ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 80 หน่วยกิต
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1023204 การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024215 การวิเคราะห์และสร้างแบบเรียนคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024906 สัมมนาทางด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 1024907 การศึกษาอิสระการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์      2(1-2-3)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4091201 หลักการคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4092501 เรขาคณิตเบื้องต้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4092601 พีชคณิตเชิงเส้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4093201 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4093301 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4093604 กำหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4094201 ทฤษฎีจำนวน      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4094404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4094406 การวิเคราะห์จำนวนเชิงซ้อนเบื้องต้น      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4094504 ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6)
บรรณรักษศาสตร์เลือกเรียน 4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1023217 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1041301 สถิติการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1044904 การศึกษาเอกเทศด้านคณิตศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1552627 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4092201 ระบบจำนวน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4092701 โปรแกรมสำเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4093501 รากฐานเรขาคณิต      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4094301 พีชคณิตนามธรรม 2      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4094405 การวิเคราะห์จำนวนจริงเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 4094505 ทอพอโลยีเบื้องต้น      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024603 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024604 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1013508 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1023207 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 4093702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu