ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1024301 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาปัญญา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1551613 ภาษาอังกฤษสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 1      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011101 ฟิสิกส์เบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4021103 เคมีเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4021104 ปฏิบัติการเคมีเบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4021107 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4022501 ชีวเคมีพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4031109 ชีววิทยาเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4031110 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4031304 สัตววิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4032102 สรีรวิทยาทั่วไป      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4032202 พฤกษศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4032401 พันธุศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4032604 จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4033106 นิเวศวิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4033107 วิวัฒนาการ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4033109 อนุกรมวิธาน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4033502 การผลิตสื่อและอุปกรณ์การสอนชีววิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4033904 วิธีวิจัยสำหรับครูชีววิทยา      2(1-2-3)
วิชาเอกบังคับ 4034901 ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4034902 สัมมนาปัญหาพิเศษทางชีววิทยา      1(0-2-1)
วิชาเอกบังคับ 4091103 คณิตศาสตร์สำหรับครูวิทยาศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4033108 ชีววิทยาของเซลล์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4033605 เทคโนโลยีชีวภาพ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034113 หัวข้อคัดสรรทางชีววิทยา      2(2-0-4)
วิชาเอกเลือก 4034116 ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิต      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034207 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034310 พฤติกรรมของสัตว์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034401 การศึกษานกภาคสนาม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034602 ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นทางชีววิทยา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034616 จุลินทรีย์อุตสาหกรรม      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4034618 จุลชีววิทยาทางอาหาร      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4063202 สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024643 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024644 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1024214 การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064101 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064302 การบริหารงานโครงการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064303 การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1064304 เครือข่ายการศึกษาชุมชน      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1634104 การสืบค้นข้อมูลเพื่อพัฒนาการศึกษา      2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu