ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 9 หน่วยกิต
4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น      3(3-0-6)
4122207 ดีสครีตและโครงสร้าง      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 60 หน่วยกิต
4121106 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5)
4121204 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3(2-2-5)
4121305 หลักการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5)
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4122206 ระบบจัดการฐานข้อมูล      3(2-2-5)
4123307 การพัฒนางานประยุกต์บนเว็บ      3(2-2-5)
4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
4123507 การออกแบบส่วนติดต่อและประสบการณ์ของผู้ใช้      3(2-2-5)
4123646 การพานิชย์และการตลาดอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
4123706 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
4123904 ระเบียบวิธีวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(3-0-6)
4124102 การวางแผนทรัพยากรในองค์กร      3(2-2-5)
4124103 ความปลอดภัยของการสื่อสารและระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
4124303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สมัยใหม่      3(2-2-5)
4124707 เว็บเทคโนโลยี      3(2-2-5)
4124911 การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านวิทยการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 25 หน่วยกิต
3562201 การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่      3(2-2-5)
4123104 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)
4123203 คลังข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล      3(2-2-5)
4123311 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสังคมออนไลน์      3(2-2-5)
4123647 คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย      3(2-2-5)
4123648 เรื่องเฉพาะทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์      3(2-2-5)
4123649 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5)
4123905 การสัมมนาทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      1(0-2-1)
4124612 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์ไร้สาย      3(2-2-5)
4124613 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ      3(2-2-5)
4132101 เทคโนโลยีเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5)
4133101 การออกแบบและการบริหารเครือข่าย      3(2-2-5)
วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ - -      -
วิชาสหกิจศึกษา 4124808 สหกิจศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต      6(0-36-0)
วิชาสหกิจศึกษา 4124809 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต      1(0-2-1)
วิชาสหกิจศึกษา 4124810 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต      6(0-36-0)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu