ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 24 หน่วยกิต
4011305 ฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-2-1)
4021111 หลักเคมี 2      3(3-0-6)
4021112 ปฏิบัติการหลักเคมี 2      1(0-2-1)
4031101 ชีววิทยา 1      3(3-0-6)
4031103 ปฏิบัติการชีววิทยา 1      1(0-2-1)
4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 40 หน่วยกิต
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1      1(0-2-1)
4022307 เคมีอินทรีย์ 1      3(3-0-6)
4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1      1(0-2-1)
4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
4022503 ชีวเคมี 1      3(3-0-6)
4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1      1(0-2-1)
4022622 เคมีวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1      1(0-2-1)
4022626 เคมีวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
4023202 เคมีอนินทรีย์ 2      3(3-0-6)
4023301 เคมีอินทรีย์ 2      3(3-0-6)
4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
4023706 เคมีอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
4023727 ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม      1(0-2-1)
4024909 สัมมนาเคมี 1      1(0-2-1)
4024910 โครงการวิจัยทางเคมี      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 21 หน่วยกิต
4022624 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ      3(3-0-6)
4022625 ปฏิบัติการการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ      1(0-2-1)
4022627 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2      1(0-2-1)
4022707 ผลิตภัณฑ์ยาง      2(2-0-4)
4022709 สารเคมีผสมยาง      3(3-0-6)
4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2      1(0-2-1)
4023302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2      1(0-2-1)
4023307 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์      2(2-0-4)
4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2      1(0-2-1)
4023501 ชีวเคมี 2      3(3-0-6)
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2      1(0-2-1)
4023708 เคมีสภาวะแวดล้อม      3(3-0-6)
4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม      1(0-2-1)
4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
4023711 เคมีอาหาร      3(3-0-6)
4023712 ปฏิบัติการเคมีอาหาร      1(0-2-1)
4023724 เคมีเกี่ยวกับเครื่องสำอาง      3(3-0-6)
4023728 ปฏิบัติการเคมีเครื่องสำอาง      1(0-2-1)
4023729 ปฏิบัติการเคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น      1(0-2-1)
4023901 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี      3(3-0-6)
4024306 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      3(3-0-6)
4024308 ปฏิบัติการเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      1(0-2-1)
4024702 เอนไซม์เทคโนโลยี      3(3-0-6)
4024704 ปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยี      1(0-2-1)
4024705 นาโนเทคโนโลยีทางเคมี      3(3-0-6)
4024706 ปฏิบัติการนาโนเทคโนโลยีทางเคมี      1(0-2-1)
4024707 พลังงานทดแทนทางเคมี      3(3-0-6)
4024708 ปฏิบัติการพลังงานทดแทนทางเคมี      1(0-2-1)
4024911 สัมมนาเคมี 2      1(0-2-1)
4113407 สถิติและการวิจัยเบื้องต้น      3(3-0-6)
4122608 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4023803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4024803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4023801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางเคมี      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4024801 สหกิจศึกษาทางเคมี      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu