ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2561)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 33 หน่วยกิต
4011105 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091607 พื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6)
4092605 คณิตศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      3(1-4-4)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7002103 การประยุกต์คณิตศาสตร์ในงานวิศวกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 50 หน่วยกิต
7061101 วัสดุวิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6)
7061201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า      3(2-2-5)
7061501 บทนำสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ      3(2-2-5)
7061801 เตรียมประสบการณ์ก่อนศึกษาด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ      1(0-6-0)
7062102 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6)
7062202 วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบ      3(2-2-5)
7062203 วงจรดิจิทัลและการออกแบบ      3(2-2-5)
7062301 เครื่องมือวัดและการวัดทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
7062302 การประมวลสัญญาณ      3(2-2-5)
7062303 เครื่องจักรกลไฟฟ้าและการขับเคลื่อน      3(2-2-5)
7062401 สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ      3(2-2-5)
7062801 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ      2(0-12-0)
7063301 วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ      3(2-2-5)
7063401 ไมโครโปรเซสเซอร์และการประยุกต์ใช้งานสมองกลฝังตัว      3(2-2-5)
7063502 การวิเคราะห์และออกแบบระบบไอโอที      3(2-2-5)
7063601 การเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ      3(3-0-6)
7063902 เตรียมการเรียนรู้โครงงานอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ      2(0-12-0)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
7063503 การออกแบบพีซีบีสำหรับอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีไร้สาย      3(0-6-3)
7063504 การใช้เครื่องมือในการสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว      3(0-6-3)
7063505 การออกแบบการสื่อสารไร้สายแบบวงกว้างที่ใช้พลังงานต่ำ      3(0-6-3)
7063506 ระบบสมองกลฝังตัวสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ      3(0-6-3)
7063507 การเรียนรู้ของเครื่อง      3(0-6-3)
7063508 กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม      3(0-6-3)
7063509 ระบบโทรคมนาคมไร้สายและเครือข่าย      3(0-6-3)
7063510 ระบบนิวโรฟัซซีเบื้องต้น      3(0-6-3)
7064402 การประมวลผลภาพดิจิทัล      3(0-6-3)
7064902 หัวข้อพิเศษสำหรับงานด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ      3(0-6-3)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 13 หน่วยกิต
7064802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1      6(0-36-0)
7064805 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu