ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2554)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 31 หน่วยกิต
4021501 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5)
4021701 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ      3(2-2-5)
4031603 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาทางสาธารณสุข      3(2-2-5)
4071101 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1      2(1-2-3)
4071102 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2      2(1-2-3)
4071305 โภชนาการสาธารณสุข      3(3-0-6)
4071306 การสาธารณสุขเบื้องต้น      3(3-0-6)
4073619 สถิติสำหรับงานสาธารณสุข      3(2-2-5)
4073620 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข      3(2-2-5)
4074336 จริยธรรมและกฎหมายสาธารณสุข      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 55 หน่วยกิต
4072210 สุขภาพจิตชุมชน      3(3-0-6)
4072214 สังคมวิทยาการสาธารณสุข      3(3-0-6)
4072215 การพัฒนาอนามัยชุมชน 1      3(2-2-5)
4072326 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย      3(2-2-5)
4072327 การส่งเสริมสุขภาพ      3(2-2-5)
4072513 การปฐมพยาบาล      3(2-2-5)
4072516 สุขภาพทางเลือก      3(2-2-5)
4073104 เภสัชวิทยา      3(3-0-6)
4073225 การพัฒนาอนามัยชุมชน 2      3(2-2-5)
4073226 สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ      3(2-2-5)
4073336 อนามัยสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4073337 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข      3(3-0-6)
4073415 วิทยาการระบาด      3(2-2-5)
4073522 สุขภาพผู้สูงอายุ      3(2-2-5)
4073524 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับงานสาธารณสุข      3(2-2-5)
4074337 การบริหารงานสาธารณสุข      3(3-0-6)
4074426 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในงานสาธารณสุข      2(1-2-3)
4074913 การค้นคว้าอิสระทางสาธารณสุข      2(0-4-2)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 5 หน่วยกิต
4071502 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน      2(1-2-3)
4072514 สุขภาพผู้บริโภค      2(1-2-3)
4073223 ทักษะชีวิต      3(2-2-5)
4073301 หลักการควบคุมโรค      3(3-0-6)
4073525 ทันตกรรมพื้นฐาน      3(3-0-6)
4074503 การแพทย์แผนไทยกับพืชสมุนไพร      3(2-2-5)
4074912 การสัมมนาสาธารณสุข      2(1-2-3)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4074802 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสาธารณสุข      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4074801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางสาธารณสุข      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4074803 สหกิจศึกษาทางสาธารณสุข      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu