ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 4011103 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011104 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011305 ฟิสิกส์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011306 ฟิสิกส์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011601 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4011602 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4012102 อุณหพลศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4012103 กลศาสตร์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4012104 ฟิสิกส์แผนใหม่      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4012106 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4012107 แม่เหล็กไฟฟ้า 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4012110 ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4013102 กลศาสตร์ควอนตัม 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4013106 กลศาสตร์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4013116 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในวิชาฟิสิกส์      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4013310 เทคโนโลยีพลังงาน      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4014902 ปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4014903 สัมมนาปัญหาพิเศษทางฟิสิกส์      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4021103 เคมีเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4021104 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4012101 ทัศนศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4012105 นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 1      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013115 ดาราศาสตร์ 1      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4013309 พลังงานสุริยะ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4013405 ฟิสิกส์คำนวณ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4014104 ธรณีฟิสิกส์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4053101 วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024639 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024640 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1023216 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1024619 ทักษะสำหรับครูวิทยาศาสตร์      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1551613 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1551614 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1634104 การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษา      2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu