ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1012102 ปรัชญาอาชีวะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีศึกษา      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023608 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูอุตสาหกรรมศิลป์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5511103 วัสดุช่างอุตสาหกรรมและวัสดุท้องถิ่น      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5511203 ปฏิบัติงานช่างพื้นฐานและเครื่องมือกล      3(0-6-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5511204 ปฏิบัติการเขียนแบบเบื้องต้น      3(0-6-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5511302 ความปลอดภัยและการบริหารโรงฝึกงาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5512302 ปฏิบัติงานเครื่องยนต์เบื้องต้น      3(0-6-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5514906 สัมมนาและโครงการพิเศษทางอุตสาหกรรมศิลป์      3(1-5-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5514907 การวิจัยทางอุตสาหกรรมศิลป์      3(1-5-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5542207 ปฏิบัติการหัตถกรรมและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์      3(0-6-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5562401 ปฏิบัติการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมเบื้องต้น      3(0-6-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5572104 ปฏิบัติการไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น      3(0-6-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5573403 การฝึกปฏิบัติช่างไฟฟ้าภายในอาคาร      3(1-5-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 5574401 การฝึกปฏิบัติเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5573202 ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5573203 การออกแบบและติดตั้งไฟฟ้า      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5573204 เทคโนโลยีซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5573205 เทคโนโลยีพีแอลซี      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5573301 มอเตอร์และการควบคุม      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5573302 หม้อแปลงและมอเตอร์ไฟฟ้า      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5573303 วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5573304 การวัดและเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5574506 การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร      3(1-5-3)
วิชาเอกเลือก 5574701 การประกอบธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      3(1-5-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu