ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 78 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1024911 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1024912 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1571107 ภาษาจีนระดับต้น 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1571108 ภาษาจีนระดับต้น 2      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1571205 การฟังและการพูดภาษาจีน 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1571206 การฟังและการพูดภาษาจีน 2      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1571301 การอ่านภาษาจีน 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1571302 การอ่านภาษาจีน 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1571501 สภาพทั่วไปของประเทศจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1572103 ภาษาจีนระดับต้น 3      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1572104 ภาษาจีนระดับต้น 4      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1572503 การศึกษาวัฒนธรรมจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1573103 ภาษาจีนระดับกลาง 1      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1573104 ภาษาจีนระดับกลาง 2      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1573303 ศัพทศาสตร์ภาษาจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1573304 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1573401 การเขียนภาษาจีนเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1573603 หลักภาษาจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1574101 ภาษาจีนระดับสูง      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1574601 การแปลภาษาจีน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1573105 ศิลปะการเขียนอักษรจีน      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1573201 การฟังข่าว      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 1573506 สุภาษิต คำพังเพยและสำนวนจีน      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 1573705 ภาษาจีนสมัยปัจจุบัน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1574507 วรรณคดีจีน      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024629 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024630 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ภาษาจีน 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1023605 ภาษาศาสตร์สำหรับครูสอนภาษาจีน      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1024613 คอมพิวเตอร์สำหรับครูสอนภาษาจีน      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1573708 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประเทศจีน      2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         www.facebook.com/Chinese-URU

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu