ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ (2557)

                      
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
วิชาศึกษาทั่วไป      จำนวน 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ     
วิชาชีพครู      จำนวน 48 หน่วยกิต
วิชาชีพครูบังคับ 1003801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004801 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1004802 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3      1(0-2-1)
วิชาชีพครูบังคับ 1011106 การศึกษาและความเป็นครูไทย      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1012101 ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1021205 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1023303 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1031701 นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศ      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1042105 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1043411 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5)
วิชาชีพครูบังคับ 1052201 จิตวิทยาสำหรับครูและการศึกษาพิเศษ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1053703 การแนะแนวและการพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูบังคับ 1064305 การประกันคุณภาพการศึกษา      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1014201 ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ขั้นความรู้เบื้องต้น      3(2-2-5)
วิชาชีพครูเลือก 1051601 เพศศึกษารอบด้าน      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1052301 มนุษย์สัมพันธ์สำหรับครู      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1053101 ความคิดสร้างสรรค์      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1061102 ภาวะผู้นำ      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 1062104 คุณธรรมสำหรับผู้บริหาร      3(3-0-6)
วิชาชีพครูเลือก 5003102 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน      3(3-0-6)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1      6(0-36-0)
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2      6(0-36-0)
วิชาเอก      จำนวน 78 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ 1101101 การประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1101201 ภาษาไทยสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102101 การจัดการเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมในระดับประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102301 สังคมศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102302 สุขศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102303 พลศึกษาสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102304 ศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102305 ดนตรีสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102306 นาฏศิลป์สำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102307 คอมพิวเตอร์สำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1102308 การพัฒนาทักษะการคิดสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1103301 คณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1103302 วิทยาศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1103303 การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1104301 ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ สำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1104401 การสร้างสื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1104901 การศึกษาอิสระระดับประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 1104902 สัมมนาทางการประถมศึกษา      2(2-0-4)
วิชาเอกบังคับ 1642102 ประวัติศาสตร์ไทย      3(3-0-6)
วิชาเอกบังคับ 4171601 ทักษะและเทคนิคการสอนเกมและการเป็นผู้นำนันทนาการ      3(2-2-5)
วิชาเอกเลือก 1101301 การละเล่นพื้นบ้าน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1101302 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนระดับประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1102309 โภชนาการสำหรับครูประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1103304 การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      3(3-0-6)
วิชาเอกเลือก 1104202 การสอนโครงงานสำหรับเด็กประถมศึกษา      3(3-0-6)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024631 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 1      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกบังคับ 1024632 วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา 2      3(2-2-5)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1013508 แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1072305 งานประดิษฐ์ด้วยกระดาษ      2(1-2-3)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1104201 การวิเคราะห์หนังสือเรียนและเอกสารการเรียนระดับประถมศึกษา      2(2-0-4)
วิชาการสอนวิชาเอกเลือก 1541216 การพูดเพื่อประสิทธิผล      2(2-0-4)
หมวดวิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี      จำนวน 6 หน่วยกิต
0000007 เลือกเสรี 3 นก.      3(3-0-6)ติดต่อหลักสูตร


         

         

         

         ติดต่อเรา

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000


(055) 416601-20 ต่อ 1613
Smarturu
@Smarturu