ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) คณะวิทยาลัยนานาชาติ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 48 หน่วยกิต
1551102 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)
1551103 การออกเสียงภาษาอังกฤษ      3(2-2-5)
1551201 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 1      3(3-0-6)
1551202 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ 2      3(3-0-6)
1551203 การเขียนเบื้องต้น      3(3-0-6)
1551221 กลวิธีการอ่านอนุเฉท      3(3-0-6)
1551232 การเขียนอนุเฉท      3(3-0-6)
1552202 การอ่านเชิงธุรกิจ      3(3-0-6)
1553202 การนำเสนอด้วยวาจา      3(3-0-6)
1553509 วัฒนธรรมของประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ      3(3-0-6)
1554501 วัฒนธรรมไทยศึกษา      3(3-0-6)
1554602 ค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น      3(2-2-5)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3562117 การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว      3(3-0-6)
3562120 การจัดการโรงแรม      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 36 หน่วยกิต
1552203 การอ่านเชิงวิเคราะห์ในแวดวงธุรกิจ      3(3-0-6)
1552601 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 1      3(3-0-6)
1552602 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
1552603 ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม 2      3(3-0-6)
1552605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 1      3(3-0-6)
1552629 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 1      3(3-0-6)
1552630 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2      3(3-0-6)
1553201 การเขียนเรียงความและรายงาน      3(3-0-6)
1553203 การพูดในที่ชุมชน      3(3-0-6)
1553351 การแปลระดับต้น      3(3-0-6)
1553602 อาเซียนศึกษา      3(3-0-6)
1553604 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน      3(3-0-6)
1553605 ภาษาอังกฤษเพื่อการตลาด 2      3(3-0-6)
1553606 ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณา      3(3-0-6)
1553607 ภาษาอังกฤษสำหรับงานเลขานุการ 2      3(3-0-6)
1554202 ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนอทางธุรกิจ      3(3-0-6)
1554305 การแปลระดับกลาง      3(3-0-6)
1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม      3(3-0-6)
1554605 ภาษาอังกฤษสำหรับงานสื่อสารมวลชน      3(3-0-6)
1554901 สัมมนาหัวข้อทางธุรกิจ      3(2-2-5)
1554902 การศึกษาเอกเทศทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3571103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1554808 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1554809 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 1554806 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 1554807 สหกิจศึกษาทางภาษาอังกฤษธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu