ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 67 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 5001201 เกษตรปลอดภัย      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5002109 การผลิตพืชเศรษฐกิจ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5002201 หลักการส่งเสริมการเกษตร      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 5003101 หลักการธุรกิจเกษตร      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 5004905 การวางแผนการทดลองและสถิติที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 5033201 หลักการผลิตผัก      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5033501 หลักการขยายพันธุ์พืช      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5033503 การจัดสวนและตกแต่งสถานที่      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5082102 เทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5151104 ยุวเกษตรกรในโรงเรียน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5152101 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 5154101 เกษตรอินทรีย์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5154103 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5154104 กฎหมายทางการเกษตร มาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023629 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูเกษตร      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5001101 หลักการเกษตรเบื้องต้น      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5001102 หลักการพืชศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5001103 หลักการผลิตพืช      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5002101 เทคโนโลยีการเกษตรนำสมัย      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5002301 การวางแผนการจัดการฟาร์มและธุรกิจเกษตร      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5004904 สัมมนาทางการเกษตร      1(0-1-2)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5011101 ปฐพีวิทยา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5034502 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของพืชเพื่อการเกษตร      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5041501 การผลิตสัตว์เบื้องต้น      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5063101 หลักการประมง      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5072501 หลักการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5122102 งานช่างเกษตรเบื้องต้น      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5151101 เทคโนโลยีทางการเกษตรเบื้องต้น      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5154105 การเกษตรที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5154903 การศึกษาอิสระทางเกษตรศาสตร์      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu