ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023609 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาไทย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1541108 หลักภาษาไทย      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1541220 การอ่านการคิดพัฒนาชีวิต      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1541221 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1541401 แนวทางการศึกษาวรรณคดีไทย      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1541409 พัฒนาการของวรรณคดีไทย      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1541701 การฟัง การดูและการพูดสำหรับครูภาษาไทย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1542226 ความคิดสร้างสรรค์กับการสรรสร้างงานเขียน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1542227 ศิลปะการอ่านออกเสียง      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1542407 วรรณกรรมกับการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1542701 ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1543434 คติชนศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1544208 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1544913 โครงงานและสัมมนา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023201 การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023206 การจัดทำหนังสือภาษาไทยสำหรับเด็ก      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024201 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนภาษาไทย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1542106 พัฒนาการของภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543106 หลักการอ่านการเขียนคำไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543107 ภาษาถิ่นไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543109 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543430 วรรณกรรมท้องถิ่น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1543701 วรรณกรรมคัดสรรในหนังสือเรียน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1543702 การสอนวรรณคดีไทย      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu