ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 88 หน่วยกิต
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1031102 หลักการและทฤษฎีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1031203 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1031301 การผลิตวัสดุเทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1031305 เทคโนโลยีกราฟิกเพื่อการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1033103 การจัดการทางเทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1033405 การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1033406 การผลิตรายการโทรทัศน์ด้วยระบบดิจิตอล      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1033703 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ      3(2-2-5)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาบังคับ 1034901 การสัมมนาและการฝึกอบรมเทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1031501 การออกแบบงานกราฟิกสำหรับสื่อการเรียนการสอน      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1031508 ศิลปะดิจิตอล      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1032401 การถ่ายภาพดิจิตอล      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1032503 การสร้างสื่อการเรียนการสอน      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1032701 การจัดแสดงและนิทรรศการ      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1033102 นวัตกรรมการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1033108 วิธีระบบทางเทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1033602 การซ่อมบำรุงอุปกรณ์เทคโนโลยีการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1033803 การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1      3(2-2-5)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1033804 การปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 2      3(2-2-5)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1034904 การวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาเลือก 1034906 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้เทคโนโลยีการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 1033505 การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 1034905 โครงงานด้านสื่ออิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 1091201 คณิตศาสตร์สำหรับครูคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 1092401 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 1093601 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 1093603 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพื่อการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 1093702 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์บังคับ 4123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 1024212 การวิเคราะห์แบบเรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 1024213 การวิเคราะห์แบบเรียนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 1024910 การศึกษาอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 1092302 ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 4122202 โครงสร้างข้อมูล      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง      3(2-2-5)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์เลือก 4124203 ปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024623 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024624 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1043207 การสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลทางคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1091601 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับครู      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu