ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 69 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023617 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1043413 การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4002101 วิทยาศาสตร์กายภาพ      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4002102 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4003901 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์และทางวิทยาศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4011110 ฟิสิกส์สำหรับครู 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4011111 ฟิสิกส์สำหรับครู 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4013303 ไฟฟ้าและพลังงาน      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4021118 เคมีสำหรับครู 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4021119 เคมีสำหรับครู 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4031111 ชีววิทยาสำหรับครู 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4031112 ชีววิทยาสำหรับครู 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4042101 ดาราศาสตร์และอวกาศ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4052102 วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4061106 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4091113 คณิตศาสตร์สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1022305 สะเต็มศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023901 โครงงานและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024220 การวิเคราะห์แบบเรียนวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1094101 วิทยาการคำนวณ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4003101 การจัดการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สากล      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4003902 ธรรมชาติและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4021705 เคมีในชีวิตประจำวัน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4023731 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034207 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu