคม พ.ศ.2565 2 พฤษภาคม พ.ศ.2565

144
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

3/2564

19 มีนาคม พ.ศ.2565 19 มีนาคม พ.ศ.2565

145
จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส61-65(ภาคปกติ)

1/2565

25 พฤษภาคม พ.ศ.2565 29 พฤษภาคม พ.ศ.2565

146
จองวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์รหัส61-65(ภาคปกติ)

2/2565

24 ตุลาคม พ.ศ.2565 26 ตุลาคม พ.ศ.2565

147
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 62-63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

1/2565

30 พฤษภาคม พ.ศ.2565 1 มิถุนายน พ.ศ.2565

148
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 62-63ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

2/2565

27 ตุลาคม พ.ศ.2565 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

149
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64 ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

1/2565

2 มิถุนายน พ.ศ.2565 4 มิถุนายน พ.ศ.2565

150
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 64 ทุกคณะยกเว้นคณะครุศาสตร์(ภาคปกติ)

2/2565

30 ตุลาคม พ.ศ.2565 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

151
จองวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65 ทุกคณะ(ภาคปกติ)

2/2565

2 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

152
จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน/(ภาคปกติ)

1/2565

6 มิถุนายน พ.ศ.2565 8 มิถุนายน พ.ศ.2565

153
จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน/(ภาคปกติ)

2/2565

5 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

154
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

1/2565

13 มิถุนายน พ.ศ.2565 13 มิถุนายน พ.ศ.2565

155
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

2/2565

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

156
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

1/2565

14 มิถุนายน พ.ศ.2565 26 มิถุนายน พ.ศ.2565

157
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

2/2565

24 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

158
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

1/2565

14 มิถุนายน พ.ศ.2565 26 มิถุนายน พ.ศ.2565

159
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

2/2565

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

160
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

1/2565

6 มิถุนายน พ.ศ.2565 14 มิถุนายน พ.ศ.2565

161
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

2/2565

7 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

162
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

1/2565

24 มิถุนายน พ.ศ.2565 24 มิถุนายน พ.ศ.2565

163
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

2/2565

25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

164
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

1/2565

27 มิถุนายน พ.ศ.2565 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565

165
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

2/2565

28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 2 ธันวาคม พ.ศ.2565

166
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2565

13 มิถุนายน พ.ศ.2565 12 กรกฏาคม พ.ศ.2565

167
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2565

14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 13 ธันวาคม พ.ศ.2565

168
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

1/2565

4 กรกฏาคม พ.ศ.2565 11 กรกฏาคม พ.ศ.2565

169
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

2/2565

5 ธันวาคม พ.ศ.2565 12 ธันวาคม พ.ศ.2565

170
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

1/2565

12 กรกฏาคม พ.ศ.2565 29 กรกฏาคม พ.ศ.2565

171
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

2/2565

13 ธันวาคม พ.ศ.2565 26 ธันวาคม พ.ศ.2565

172
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

1/2565

30 กรกฏาคม พ.ศ.2565 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

173
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

2/2565

27 ธันวาคม พ.ศ.2565 23 มกราคม พ.ศ.2566

174
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2565

15 สิงหาคม พ.ศ.2565 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

175
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2565

16 มกราคม พ.ศ.2566 16 มกราคม พ.ศ.2566

176
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

1/2565

30 กรกฏาคม พ.ศ.2565 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

177
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

2/2565

5 มกราคม พ.ศ.2566 8 มีนาคม พ.ศ.2566

178
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)

1/2565

11 กรกฏาคม พ.ศ.2565 11 กรกฏาคม พ.ศ.2565

179
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคปกติ)

2/2565

13 ธันวาคม พ.ศ.2565 13 ธันวาคม พ.ศ.2565

180
ยื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65(ภาคปกติ)

1/2565

1 สิงหาคม พ.ศ.2565 31 สิงหาคม พ.ศ.2565

181
รับทราบผลขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 65(ภาคปกติ)

1/2565

15 กันยายน พ.ศ.2565 15 กันยายน พ.ศ.2565

182
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

1/2565

17 ตุลาคม พ.ศ.2565 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

183
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

2/2565

8 มีนาคม พ.ศ.2566 8 มีนาคม พ.ศ.2566

184
หยุดเรียนวันอาสาหบูชา(ภาคปกติ)

1/2565

13 กรกฏาคม พ.ศ.2565 13 กรกฏาคม พ.ศ.2565

185
หยุดเรียนวันเข้าพรรษา(ภาคปกติ)

1/2565

14 กรกฏาคม พ.ศ.2565 14 กรกฏาคม พ.ศ.2565

186
หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10(ภาคปกติ)

1/2565

28 กรกฏาคม พ.ศ.2565 28 กรกฏาคม พ.ศ.2565

187
หยุดเรียนวันแม่(ภาคปกติ)

1/2565

12 สิงหาคม พ.ศ.2565 12 สิงหาคม พ.ศ.2565

188
หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9(ภาคปกติ)

1/2565

13 ตุลาคม พ.ศ.2565 13 ตุลาคม พ.ศ.2565

189
หยุดเรียนชดเชยวันปิยมหาราช(ภาคปกติ)

1/2565

24 ตุลาคม พ.ศ.2565 24 ตุลาคม พ.ศ.2565

190
รียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาใช้ตารางวันพุธ(ภาคปกติ)

1/2565

2 สิงหาคม พ.ศ.2565 2 สิงหาคม พ.ศ.2565

191
เรียนชดเชยวันเข้าพรรษาใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)

1/2565

3 สิงหาคม พ.ศ.2565 3 สิงหาคม พ.ศ.2565

192
เรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10ใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)

1/2565

4 สิงหาคม พ.ศ.2565 4 สิงหาคม พ.ศ.2565

193
เรียนชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9ใช้ตารางเรียนวันพฤหัส(ภาคปกติ)

1/2565

17 ตุลาคม พ.ศ.2565 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

194
หยุดเรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติ(ภาคปกติ)

2/2565

5 ธันวาคม พ.ศ.2565 5 ธันวาคม พ.ศ.2565

195
หยุดเรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญ(ภาคปกติ)

2/2565

12 ธันวาคม พ.ศ.2565 12 ธันวาคม พ.ศ.2565

196
หยุดเรียนชดเชยวันขึ้นปีใหม่(ภาคปกติ)

2/2565

2 มกราคม พ.ศ.2566 2 มกราคม พ.ศ.2566

197
หยุดเรียนวันมาฆบูชา(ภาคปกติ)

2/2565

6 มีนาคม พ.ศ.2566 6 มีนาคม พ.ศ.2566

198
เรียนชดเชยวันพ่อแห่งชาติใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

2/2565

3 มกราคม พ.ศ.2566 3 มกราคม พ.ศ.2566

199
เรียนชดเชยวันรัฐธรรมนูญใช้ตารางเรียนวันจันทร์(ภาคปกติ)

2/2565

4 มกราคม พ.ศ.2566 4 มกราคม พ.ศ.2566

200
เรียนชดเชยวันหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่ใช้ตารางเรียนวันศุกร์(ภาคปกติ)

2/2565

5 มกราคม พ.ศ.2566 5 มกราคม พ.ศ.2566

201
เรียนชดเชยวันมาฆบูชาใช้ตารางเรียนวันพุธ(ภาคปกติ)

2/2565

29 มีนาคม พ.ศ.2566 29 มีนาคม พ.ศ.2566

202
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)

1/2565

5 สิงหาคม พ.ศ.2565 17 สิงหาคม พ.ศ.2565

203
สอบกลางภาค(ภาคปกติ)

2/2565

5 มกราคม พ.ศ.2566 16 มกราคม พ.ศ.2566

204
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

1/2565

18 ตุลาคม พ.ศ.2565 28 ตุลาคม พ.ศ.2565

205
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

2/2565

9 มีนาคม พ.ศ.2566 20 มีนาคม พ.ศ.2566

206
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2565

4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

207
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 27 มีนาคม พ.ศ.2566

208
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

1/2565

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

209
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

2/2565

3 เมษายน พ.ศ.2566 3 เมษายน พ.ศ.2566

210
ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)

2/2565

1 เมษายน พ.ศ.2566 10 เมษายน พ.ศ.2566

211
รับทราบผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชา(ภาคปกติ)

2/2565

2 พฤษภาคม พ.ศ.2566 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566

212
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคปกติ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 29 มีนาคม พ.ศ.2566

213
เปิดภาคเรียน(ภาคปกติ)

3/2565

3 เมษายน พ.ศ.2566 3 เมษายน พ.ศ.2566

214
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคปกติ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 31 มีนาคม พ.ศ.2566

215
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคปกติ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 31 มีนาคม พ.ศ.2566

216
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 31 มีนาคม พ.ศ.2566

217
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคปกติ)

3/2565

7 เมษายน พ.ศ.2566 7 เมษายน พ.ศ.2566

218
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคปกติ)

3/2565

8 เมษายน พ.ศ.2566 10 เมษายน พ.ศ.2566

219
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2565

3 เมษายน พ.ศ.2566 2 พฤษภาคม พ.ศ.2566

220
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคปกติ)

3/2565

12 เมษายน พ.ศ.2566 18 เมษายน พ.ศ.2566

221
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคปกติ)

3/2565

19 เมษายน พ.ศ.2566 25 เมษายน พ.ศ.2566

222
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคปกติ)

3/2565

26 เมษายน พ.ศ.2566 15 พฤษภาคม พ.ศ.2566

223
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคปกติ)

3/2565

23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

224
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน(ภาคปกติ)

3/2565

23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566

225
สอบปลายภาค(ภาคปกติ)

3/2565

24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566

226
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2565

2 มิถุนายน พ.ศ.2566 2 มิถุนายน พ.ศ.2566

227
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคปกติ)

3/2565

9 มิถุนายน พ.ศ.2566 9 มิถุนายน พ.ศ.2566

228
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

1/2565

15 มิถุนายน พ.ศ.2565 17 มิถุนายน พ.ศ.2565

229
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

2/2565

26 ตุลาคม พ.ศ.2565 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

230
จองวิชาเรียนทุกชั้นปี(ภาคพิเศษ)

3/2565

8 มีนาคม พ.ศ.2566 10 มีนาคม พ.ศ.2566

231
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 18 มิถุนายน พ.ศ.2565

232
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 29 ตุลาคม พ.ศ.2565

233
เปิดภาคเรียน(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 11 มีนาคม พ.ศ.2566

234
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565

235
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

236
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม(ภาคพเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 17 มีนาคม พ.ศ.2566

237
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 1 กรกฏาคม พ.ศ.2565

238
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

239
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 17 มีนาคม พ.ศ.2566

240
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 19 มิถุนายน พ.ศ.2565

241
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 30 ตุลาคม พ.ศ.2565

242
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 12 มีนาคม พ.ศ.2566

243
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

1/2565

2 กรกฏาคม พ.ศ.2565 2 กรกฏาคม พ.ศ.2565

244
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

2/2565

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

245
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ(ภาคพิเศษ)

3/2565

18 มีนาคม พ.ศ.2566 18 มีนาคม พ.ศ.2566

246
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

1/2565

2 กรกฏาคม พ.ศ.2565 8 กรกฏาคม พ.ศ.2565

247
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

2/2565

12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

248
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท(ภาคพิเศษ)

3/2565

18 มีนาคม พ.ศ.2566 19 มีนาคม พ.ศ.2566

249
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 มิถุนายน พ.ศ.2565 17 มิถุนายน พ.ศ.2565

250
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ตุลาคม พ.ศ.2565 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

251
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 มีนาคม พ.ศ.2566 9 เมษายน พ.ศ.2566

252
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

1/2565

11 กรกฏาคม พ.ศ.2565 19 กรกฏาคม พ.ศ.2565

253
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

2/2565

21 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

254
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1(ภาคพิเศษ)

3/2565

20 มีนาคม พ.ศ.2566 26 มีนาคม พ.ศ.2566

255
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

1/2565

20 กรกฏาคม พ.ศ.2565 2 สิงหาคม พ.ศ.2565

256
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

2/2565

30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 15 ธันวาคม พ.ศ.2565

257
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท(ภาคพิเศษ)

3/2565

27 มีนาคม พ.ศ.2566 2 เมษายน พ.ศ.2566

258
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

1/2565

3 สิงหาคม พ.ศ.2565 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

259
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

2/2565

16 ธันวาคม พ.ศ.2565 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

260
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์(ภาคพิเศษ)

3/2565

3 เมษายน พ.ศ.2566 9 เมษายน พ.ศ.2566

261
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2565

18 สิงหาคม พ.ศ.2565 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

262
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2565

28 ธันวาคม พ.ศ.2565 28 ธันวาคม พ.ศ.2565

263
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2565

9 เมษายน พ.ศ.2566 9 เมษายน พ.ศ.2566

264
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

1/2565

19 สิงหาคม พ.ศ.2565 2 ตุลาคม พ.ศ.2565

265
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 ธันวาคม พ.ศ.2565 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

266
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน(ภาคพิเศษ)

3/2565

11 เมษายน พ.ศ.2566 6 พฤษภาคม พ.ศ.2566

267
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

1/2565

17 กรกฏาคม พ.ศ.2565 17 กรกฏาคม พ.ศ.2565

268
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

2/2565

29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

269
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I(ภาคพิเศษ)

3/2565

9 เมษายน พ.ศ.2566 9 เมษายน พ.ศ.2566

270
หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่(ภาคพิเศษ)

2/2565

31 ธันวาคม พ.ศ.2565 1 มกราคม พ.ศ.2566

271
หยุดเรียนวันสงกรานต์(ภาคพิเศษ)

3/2565

15 เมษายน พ.ศ.2566 16 เมษายน พ.ศ.2566

272
สอบกลางภาค(ภาคพิเศษ)

1/2565

6 สิงหาคม พ.ศ.2565 7 สิงหาคม พ.ศ.2565

273
สอบกลางภาค(ภาคพิเศษ)

2/2565

18 ธันวาคม พ.ศ.2565 19 ธันวาคม พ.ศ.2565

274
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

1/2565

8 ตุลาคม พ.ศ.2565 9 ตุลาคม พ.ศ.2565

275
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

2/2565

18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

276
สอบปลายภาค(ภาคพิเศษ)

3/2565

13 พฤษภาคม พ.ศ.2566 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566

277
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2565

17 ตุลาคม พ.ศ.2565 17 ตุลาคม พ.ศ.2565

278
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2565

27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

279
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2565

22 พฤษภาคม พ.ศ.2566 22 พฤษภาคม พ.ศ.2566

280
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

1/2565

25 ตุลาคม พ.ศ.2565 25 ตุลาคม พ.ศ.2565

281
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

2/2565

6 มีนาคม พ.ศ.2566 6 มีนาคม พ.ศ.2566

282
ส่งผลการเรียนของผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา(ภาคพิเศษ)

3/2565

29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566

283
จองรายวิชาเรียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ รหัส 63 - 65

1/2566

10 พฤษภาคม พ.ศ.2566 14 พฤษภาคม พ.ศ.2566

284
จองวิชาเรียนนักศึกษาทุกคณะ ยกเว้นคณะครุศาสตร์ รหัส 63 - 65

1/2566

15 พฤษภาคม พ.ศ.2566 19 พฤษภาคม พ.ศ.2566

285
จองวิชาเลือกเสรี/นักศึกษาค้างชั้น/เรียนนอกเหนือแผน (ทุกชั้นปี)

1/2566

20 พฤษภาคม พ.ศ.2566 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566

286
เปิดภาคเรียน

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 6 มิถุนายน พ.ศ.2566

287
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 1 ไม่เสียค่าธรรมเนียม

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

288
เขียนคำร้องขอเรียนเกินหน่วยกิตที่มหาวิทยาลัยกำหนด

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

289
ขอเปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

1/2566

29 พฤษภาคม พ.ศ.2566 7 มิถุนายน พ.ศ.2566

290
รับทราบผลการขอเปิด่รายวิชาเป็นกรณีพิเศษ

1/2566

19 มิถุนายน พ.ศ.2566 19 มิถุนายน พ.ศ.2566

291
เพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

1/2566

20 มิถุนายน พ.ศ.2566 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

292
รับทราบผลคำร้องเพิ่ม-ถอนรายวิชาช่วงที่ 2 เสียค่าธรรมเนียม 300 บาท

1/2566

26 มิถุนายน พ.ศ.2566 26 มิถุนายน พ.ศ.2566

293
ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

294
ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 1

1/2566

27 มิถุนายน พ.ศ.2566 3 กรกฏาคม พ.ศ.2566

295
ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาช่วงที่ 2 เสียค่าปรับ 500 บาท

1/2566

4 กรกฏาคม พ.ศ.2566 17 กรกฏาคม พ.ศ.2566

296
ขอผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

1/2566

18 กรกฏาคม พ.ศ.2566 31 กรกฏาคม พ.ศ.2566

297
การขอลาพักการศึกษา

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

298
วันสุดท้ายการขอลาพักการศึกษา

1/2566

4 สิงหาคม พ.ศ.2566 4 สิงหาคม พ.ศ.2566

299
ประกาศรายชื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

1/2566

7 สิงหาคม พ.ศ.2566 7 สิงหาคม พ.ศ.2566

300
ขอยกเลิกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน

1/2566

18 กรกฏาคม พ.ศ.2566 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

301
วันสุดท้ายของการส่งผลการแก้ I

1/2566

5 กรกฏาคม พ.ศ.2566 5 กรกฏาคม พ.ศ.2566

302
ยื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 66

1/2566

6 มิถุนายน พ.ศ.2566 5 กรกฏาคม พ.ศ.2566

303
รับทราบผลขอเทียบโอนวิชาเรียนนักศึกษารหัส 66

1/2566

15 สิงหาคม พ.ศ.2566 15 สิงหาคม พ.ศ.2566

304
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน

1/2566

9 ตุลาคม พ.ศ.2566 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

305
เรียนชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ใช้ตารางเรียนวันจันทร์

1/2566

4 ตุลาคม พ.ศ.2566 4 ตุลาคม พ.ศ.2566

306
หยุดเรียนวันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

1/2566

14 สิงหาคม พ.ศ.2566 14 สิงหาคม พ.ศ.2566

307
หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10

1/2566

28 กรกฏาคม พ.ศ.2566 28 กรกฏาคม พ.ศ.2566

308
งดการสอบสำหรับอ่านหนังสือเตรียมสอบ

1/2566

31 กรกฏาคม พ.ศ.2566 31 กรกฏาคม พ.ศ.2566

309
หยุดเรียนวันอาสาหบูชา

1/2566

1 สิงหาคม พ.ศ.2566 1 สิงหาคม พ.ศ.2566

310
หยุดเรียนวันเข้าพรรษา

1/2566

2 สิงหาคม พ.ศ.2566 2 สิงหาคม พ.ศ.2566

311
หยุดเรียนวันคล้ายวันสวรรคตรัชการที่ 9

1/2566

13 ตุลาคม พ.ศ.2566 13 ตุลาคม พ.ศ.2566

312
หยุดเรียนวันปิยมหาราช

1/2566

23 ตุลาคม พ.ศ.2566 23 ตุลาคม พ.ศ.2566

313
ประกาศตารางสอบกลางภาคเรียน

1/2566

5 กรกฏาคม พ.ศ.2566 5 กรกฏาคม พ.ศ.2566

314
นักศึกษาแจ้งวัน/เวลาสอบกลางภาคเรียนตรงกัน (ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน)

1/2566

6 กรกฏาคม พ.ศ.2566 14 กรกฏาคม พ.ศ.2566

315
สอบกลางภาคเรียน

1/2566

25 กรกฏาคม พ.ศ.2566 9 สิงหาคม พ.ศ.2566

316
ประกาศตารางสอบปลายภาคเรียน

1/2566

20 กันยายน พ.ศ.2566 20 กันยายน พ.ศ.2566

317
นักศึกษาแจ้งวัน/เวลาสอบปลายภาคเรียนตรงกัน (ติดต่องานหลักสูตรและแผนการเรียน)

1/2566

21 กันยายน พ.ศ.2566 29 กันยายน พ.ศ.2566

318
สอบปลายภาคเรียน

1/2566

10 ตุลาคม พ.ศ.2566 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

319
ปิดภาคเรียน

1/2566

20 ตุลาคม พ.ศ.2566 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

320
ส่งผลการเรียนของผู้จะสำเร็จการศึกษา

1/2566

26 ตุลาคม พ.ศ.2566 26 ตุลาคม พ.ศ.2566
ลำดับ

รายการ

ภาคเรียน

วันที่เริ่มต้น

วันที่สิ้นสุด