ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา- คณะวิทยาการจัดการ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 30 หน่วยกิต
3001103 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3002101 ศิลปะการออกแบบในงานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3004901 นิเทศนิทัศน์      3(2-2-5)
3011101 หลักและทฤษฎีการสื่อสาร      3(3-0-6)
3011102 การสื่อข่าวและการรายงานข่าว      3(2-2-5)
3011103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3011201 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
3012101 กฎหมายและจริยธรรมในงานนิเทศศาสตร์      3(3-0-6)
3012201 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 30 หน่วยกิต
3003101 สาธารณมติและการวางแผนรณรงค์      3(2-2-5)
3003901 โครงการพิเศษด้านนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3004902 การวิจัยนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3032201 การเขียนเชิงกลยุทธ์เพื่อการประชาสัมพันธ์      3(2-2-5)
3032701 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศศาสตร์      3(2-2-5)
3041101 หลักวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3(3-0-6)
3042402 การเขียนสำหรับวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์      3(2-2-5)
3043404 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง      3(2-2-5)
3043405 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 24 หน่วยกิต
3003104 สื่อมวลชนในอุษาคเนย์      3(2-2-5)
3012103 วาทวิทยาเพื่อการสื่อสาร      3(2-2-5)
3013104 การสื่อสารพหุวัฒนธรรม      3(2-2-5)
3013105 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      3(2-2-5)
3013106 นวัตกรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล      3(2-2-5)
3013107 การพัฒนาฐานคิดเชิงวิพากษ์      3(2-2-5)
3013201 การรู้เท่าทันสื่อ      3(2-2-5)
3013203 การสื่อสารเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      3(2-2-5)
3013301 การออกแบบและผลิตสื่อดิจิทัล      3(2-2-5)
3013506 การจัดการการสื่อสารและการตลาด      3(2-2-5)
3013507 การสื่อสารแบรนด์และบริหารภาพลักษณ์      3(2-2-5)
3032202 เทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์      3(2-2-5)
3043401 การสร้างสรรค์และการผลิตรายการพิเศษ      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 3003802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางนิเทศศาสตร์      1(0-2-1)
เลือก 3004801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางนิเทศศาสตร์      6(0-36-0)
เลือก 3004802 สหกิจศึกษาทางนิเทศศาสตร์      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu