ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 14 หน่วยกิต
4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-3-1)
4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-3-1)
4032601 จุลชีววิทยา      3(2-2-5)
4113106 สถิติเพื่อการวิจัย      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 60 หน่วยกิต
4511201 วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร      3(2-2-5)
4511202 หลักการประกอบอาหาร      3(2-2-5)
4511203 การสุขาภิบาลและความปลอดภัยของอาหาร      3(3-0-6)
4511204 ขนมอบ      3(2-2-5)
4511401 ศิลปะการจัดดอกไม้-ใบตอง และแกะสลัก      3(2-2-5)
4512201 อาหารไทย      3(2-2-5)
4512202 การถนอมอาหาร      3(2-2-5)
4512204 อาหารนานาชาติ      3(2-2-5)
4512205 อาหารว่าง      3(2-2-5)
4512301 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5)
4512302 การจัดเลี้ยงอาหารในโอกาสต่าง ๆ      3(2-2-5)
4512401 การออกแบบและตกแต่งอาหาร      3(2-2-5)
4513102 อาหารและโภชนาการครอบครัว      3(3-0-6)
4513201 อาหารเพื่อสุขภาพ      3(2-2-5)
4513202 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการประเมินคุณภาพอาหาร      3(2-2-5)
4513206 ขนมไทย      3(2-2-5)
4513210 อาหารท้องถิ่น      3(2-2-5)
4513901 สัมมนาทางอาหารและโภชนาการ      3(2-2-5)
4514901 การวิจัยเบื้องต้นทางอาหารและโภชนาการ      3(2-2-5)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 21 หน่วยกิต
กลุ่มโภชนบำบัด 1553617 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวและบริการอาหาร      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4073105 สรีรวิทยาพื้นฐานของมนุษย์      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4512101 ชีวเคมีทางโภชนาการ      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4512102 อาหารและโภชนาการชุมชน      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513101 หลักโภชนบำบัด      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513103 อาหารและโภชนาการเด็ก      3(2-2-5)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513104 โภชนพิษวิทยา      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513105 อาหารและโภชนาการผู้สูงอายุ      3(2-2-5)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513106 อาหารและโภชนาการนักกีฬา      3(2-2-5)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513107 โภชนศึกษา      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513108 การจัดการโภชนาการในโรงพยาบาล      3(2-2-5)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513109 การวิเคราะห์อาหารและประเมินภาวะโภชนาการ      3(2-2-5)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513110 การให้คำปรึกษาทางโภชนาการ      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513111 เทคนิคการนำเสนอทางอาหารและโภชนาการ      3(2-2-5)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513112 เรื่องเฉพาะทางอาหารและโภชนาการ      3(3-0-6)
กลุ่มโภชนบำบัด 4513212 มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร      3(3-0-6)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 1553617 ภาษาอังกฤษสำหรับงานครัวและบริการอาหาร      3(3-0-6)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4511205 ขนมอบเชิงพาณิชย์      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4512206 การประกอบอาหารยุโรป      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513203 เค้กและการแต่งหน้า      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513205 เครื่องดื่มและไอศกรีม      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513207 การประกอบอาหารจานด่วน      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513208 การประกอบอาหารเอชีย      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513209 การประกอบอาหารฮาลาล      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513211 การประกอบอาหารผสมผสานวัฒนธรรม      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513212 มาตรฐานและกฎหมายควบคุมอาหาร      3(3-0-6)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513302 การจัดการครัวมาตรฐาน      3(3-0-6)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513303 การส่งเสริมการขายอาหารและเครื่องดื่ม      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513304 การควบคุมการดำเนินงานด้านอาหารและบริการ      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513305 การจัดการอาหารและโภชนาการสำหรับการเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว      3(2-2-5)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513306 การจัดการธุรกิจอาหาร      3(3-0-6)
กลุ่มศิลปะการประกอบอาหารและบริการ 4513401 การแกะสลักผัก ผลไม้ ในงานบริการอาหาร      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 4513801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางอาหารและโภชนาการ      1(0-2-1)
เลือก 4514801 สหกิจศึกษาทางอาหารและโภชนาการ      6(0-36-0)
เลือก 4514802 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางอาหารและโภชนาการ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu