ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 18 หน่วยกิต
2011105 ศิลปะพื้นบ้าน      3(3-0-6)
2011205 ประวัติศาสตร์ศิลป์      3(3-0-6)
2012102 ศิลปกรรมร่วมสมัย      3(3-0-6)
2012104 ศิลปกรรมไทย      3(3-0-6)
2014112 ปรัชญาและสุนทรียศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 42 หน่วยกิต
2011106 วาดเส้น 1      3(2-2-5)
2011107 จิตรกรรม 1      3(2-2-5)
2012103 วาดเส้น 2      3(2-2-5)
2012105 จิตรกรรม 2      3(2-2-5)
2012106 วัสดุและเทคนิคศิลปะ      3(2-2-5)
2013101 การจัดการทางศิลปกรรม      3(2-2-5)
2021120 กายวิภาค      3(2-2-5)
2021215 ภาพพิมพ์ 1      3(2-2-5)
2021309 ประติมากรรม 1      3(2-2-5)
2022201 ภาพพิมพ์ 2      3(2-2-5)
2022301 ประติมากรรม 2      3(2-2-5)
2032413 การออกแบบกราฟิก      3(2-2-5)
2041112 การออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 18 หน่วยกิต
2004911 ศิลปนิพนธ์      4(2-4-6)
2031409 การเขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5)
2032203 การถ่ายภาพพื้นฐาน      3(2-2-5)
2032410 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่องานออกแบบ      3(2-2-5)
2041114 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
2013102 วาดเส้น 3      3(2-2-5)
2013103 จิตรกรรม 3      3(2-2-5)
2013301 ศิลปวิจารณ์      3(2-2-5)
2023201 ภาพพิมพ์ 3      3(2-2-5)
2023301 ประติมากรรม 3      3(2-2-5)
2031121 การออกแบบโฆษณา      3(2-2-5)
2041412 การออกแบบตกแต่งภายใน      3(2-2-5)
2042101 เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน      3(2-2-5)
2042128 การออกแบบของที่ระลึก      3(2-2-5)
2042203 การออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5)
2042401 การออกแบบศิลปะเครื่องปั้นดินเผา      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 2003801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางศิลปกรรม      1(0-2-1)
เลือก 2004801 สหกิจศึกษาทางศิลปกรรม      6(0-36-0)
เลือก 2004803 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางศิลปกรรม      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต







ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         











































ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu