ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาพื้นฐาน      จำนวน 36 หน่วยกิต
5501202 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
5502101 พื้นฐานฟิสิกส์ทางอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5503101 การจัดการพลังงานเบื้องต้นในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511201 การเขียนแบบอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
5511202 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน      3(0-6-3)
- -      -
5511401 คณิตศาสตร์สำหรับนักเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5511402 สถิติในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5513302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5514312 การจัดการงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5514502 การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี      3(3-0-6)
5542301 วัสดุอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 52 หน่วยกิต
5504904 โครงงานปริญญานิพนธ์ 2      3(0-9-0)
5571101 พื้นฐานคณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6)
5571102 คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า      3(3-0-6)
5571103 วิเคราะห์วงจรกระแสตรง      3(3-0-6)
5571104 อิเล็กทรอนิกส์สื่อสารในงานอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
5571108 การวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า      3(3-0-6)
5572101 วิเคราะห์วงจรกระแสสลับ      3(3-0-6)
5572102 เขียนแบบไฟฟ้า      3(0-6-3)
5572201 เซ็นเซอร์และทรานสดิวเซอร์      3(3-0-6)
5572209 การติดตั้งและประมาณการทางไฟฟ้า      3(0-6-3)
5572307 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสตรง      3(3-0-6)
5572308 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลกระแสสลับ      3(3-0-6)
5573105 วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า      3(3-0-6)
5573202 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน      3(0-6-3)
5573402 การผลิต ส่งจ่าย และจำหน่ายทางไฟฟ้า      3(3-0-6)
5574103 อุปกรณ์ตรวจวัดและควบคุมในอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
5574203 การติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 6 หน่วยกิต
5574202 การออกแบบระบบไฟฟ้า      3(0-6-3)
5574301 การออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
5574302 เมคคาทรอนิกส์และการประยุกต์ใช้งาน      3(0-6-3)
5574303 การประยุกต์ใช้งาน PLCในงานอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
5574305 ระบบควบคุมไร้สายในงานอุตสาหกรรม      3(0-6-3)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 5574802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      1(0-2-1)
เลือก 5574803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      6(0-36-0)
เลือก 5574805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 1      6(0-36-0)
เลือก(เทียบโอน) 5574806 กรณีศึกษาทางด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      3(0-6-3)
เลือก(เทียบโอน) 5574807 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 2      3(0-18-0)
เลือก(เทียบโอน) (สหกิจ) 5574803 สหกิจศึกษาทางเทคโนโลยีไฟฟ้า      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu