ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาแกน      จำนวน 54 หน่วยกิต
4011106 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1      1(0-2-1)
4011107 ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4011108 ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2      1(0-2-1)
4021116 เคมีสำหรับวิศวกร      3(3-0-6)
4021117 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร      1(0-2-1)
4091402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 1      3(3-0-6)
4092402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 2      3(3-0-6)
4093402 แคลคูลัสสำหรับวิศวกร 3      3(3-0-6)
7001101 การเขียนแบบวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001102 การฝึกพื้นฐานทางวิศวกรรม      3(2-2-5)
7001104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกร      3(2-2-5)
7071101 อุตสาหกรรมจัดการพลังงาน      3(3-0-6)
7072101 วัสดุวิศวกรรมพลังงาน      3(2-2-5)
7072102 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม      3(2-2-5)
7072201 อุณหพลศาสตร์ในงานวิศวกรรม      3(2-2-5)
7072202 กลศาสตร์ของไหลในงานวิศวกรรม      3(2-2-5)
7072301 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
7073201 การถ่ายเทความร้อนในงานวิศวกรรม      3(2-2-5)
7074101 ระบบและมาตรฐานการจัดการพลังงาน      3(3-0-6)
วิชาเฉพาะด้านบังคับ      จำนวน 36 หน่วยกิต
7071501 นวัตกรรมพลังงานสีเขียว      3(3-0-6)
7072501 พลังงานและการแปลงรูปพลังงาน      3(3-0-6)
7072901 การออกแบบทางวิศวกรรม      3(2-2-5)
7073101 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม      3(3-0-6)
7073202 การอนุรักษ์พลังงานในระบบเครื่องกล      3(2-2-5)
7073203 เทคโนโลยีจัดการพลังงานความร้อน      3(2-2-5)
7073301 การอนุรักษ์พลังงานในระบบไฟฟ้า      3(2-2-5)
7073401 ระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะ      3(2-2-5)
7073901 สถิติและการวิจัยสำหรับวิศวกรรม      3(3-0-6)
7074501 ต้นกำลังพลังงาน      3(2-2-5)
7074901 นวัตกรรมวิศวกรรมการจัดการพลังงาน      3(0-6-3)
วิชาเฉพาะด้านเลือก      จำนวน 9 หน่วยกิต
7074102 ธุรกิจและการตลาดอุตสาหกรรมพลังงาน      3(2-2-5)
7074202 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานความร้อน      3(2-2-5)
7074301 วิชาชีพวิศวกรรมการจัดการพลังงานไฟฟ้า      3(2-2-5)
7074601 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน      3(2-2-5)
7074602 การอนุรักษ์พลังงานในเครื่องจักรกลและอุปกรณ์      3(2-2-5)
7074701 เทคโนโลยีเชื้อเพลิงสีเขียว      3(2-2-5)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      จำนวน 7 หน่วยกิต
บังคับ 7074801 การเตรียมฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ      1(0-2-1)
เลือก 7074802 สหกิจศึกษาทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน      6(0-36-0)
เลือก 7074803 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 1      6(0-36-0)
เลือก(เทียบโอน) 7074804 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 2      3(0-18-0)
เลือก(เทียบโอน) 7074902 กรณีศึกษาทางด้านวิศวกรรมการจัดการพลังงาน      3(0-6-3)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         http://industrial.uru.ac.th/web_courses_indus/en-energy/index.html

         https://www.facebook.com/EMEIndustrialTechURU/

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu