ข่าวประกาศ


ลำดับ

รายการ

ปี พ.ศ.

1
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษอุตรดิตถ์_น่าน
2566
2
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 3/2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
2566
3
- ประกาศฯ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566 เพิ่มเติม (วันที่ 19-29 กุมภาพันธ์ 2567)
2567
4
- สรุปรายชื่อนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม(21 ตุลาคม 2566 - 12 มกราคม 2567)
2567
5
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 มกราคม 2567 ภาคเรียนที่ 1/2566
2567
6
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากการเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ
2566
7
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
2566
8
- ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
2566
9
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 2/2566 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)
2566
10
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ2/2566 (สำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ)
2566
11
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ที่ลงพื้นที่โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 5
2566
12
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 กันยายน 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
2566
13
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ อุตรดิตถ์ และน่าน
2566
14
- ตารางเรียน รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2566
2566
15
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ อุตรดิตถ์ น่าน และ CP-ALL
2566
16
- สรุปรายชื่อนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม(4 -15 กันยายน 2566)
2566
17
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ปรัชญาการจัดการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2566
18
- ประกาศฯ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566 เพิ่มเติม (วันที่ 4-15 กันยายน 2566)
2566
19
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
2566
20
- สรุปรายชื่อนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (6 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2566)
2566
21
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภาคเรียนที่ 3/2565
2566
22
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ภาคเรียนที่ 3/2565
2566
23
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565
2566
24
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 1/2566 (สำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ)
2566
25
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 1/2566 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)
2566
26
- สรุปรายชื่อนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (11 มีนาคม - 2 พฤษภาคม 2566)
2566
27
- ตารางเรียน รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
2566
28
- ตารางเรียน รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
2566
29
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ น่าน
2566
30
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ อุตรดิตถ์
2566
31
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ CP ALL
2566
32
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ น่าน
2566
33
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
2566
34
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 เมษายน 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565
2566
35
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 17 มีนาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565
2566
36
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 3/2565 (สำหรับนักศึกษาปกติ)
2566
37
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอเปลี่ยนแลงการจัดการเรียนการสอนชดเชย ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
2566
38
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565
2566
39
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 3/2565 (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ อุตรดิตถ์)
2566
40
- ตารางรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 3/2565 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
2565
41
- ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน 3/2565 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
2565
42
- ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน 3/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
2565
43
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
2566
44
- ประกาศฯ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 เพิ่มเติม (วันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2566)
2566
45
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
2565
46
- สรุปรายชื่อนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (29 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2565)
2565
47
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 2/2565 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)
2565
48
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 2/2565 (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ อุตรดิตถ์, แพร่)
2565
49
- ตารางรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
2565
50
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ อุตรดิตถ์ และน่าน
2565
51
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติน่าน CP ALL และ รปบ
2565
52
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ
2565
53
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 กันยายน 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
2565
54
- ประกาศฯ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 เพิ่มเติม (วันที่ 5 - 17 ตุลาคม 2565)
2565
55
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ภาคเรียนที่ 3/2564
2565
56
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าทดสอบการเสริมสร้างสมรรถนะภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีการศึกษา 2565 ชั้นปีที่ 1
2565
57
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ภาคเรียนที่ 3/2564
2565
58
- กำหนดการสอบวัดผลรายวิชาเลือกเสรี (กลางภาคเรียนที่ 1/2565)
2565
59
- ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 3/2564
2565
60
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 1/2565 (สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ อุตรดิตถ์, แพร่)
2565
61
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 1/2565 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)
2565
62
- แผนการเรียน สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ รหัส 2565
2565
63
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ อุตรดิตถ์
2565
64
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติน่าน และ CP All
2565
65
- ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ อุตรดิตถ์ น่าน แพร่
2565
66
- ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
2565
67
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564
2565
68
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 3/2564 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)
2564
69
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
2564
70
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวัดผลปลายภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2564
71
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
2564
72
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษน่าน
2564
73
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษา ภาคพิเศษอุตรดิตถ์
2564
74
- ตารางเรียนภาคเรียนที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
2564
75
- ประกาศฯ เรื่อง ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 เพิ่มเติม
2564
76
- ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการสอบวัอผลกลางภาคเรียน สำหรับ นักศึกษาภาคปกติ 2/2564
2564
77
- ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ
2564
78
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 2/2564 (สำหรับนักศึกษาภาคปกติ)
2564
79
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติภายในมหาวิทยาลัย (On-Site) และมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชิ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
2564
80
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
2564
81
- สรุปรายวิชาและชื่ออาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาที่อนุญาตให้เปิดรายวิชาเป็นกรณีพิเศษ 2/2564 (ภาคพิเศษอุตรดิตถ์, แพร่, น่าน)
2564
82
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2564
83
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2564
84
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนชดเชย เนื่องในวันปิยมหาราช
2564
85
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
2564
86
- แบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนการปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2565
2564
87
- แบบเสนอขอเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
2564
88
- ระบบสืบค้นคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค.รับรอง
2563
89
- วุฒิที่ ก.ค.รับรอง
2559
90
- กคศ.รับรองหลักสูตร 2548
2559
91
- คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร2553-2555 เล่ม 2
2558
92
- คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร2553-2555 เล่ม 1
2558
93
- ตารางคาบเรียน
2559
94
- รายชื่อและรหัสหลักสูตร มรอ.
2558
95
- หนังสือรับรองหลักสูตร ปี 2548 จาก สำนักงาน ก.ค.ศ.
2558

ลำดับ

รายการ

ปี พ.ศ.