ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1024301 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011101 ฟิสิกส์เบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4021109 หลักเคมี 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4021110 ปฏิบัติการหลักเคมี 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4021111 หลักเคมี 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4021112 ปฏิบัติการหลักเคมี 2      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4022201 เคมีอนินทรีย์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4022307 เคมีอินทรีย์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4022308 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4022503 ชีวเคมี 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4022504 ปฏิบัติการชีวเคมี 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4022622 เคมีวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4022623 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4022626 เคมีวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4022627 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4023202 เคมีอนินทรีย์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4023203 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4023301 เคมีอินทรีย์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4023302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4023730 การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนเคมี      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4024901 ปัญหาพิเศษทางเคมี      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4024902 สัมมนาปัญหาพิเศษทางเคมี      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4091103 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1034701 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1551613 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4022404 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4022405 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4023101 เทคนิคพื้นฐานในปฏิบัติการเคมี      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4023401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4023402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4023501 ชีวเคมี 2      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 2      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4023706 เคมีอุตสาหกรรม      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4023708 เคมีสภาวะแวดล้อม      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4023709 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4023710 เคมีพอลิเมอร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4023727 ปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4023729 ปฏิบัติการเคมีมีพอลิเมอร์เบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4023902 วิธีวิจัยสำหรับครูเคมี      2(1-2-3)
วิชาเอกเลือก 4024306 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4024308 ปฏิบัติการเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4024707 พลังงานทดแทนทางเคมี      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4024708 ปฏิบัติการพลังงานทดแทนทางเคมี      1(0-2-1)
วิชาเอกเลือก 4122608 โปรแกรมประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024641 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เคมี 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024642 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้เคมี 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1024214 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064302 การบริหารงานโครงการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064303 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064304 เครือข่ายการศึกษาชุมชน      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1634104 การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษา      2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu