ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 30 หน่วยกิต
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4092402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4093402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
วิชาชีพบังคับ      จำนวน 52 หน่วยกิต
7011201 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7012101 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7012202 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7012203 ไมโครโปรเซสเซอร์และภาษาแอสแซมบลีสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7012301 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึมสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7012303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7012401 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7013201 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการเชื่อมต่อสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7013202 สถาปัตยกรรมและโครงสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7013301 ระบบฐานข้อมูลสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7013302 ระบบปฏิบัติการและคอมไพเลอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7013303 วิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7013401 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7013501 ระบบควบคุมสำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7013901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1      1(0-2-1)
7014301 กฎหมายและจริยธรรมทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
7014901 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      3(1-4-4)
วิชาเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
7013204 การออกแบบวงจรดิจิทัลและตรรกะขั้นสูง      3(2-2-5)
7013205 การประยุกต์ใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ขั้นสูง      3(2-2-5)
7013208 วิศวกรรมชีวการแพทย์      3(2-2-5)
7013209 วิศวกรรมสมองกลฝังตัว      3(2-2-5)
7013304 การวิเคราะห์และการออกแบบอัลกอริทึม      3(2-2-5)
7013305 ปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5)
7013306 หลักการรู้จำรูปแบบ      3(2-2-5)
7013307 คอมพิวเตอร์กราฟิกสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013309 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013310 เทคโนโลยีเว็บ      3(2-2-5)
7013402 ทฤษฎีรหัสข้อมูล      3(2-2-5)
7013403 การเขียนโปรแกรมควบคุมระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
7013404 การบริหารจัดการระบบเครือข่าย      3(2-2-5)
7013405 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013407 การผลิตบูรณาการด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
7013408 เครือข่ายสื่อสารไร้สาย      3(2-2-5)
7013502 คณิตศาสตร์สำหรับระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม      3(2-2-5)
7013503 การวัดและการวิเคราะห์สัญญาณ      3(2-2-5)
7013504 การประมวลผลสัญญาณดิจิทัล      3(2-2-5)
7013505 การประมวลผลภาพ      3(2-2-5)
7013506 ระบบควบคุมแบบย้อนกลับเชิงดิจิทัล      3(2-2-5)
7013508 วิศวกรรมหุ่นยนต์      3(2-2-5)
7014201 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์      3(2-2-5)
7014202 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ขั้นสูง      3(2-2-5)
7014302 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์      3(2-2-5)
7014401 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย      3(2-2-5)
7014501 หัวข้อพิเศษทางด้านระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7013802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 7014802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 7013801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 7014801 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 7013802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 7013803 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      3(0-6-3)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เทียบโอน) 7013804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2      3(0-18-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu