ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 79 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1554502 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1671201 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1671202 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 2      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1671701 ภาษาเกาหลี 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1671702 ภาษาเกาหลี 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1671703 ภาษาเกาหลีสำหรับการสื่อสารทางสารสนเทศ      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1672201 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 3      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1672202 การฟัง-พูดภาษาเกาหลี 4      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1672301 การอ่านภาษาเกาหลี 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1672302 การอ่านภาษาเกาหลี 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1672701 ภาษาเกาหลี 3      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1672702 ภาษาเกาหลี 4      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1673101 ภาษาศาสตร์ภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1673102 การสอนไวยากรณ์เกาหลี      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1673401 การเขียนภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1673502 ประวัติศาสตร์เกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1673701 ภาษาเกาหลี 5      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1673702 ภาษาเกาหลี 6      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1674901 การศึกษาอิสระทางภาษาเกาหลี      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1674902 การสัมมนาทางภาษาเกาหลี      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 1672303 การอ่านภาษาเกาหลี 3      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1672501 วรรณกรรมเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1673103 วากยสัมพันธ์ภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1673104 ไวยากรณ์ภาษาเกาหลี      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 1673402 การเขียนภาษาเกาหลี 2      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1673501 สังคมและวัฒนธรรมเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1673503 การศึกษาวิธีการทำความเข้าใจภาษาเกาหลี      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 1673504 การศึกษาและการแสดงออกภาษาเกาหลี      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 1674102 วิทยาหน่วยคำภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1674103 สัทศาสตร์ภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1674104 อรรถศาสตร์ภาษาเกาหลี      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024635 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลี 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024636 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาเกาหลี 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1673703 เกาหลีในปัจจุบัน      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1674101 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาเกาหลี      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1674701 คอมพิวเตอร์สำหรับครูสอนภาษาเกาหลี      2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         -

         -

         -

         uruedukr2014@gmail.comติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu