ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2559)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 40 หน่วยกิต
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น      1(0-3-1)
4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-3-1)
4021111 หลักเคมี 2      3(3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการหลักเคมี 2      1(0-3-1)
4022307 เคมีอินทรีย์ 1      3(3-0-6)
4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1      1(0-3-1)
4022503 ชีวเคมี 1      3(3-0-6)
4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1      1(0-3-1)
4022622 เคมีวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1      1(0-3-1)
4031101 ชีววิทยา 1      3(3-0-6)
4031102 ชีววิทยา 2      3(3-0-6)
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-3-1)
4091403 แคลคูลัส 1      3(3-0-6)
4092403 แคลคูลัส 2      3(3-0-6)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 44 หน่วยกิต
4061105 จริยธรรมวิชาชีพทางสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4061701 การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 1      1(0-3-1)
4061702 การฝึกภาคสนามทางสิ่งแวดล้อม 2      1(0-3-1)
4062110 นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4062113 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม      1(0-3-1)
4062208 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4062410 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4062901 สัมมนาสิ่งแวดล้อม      1(0-3-1)
4063209 มลพิษทางน้ำและการวิเคราะห์      3(2-2-5)
4063213 มลพิษทางอากาศและเสียง      3(3-0-6)
4063407 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
4063412 การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4063423 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย      3(2-2-5)
4063425 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ      3(3-0-6)
4064501 การจัดการสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
4064901 การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 1      1(0-3-1)
4064902 การวิจัยทางสิ่งแวดล้อม 2      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4062401 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4063210 มลพิษทางดินและการจัดการ      3(2-2-5)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4063211 หลักและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4063214 เทคโนโลยีการกำจัดบำบัดขยะมูลฝอย      3(3-0-6)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4063302 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย      3(3-0-6)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4063426 เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4063606 เทคโนโลยีสะอาด      3(3-0-6)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4063607 แบบจำลองทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4064201 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4062409 การอนุรักษ์ดินและน้ำ      3(3-0-6)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063108 นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ      3(2-2-5)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063202 การบริหารจัดการภัยพิบัติ      3(3-0-6)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063401 การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ      3(3-0-6)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063417 หลักการจัดการลุ่มน้ำ      3(3-0-6)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063424 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน      3(3-0-6)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063506 การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า      3(3-0-6)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063507 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและการปรับตัว      3(3-0-6)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063508 นิเวศวิทยาการเกษตร      3(3-0-6)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063509 นิเวศจุลินทรีย์ทางสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4063603 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4062408 พลังงาน สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์      3(3-0-6)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4063215 พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4063303 เศรษฐศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      3(3-0-6)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4063427 การอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน      3(3-0-6)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4063510 การจัดการพลังงานในภาคเกษตรกรรม      3(3-0-6)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4063604 พลังงานทางเลือก      3(3-0-6)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4063605 พลังงานทดแทน      3(3-0-6)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4063608 พื้นฐานวิทยาศาสตร์พลังงาน      3(3-0-6)
กลุ่มสิ่งแวดล้อมเชิงพลังงาน 4063701 เครื่องมือวัดทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 4063802 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      1(0-2-1)
เลือก 4064801 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      6(0-36-0)
เลือก 4064802 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu