ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ (2555)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาเอก      จำนวน 82 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1033505 การผลิตและการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1092301 เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1092401 การซ่อมและบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1092601 การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1093301 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1093601 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1093602 เกมและสถานการณ์จำลองเพื่อการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1093701 การบริหารและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1094901 โครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 1094902 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4091606 คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4121105 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4121305 หลักการเขียนโปรแกรม      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4122205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4123404 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4123506 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4123706 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4123708 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกบังคับ 4124101 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024623 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024624 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1043207 การสร้างแบบทดสอบและเครื่องมือวัดผลทางคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1091601 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับครู      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 4123501 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024212 การวิเคราะห์แบบเรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024213 การวิเคราะห์แบบเรียนคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1024910 การศึกษาอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1032102 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1033703 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1092302 ระบบการศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4122202 โครงสร้างข้อมูล      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4123305 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ชั้นสูง      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 4124203 ปัญญาประดิษฐ์      3(2-2-5)
วิชาชีพครู      จำนวน 52 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003803 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      2(1-2-3)
วิชาชีพครูบังคับ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาชีพครูบังคับ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1022303 หลักการจัดการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1024801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1024802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1051204 จิตวิทยาการเรียนรู้สำหรับครู      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1063301 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      2(1-2-3)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษยสัมพันธ์สำหรับครู      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      2(1-2-3)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      2(2-0-4)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(2-2-5)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิตติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu