ประกาศการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา


ลำดับ

รายการ

ปี พ.ศ.

1
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 5 มกราคม 2567 ภาคเรียนที่ 1/2566
2567
2
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
2566
3
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 8 กันยายน 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
2566
4
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 สิงหาคม 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566
2566
5
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ภาคเรียนที่ 3/2565
2566
6
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ภาคเรียนที่ 3/2565
2566
7
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565
2566
8
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 20 เมษายน 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565
2566
9
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 17 มีนาคม 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565
2566
10
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเรียนที่ 2/2565
2566
11
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
2566
12
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
2565
13
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 9 กันยายน 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565
2565
14
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ภาคเรียนที่ 3/2564
2565
15
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ภาคเรียนที่ 3/2564
2565
16
- ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน ภาคเรียนที่ 2/2564 และ 3/2564
2565
17
- ประกาศฯ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
2565
18
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2565 ภาคเรียนที่ 2/2564
2565
19
- ประกาศฯ เรื่อง การรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564
2564
20
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564
2564
21
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2563 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
2564
22
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2563 เพิ่มเติม
2564
23
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2563
2563
24
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2564
25
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2564
26
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
2564
27
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563
2564
28
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
2563
29
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2562
2563
30
- ประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติ-ภาคพิเศษ ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
2563
31
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
2563
32
- ประกาศฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
2563
33
- กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562
2562
34
- กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
2562
35
- กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
2562
36
- กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561
2561
37
- กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน ประจำภาคเรียนที่ 3/2558
2559
38
- กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
2558
39
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
2558
40
- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
2558
41
- ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษที่สำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
2557

ลำดับ

รายการ

ปี พ.ศ.