ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 78 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1021201 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้นาฏศิลป์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1021202 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนนาฏศิลป์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 2012101 ทัศนศิลป์สำหรับครูนาฏศิลป์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2051101 โขน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2051601 การแต่งหน้าและการแต่งกายละครไทย      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2051702 ทักษะนาฏศิลป์ 1 (ตัวพระ-ตัวนาง)      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2051703 ทักษะนาฏศิลป์ 2 (ตัวพระ-ตัวนาง)      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2051704 นาฏยศัพท์และภาษาทางนาฏศิลป์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2052301 เพลงและการขับร้องเพื่อการแสดง      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2052601 การละครไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 2052701 ทักษะนาฏศิลป์ 3 (ตัวพระ-ตัวนาง)      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2052702 ทักษะนาฏศิลป์ 4 (ตัวพระ-ตัวนาง)      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2053201 ระบำเบ็ดเตล็ด 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2053202 ระบำเบ็ดเตล็ด 2      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2053901 การศึกษาอิสระทางนาฏศิลป์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2054502 นาฏศิลป์นานาชาติ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2054703 ทักษะนาฏศิลป์ 5 (ตัวพระ-ตัวนาง)      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2054704 ทักษะนาฏศิลป์ 6 (ตัวพระ-ตัวนาง)      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 2054901 การวิจัยทางด้านนาฏศิลป์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 2054902 สัมมนาทางนาฏศิลป์      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 2052502 การแสดงร่วมสมัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2053703 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบงานนาฏศิลป์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2054601 การสร้างสรรค์การแสดง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 2081701 ดนตรีสำหรับครูนาฏศิลป์      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1023606 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1023607 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 2051102 ลิเก      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 2051701 สุนทรียศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป์ไทย      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 2052101 ละครสำหรับเด็ก      2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu