กองบริการการศึกษา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

กองบริการการศึกษามุ่งพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจเข้าสู่ระบบมาตรฐาน สามารถประสานงาน และบริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้


วิสัยทัศน์

กองบริการการศึกษาเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล และบริการข้อมูลทางการศึกษา เพื่อช่วยการตัดสินใจของนักศึกษา และอาจารย์


พันธกิจ

กองบริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงาน และให้บริการการจัดการศึกษา รวมทั้งทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมของระบบ และการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้หน่วยงาน และนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว อย่างมีประสิทธิภาพ