ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 30 หน่วยกิต
2001114 พื้นฐานศิลปะไทย      3(2-2-5)
2011106 หลักการวาดเส้น      3(2-2-5)
2011107 จิตรกรรมพื้นฐาน      3(2-2-5)
2011205 ประวัติศาสตร์ศิลป์      3(2-2-5)
2021215 ภาพพิมพ์พื้นฐาน      3(2-2-5)
2021309 ประติมากรรมพื้นฐาน      3(2-2-5)
2031409 เขียนแบบพื้นฐาน      3(2-2-5)
2032203 การถ่ายภาพพื้นฐาน      3(2-2-5)
2032410 คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อการออกแบบงานศิลปกรรม      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 46 หน่วยกิต
2002205 ศิลปกรรมล้านนา      3(2-2-5)
2002904 โครงการศิลปะส่วนบุคคล      3(2-2-5)
2002905 การนำเสนอผลงานศิลปกรรม      3(2-2-5)
2004911 ศิลปนิพนธ์      4(2-4-6)
2021120 กายวิภาค      3(2-2-5)
2023211 ภาพพิมพ์สื่อผสม      3(2-2-5)
2031121 การออกแบบโฆษณา      3(2-2-5)
2031124 การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ์      3(2-2-5)
2033106 พื้นฐานการสร้างภาพยนตร์      3(2-2-5)
2034415 การออกแบบแอนิเมชั่น      3(2-2-5)
2041112 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์      3(2-2-5)
2041410 เทคนิคการจัดนิทรรศการ      3(2-2-5)
2041412 การออกแบบตกแต่งภายใน      3(2-2-5)
2042203 การออกแบบบรรจุภัณฑ์      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 9 หน่วยกิต
2021127 จิตรกรรมสร้างสรรค์      3(2-2-5)
2024308 ประติมากรรมตกแต่ง      3(2-2-5)
2034418 การออกแบบบุคลิกภาพ      3(2-2-5)
2041114 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น      3(2-2-5)
2042101 เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน      3(2-2-5)
2042128 การออกแบบของที่ระลึก      3(2-2-5)
2042401 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผาเพื่องานศิลปะ      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2003803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2004803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางศิลปกรรม      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 2003801 การเตรียมควมพร้อมสหกิจศึกษาทางศิลปกรรม      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 2004801 สหกิจศึกษาทางศิลปกรรม      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu