ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร์ (2562)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 40 หน่วยกิต
1002801 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      2(90-0-0)
1003804 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3      2(90-0-0)
1004803 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4      6(290-0-0)
1011107 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)
1011201 ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับครู      3(2-2-5)
1014901 คุรุนิพนธ์      1(0-2-1)
1021206 การพัฒนาหลักสูตร      3(2-2-5)
1022304 วิทยาการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
1031702 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้      3(2-2-5)
1042106 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
1043412 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้      3(2-2-5)
1051205 จิตวิทยาสำหรับครู      3(2-2-5)
1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอก      จำนวน 63 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023614 การจัดการเรียนรู้สำหรับครูภาษาเกาหลี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1671101 ภาษาเกาหลีระดับต้น 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1671102 ภาษาเกาหลีระดับต้น 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1671203 การฟังและการพูดภาษาเกาหลีระดับต้น      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1671301 การอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1672101 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1672102 ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1673101 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลีเบื้องต้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1673106 ภาษาเกาหลีระดับสูง 1      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1673107 ภาษาเกาหลีระดับสูง 2      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1673404 การเขียนภาษาเกาหลีเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับครูสอนภาษาเกาหลี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1673501 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1673901 การวิจัยทางภาษาเกาหลี      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1674702 ภาษาเกาหลีเฉพาะด้าน      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1023218 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1023615 การจัดการชั้นเรียนภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1023616 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลีเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024222 การวิเคราะห์แบบเรียนภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1672103 การสอนไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1672207 การฟังและการพูดภาษาเกาหลีระดับกลาง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1673201 การฟังและการพูดภาษาเกาหลีระดับสูง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1673505 การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1673506 วรรณกรรมและนวนิยายเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1673704 การสื่อสารภาษาเกาหลีผ่านทางเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1674105 พัฒนาทักษะทางภาษาสำหรับครูสอนภาษาเกาหลี      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1674401 การเขียนภาษาเกาหลีเชิงสร้างสรรค์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1674703 เสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับครูสอนภาษาเกาหลี      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1674901 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลี      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1674902 การสัมมนาทางภาษาเกาหลี      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu