ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 48 หน่วยกิต
2562302 กฎหมายธุรกิจ      3(3-0-6)
3503901 การวิจัยทางธุรกิจ      3(2-2-5)
3521103 หลักการบัญชี      3(2-2-5)
3524301 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6)
3531101 การเงินธุรกิจ      3(3-0-6)
3532202 การภาษีอากรธุรกิจ      3(3-0-6)
3541101 หลักการตลาด      3(3-0-6)
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6)
3561204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)
3562310 การจัดการด้านการผลิตและการดำเนินงาน      3(3-0-6)
3564201 การจัดการเชิงกลยุทธ์      3(3-0-6)
3591105 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป      3(3-0-6)
3593302 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ      3(3-0-6)
3601202 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ      3(2-2-5)
4111101 หลักสถิติ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 33 หน่วยกิต
3541304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 2      3(0-45-0)
3542307 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 3      3(0-45-0)
3542308 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 4      3(0-45-0)
3543102 การจัดการการค้าปลีก      3(3-0-6)
3543304 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 5      3(0-45-0)
3543305 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 6      3(0-45-0)
3544302 การเรียนรู้ภาคปฏิบัติด้านการจัดการธุรกิจค้าปลีก 7      3(0-45-0)
3562132 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก      3(3-0-6)
3563201 การวางแผนธุรกิจ      3(2-2-5)
3563701 การประกอบการธุรกิจระหว่างประเทศ      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 15 หน่วยกิต
3543307 หลักการค้าปลีกสมัยใหม่      3(3-0-6)
3543308 การจัดการการขายในธุรกิจค้าปลีก      3(3-0-6)
3543309 การจัดการผลิตภัณฑ์ในธุรกิจค้าปลีก      3(3-0-6)
3544303 ธุรกิจค้าปลีกแบบไม่มีร้านค้า      3(3-0-6)
3563109 การจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้า      3(3-0-6)
3563110 หลัการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน      3(3-0-6)
3563111 การจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง      3(3-0-6)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3504803 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3504804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 3504801 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 3504802 สหกิจศึกษาทางการบริหารธุรกิจ      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         www.uru.ac.th

         

         

         aikwan2517@gmail.comติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu